logo
logo bip
Najem nieruchomości

Najem nieruchomości

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm./

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/472/2005 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2005 r., nr 167, poz. 4488, zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 67, poz. 1322)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o najem nieruchomości ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości przeznaczonej do najmu, podanego do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1 (II piętro ? tablica Wydziału Gospodarki Nieruchomościami).

Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Nieruchomości oddane w najem na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymagają umieszczenia na wykazie.

  1. Wniosek o najem nieruchomości innej, niż umieszczona na wykazie (niezbędne jest wskazanie we wniosku numeru ewidencyjnego nieruchomości, obręb, celu i czasu użyczenia),

Załączniki:

- mapa ewidencyjna lub nieaktualizowana mapa zasadnicza terenu będącego przedmiotem wniosku

 Miejsce złożenia dokumentów:Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miejskiego w Kórniku pok. 9 Opłaty:Wniosek nie podlega opłacie skarbowej Termin i sposób załatwienia sprawy:

1.       Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania przetargowego na najem nieruchomości.

2.       Wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie przy zawieraniu kolejnej umowy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem najmu jest ta sama nieruchomość. W przypadku zainteresowania osób trzecich Burmistrz powinien przeprowadzić przetarg.

3.       Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 2

   Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno - prawnym. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

 Inne informacje:

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.

 

Wniosek o wydzierżawienie, użyczenie, najem    - PDF    |  - DOC