logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od daty narodzin dziecka, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

* dowody osobiste rodziców (z uwzględnieniem aktualnego miejsca zameldowania na pobyt stały)

* odpis skrócony aktu małżeństwa, wraz z jego kserokopią

w przypadkach urodzenia dziecka pozamałżeńskiego:

* dowód osobisty matki lub paszport oraz poświadczenie miejsca stałego zameldowania,

oraz, gdy matka jest:

* panną - skrócony odpis aktu urodzenia,

* osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji lub prawomocny wyrok stwierdzający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub separację,

* wdową - skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609 .

Zgłoszenie oraz 3 odpisy aktów urodzenia zwolnione są z opłaty skarbowej.

Opłaty

Obowiązują następujące opłaty za odpisy aktów stanu cywilnego:

·         odpis skrócony - 22 zł

·         wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł

·         odpis zupełny - 33 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę, po 01 stycznia 2007 r. należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
 

Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia podania. 

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie. 

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn.).

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

·         ojciec albo matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, albo inna osoba obecna przy porodzie,

·         lekarz lub położna,

·         inne upoważnione osoby.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.