logo
logo bip
Podstawa prawna:

- Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 Wymagane dokumenty:

Wniosek pisemny od instytucji, organizacji, osób fizycznych lub prawnych, zawierający propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych wraz z uzasadnieniem, w przypadku patrona wraz z biografią oraz mapą lub załącznikiem graficznym, które uwidaczniają lokalizację przedmiotu proponowanego do nazwania.

 Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miejskiego w Kórniku, pok. 9

 Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 Termin i sposób załatwienia sprawy:

1.      Jeżeli przedmiotem nazwania jest droga wewnętrzna, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela/li gruntów, na których droga się znajduje.

2.      W przypadku pozytywnej opinii Komisji oraz Rady Sołeckiej przygotowany zostaje projekt uchwały zgodnie z obowiązującą procedurą, który następnie przekazywany jest Burmistrzowi Gminy Kórnik jako organowi właściwemu do przedkładania projektów uchwał Radzie Miejskiej w Kórniku.

1.      Realizacja wniosku następuje wyłącznie w formie uchwały Rady Miejskiej w Kórniku.

2.      W przypadku negatywnej opinii wnioskodawca zostaje poinformowany o stanowisku Komisji oraz Rady Sołeckiej wraz z uzasadnieniem.

3.      Termin rozpoznania wniosku o nadanie nazwy ulicy uzależniony jest od możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów umożliwiających ocenę wniosku i ewentualne przygotowanie projektu uchwały oraz od harmonogramu prac Rady Miejskiej w Kórniku

 Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 2

 Inne informacje:

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.