logo
logo bip

Wymagane dokumenty

1.       Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste, paszporty. Jeżeli w dokumencie nie występuje miejsce pobytu stałego wówczas konieczne jest poświadczenie zameldowania na pobyt stały).

2.       W wypadku matki: panny - odpis aktu urodzenia, rozwiedzionej - odpis aktu małżeństwa z  adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja prawomocnego wyroku rozwodowego; w wypadku matki wdowy - odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Kórnikiem) - taki tok postępowania dotyczy uznania dziecka dokonywanego przy rejestracji urodzenia.

3.       W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego ale nieurodzonego dodatkowo należy przedłożyć kartę ciąży.

Jeżeli dziecko urodziło się poza gminą Kórnik, ponadto należy przedłożyć - odpis zupełny aktu jego urodzenia, opłacony opłatą skarbową. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609 

Pon. 8:00-16:00

Wt.-pt. 7:30-15:30 

Opłaty

Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. 

Termin i sposób załatwienia

Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.

Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.

Uznanie ojcostwa nie Mozę nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada

biegle językiem polskim - wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania.

Procedurę uznania dziecka poczętego, stosuje się tak jak opisano powyżej.

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 

Inne informacje

Dla skuteczności złożenia przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie, że jest on ojcem dziecka przez matkę dziecka.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które nie mają ukończone 18 lat tylko przed sądem opiekuńczym ( również w sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ma ukończonych 18 lat).