logo
logo bip
Nadanie lub zmiana numeru porządkowego

Nadanie lub zmiana numeru porządkowego

Nadanie lub zmiana numeru porządkowego

 

Podstawa prawna:

- Na podstawie art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 ? Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz. 287 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 125 z dnia 2 lutego 2012 r.).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru porządkowego
 • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
 • jeżeli z wnioskiem występuje Pełnomocnik ? dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł ? jeżeli jest taka wymagana.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miejskiego w Kórniku, pok. 9

 

Opłaty:

1.      Opłata skarbowa:

 • od zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości nie pobiera się opłaty skarbowej,
 • od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu
 • od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uiszcza się opłatę w wysokości 17,00 zł.

2.      Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3.      Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kórniku.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie stosownego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości następuje nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów

 

Tryb odwoławczy:

Na zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nie służy odwołanie oraz zażalenie.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 2

 

Inne informacje:

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • wniosek o nadanie numeru porządkowego 
   POBIERZ:     -PDF        
  -DOC