logo
logo bip

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1440)

-   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.2016 poz. 1264)

-   Obwieszczenie Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1934 z dnia 7 marca 2017r.)

-   Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

Wymagane dokumenty:

-   wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, handlowych lub tablic reklamowych

-   plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym urządzeniem / obiektem oraz obszarem planowanego zajęcia pasa drogowego

-   kopia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik uzgadniającej lokalizację infrastruktury / obiektu / reklamy w pasie drogowym

-   szczegółowy harmonogram robót

-   zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność  na  drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

UWAGA !

W myśl  §5 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.2016, poz. 314) projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1.    plan orientacyjny w skali od 1: 10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

2.    plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

a/  lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b/  parametry geometrii drogi;

3.    program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4.    zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

5.    opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6.  przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7.    nazwisko i podpis projektanta.

-  ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu

-   projekt graficzny reklamy wraz z projektem konstrukcji (do wglądu)

-   pisemna zgoda właściciela obiektu stanowiącego nośnik reklamy (w przypadku lokalizowania reklam na istniejących obiektach i urządzeniach)

-   oświadczenie o:

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub

c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

-  pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty w wysokości 17,00zł w przypadku gdy w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik.

Opłaty:

-  Wniosek oraz decyzja są zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827-j.t.). Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie podlega VAT zgodnie z §13, ust. 1, pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2014.736-j.t.)

-  opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury / obiektów / reklam nalicza się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Eksploatacji  Infrastruktury Technicznej

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Pouczenie:

1)   Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem zajęcia.

2)   Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie w terminie i na warunkach określonych decyzją zezwalającą na jego zajęcie.

3)   Zajmujący pas drogowy po rozpoczęciu prac zobowiązany jest zgłosić do Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej prawidłowość oznakowania przedmiotowych robót oraz w trakcie realizacji informować o robotach ulegających zakryciu.

4)   Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do stanu poprzedniego oraz dostarczyć:

-    wyniki badań zagęszczenia gruntu;

-    atesty nowo wbudowanych materiałów, użytych do odbudowy nawierzchni pasa drogowego;

5)   Prawidłowość wykonania robót należy potwierdzić protokołem odbioru spisanym przez wykonawcę robót i przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

  

Załączniki:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej / obiektu budowlanego lub handlowego / reklamy - pobierz PDF

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii - pobierz PDF

Harmonogram prowadzonych prac

 Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę, zgłoszeniu budowy lub zamiaru budowy przyłączy