logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Pisemne oświadczenie obojga rodziców złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców - do wglądu, jeżeli dziecko urodziło się na terenie Gminy Kórnik.

Oświadczenie winno być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł.

Opłatę, po 01 stycznia 2007 r. należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik  Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
 

Termin i sposób załatwienia

Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity, z późn. zm). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

 Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku