logo
logo bip
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania uzgodnienia projektowanej lokalizacji zjazdu z działki budowlanej na drogę gminną

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania uzgodnienia projektowanej lokalizacji zjazdu z działki budowlanej na drogę gminną

 

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1440)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o uzgodnienie projektowanej lokalizacji zjazdu z działki budowlanej na drogę gminną
  • plan zagospodarowania działki na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500 wraz z wkreślonym i zwymiarowanym zjazdem w obrębie pasa drogowego - 2 egz.

UWAGA!

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy o drogach zjazd stanowi ?połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze?. W myśl niniejszego zapisu zjazdem nie jest ani brama wjazdowa, ani utwardzony teren posesji.

Przedmiotowy zjazd musi spełniać warunki określone w §77, §78, §79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2016r., poz. 124).

  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty w wysokości 17,00zł w przypadku gdy w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik.

Opłaty:

  • opłacie skarbowej nie podlegają podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1827).
  • opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł podlega wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu niezwiązanego z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki:

Wniosek o uzgodnienie projektowanej lokalizacji zjazdu z działki budowalnej na drogę gminną - pobierz PDF