logo
logo bip
Wymagane dokumenty

Podanie z uzasadnieniem - kliknij

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. zezwolenie podlega opłacie w wysokości 39 zł, natomiast podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie wydawane jest niezwłocznie po zgłoszeniu podania z uzasadnieniem.

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, osoba zainteresowania może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności

Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.