logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Obywatele polscy zamieszkali na terenie Gminy Kórnik lub osoby, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto i gmina Kórnik składają następujące dokumenty:

1. wniosek- kliknij

Wniosek może być uzasadniony następującymi względami:

·         dotychczasowe nazwisko lub imię jest ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,

·         na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,

·         na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo posiada wnioskodawca"

·         chęcią zmiany nazwiska lub imienia na takie, które wnioskodawca od wielu lat używa.

2. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

·         odpis zupełny aktu urodzenia,

·         odpis zupełny aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim),

·         odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd),

·         odpisy skrócone aktu urodzeń małoletnich dzieci (w przypadku gdy ulegają zmianie dane osobowe rodzica)

·         odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy decyzja dotyczy małoletniego)

·         oświadczenie ojca dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku zgody -postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany)

·         oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat)

·         inne dokumenty uzasadniające zmianę ( kopie potwierdzone notarialnie)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

·         podania i załączniki oraz decyzje dotyczące przywrócenia nazwisk i imion osobom i  potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

·         Decyzja zezwalająca na zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w  wysokości 37,- zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik,  Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

·         ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2008 Nr 220 poz. 1414 tekst jednolity)

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Inne informacje

Wniosek składa się osobiście. Ustawa nie daje możliwości działania przez pełnomocnika.

Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.

W sprawach zmiany imienia lub nazwiska rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej Kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.