logo
logo bip
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania uzgodnienia projektowanej infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania uzgodnienia projektowanej infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam

 

Podstawa prawna:

-      Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1440)

-      Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Wymagane dokumenty:

-   wniosek o uzgodnienie projektowanej lokalizacji infrastruktury technicznej lub wniosek o uzgodnienie projektowanej lokalizacji obiektu budowlanego lub reklamy

-   plan sytuacyjno-wysokościowy na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500 z naniesioną lokalizację infrastruktury / obiektu reklamy (2 egz.)

 

WYMOGI DOT. LOKALIZACJI TABLIC REKLAMOWYCH:

A. Na załączonej mapie sytuacyjnej należy również nanieść zinwentaryzowane wszystkie urządzenia znajdujące się w odległości 100m przed i za wnioskowaną reklamą (sygnalizatory, znaki drogowe, inna reklama, itp.). Mapy nie spełniające w/wym. wymogów nie będą rozpatrywane.

B. Nie dopuszcza się lokalizowania nośników reklamowych na wysepkach.

C. Wymagania minimalnych odległości konstrukcji reklamy:

- od krawędzi jezdni                                                             - 3,0 m,

- od skrzyżowania (przecznicy)                                            - 30,0 m

- od urządzeń drogowych (przejść dla pieszych, znaków drogowych, sygnalizatorów, itp.) ? 30 m,

- od wjazdów (wyjazdów)                                                    - 10,0 m

- od przystanku komunikacji zbiorowej                               - 30,0 m

D. Minimalne odległości między reklamami                                  - 30,0 m

E. Reklamy nie mogą mieć kształtów znaków drogowych i kolorów tła: niebieskiego, zielonego, żółtego.

F. Zabrania się wkomponywania symboli znaków drogowych w tło reklamy.

G. Zabrania się stosowania odciagów (np. linek) oraz betonowania lub innego utwardzania terenu pomiędzy podporami tablicy. Fundament wokół każdej podpory powinien być zagłębiony poniżej 10 cm od poziomu gruntu

 

-      warunki techniczne przyłączenia infrastruktury technicznej

-      projekt graficzny tablicy reklamowej w podaniem jej treści i kolorystyki

-      projekt konstrukcyjny uzgadnianego obiektu budowlanego

-      szkic rozmieszczenia projektowanego obiektu / reklamy w pasie drogowym w skali 1:50 (2 egz.)

-      pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty w wysokości 17,00zł w przypadku gdy w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik.

Opłaty:

-  Decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z pkt. 44, ppkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827-j.t.).

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Eksploatacji  Infrastruktury Technicznej

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki:

Wniosek o uzgodnienie projektowanej lokalizacji infrastruktury technicznej - pobierz PDF

Wniosek o uzgodnienie projektowanej lokalizacji obiektu budowlanego lub reklamy - pobierz PDF