logo
logo bip
Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./

 Wymagane dokumenty :

Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości /uprzednio nabytej od Gminy / położonej na terenie gminy.

 Miejsce złożenia dokumentów:Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miejskiego w Kórniku, pok. 9 

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Wydział przygotowuje niezbędne dokumenty. Burmistrz Gminy w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wydaje oświadczenie o wykonaniu bądź rezygnacji z prawa pierwokupu. Oświadczenie stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.

 Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrza Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 2

 Inne informacje :

Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

 

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.