logo
logo bip
Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./

- Uchwała Rady miejskiej w Kórniku nr XXVI/261/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłata adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 154 poz. 2684/.

 Wymagane dokumenty :

Postępowanie wszczynane z urzędu - wycena rzeczoznawcy majątkowego

  Termin i sposób załatwienia sprawy :

Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia dokonania podziału.

 Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 2

 Inne informacje:

1.      Opłatę adiacencką ustala Burmistrz w drodze decyzji w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:

·        podziałem nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa,

2.      Na terenie Gminy Kórnik stawka procentowa opłaty adiacenckiej naliczanej w w/w przypadkach wynosi 20% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Opłata może być ustalona w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.