logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz podania oraz:

·         dowód osobisty (z aktualnym miejscem zameldowania na pobyt stały) lub paszport z  aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały,

·         odpis skrócony aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową (dotyczy panien i  kawalerów)Dodatkowo, jeżeli zaświadczenie ma dotyczyć osoby rozwiedzionej lub wdowy (wdowca) należy przedłożyć:

·         skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu opłacony opłatą skarbową

·         odpis skrócony akt zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609Składanie dokumentów

a)poniedziałki - 8.00 - 16.00

b)wtorki, środy, czwartki i  piątki - 7.30 - 15.30

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości 38 zł,Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunku UG  Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
Opłatę skarbową wnosi się po złożeniu podania

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące. 

Podstawa prawna

Art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.). 

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.