logo
logo bip
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm.).

 

Wymagane dokumenty :

Wniosek o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Przekształcenie przysługuje, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.:

  • osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomości rolnych, a także ich następcom prawnym
  • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym
  • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym

Załączniki:

1.      odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia;

2.      odpis księgi wieczystej lokalowej /dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego/;

3.      kopia dokumentu stanowiącego podstawę prawną nabycia prawa użytkowania wieczystego w szczególności (tj. umowa kupna sprzedaży; umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste; umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa; umowa zamiany; decyzja administracyjna; orzeczenie sądu).

4.      dokumenty potwierdzające następstwo prawne /w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/;

5.      aktualny odpis z KRS-u /dot. osób prawnych/.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miejskiego w Kórniku, pok. 9

 

Opłaty :

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie.

Termin załatwienia wniosków wynosi od 3 do 12 miesięcy lub może być przedłużony
w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

 

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kórnik.

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 2

 

Inne informacje :

1.       Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r., niezależnie od przeznaczenia nieruchomości.

2.       W przypadku współużytkowania wieczystego, zgodnie z treścią art. 2 ww. ustawy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości

 

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer. 

 

Wniosek o przekształcenie prawa uż. wieczystego w prawo własności:   - PDF    |   - DOC