logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Ustny wniosek, odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód oraz dokument tożsamości (zawierający aktualny pobyt stały).

Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. od czynności urzędowej jest pobierana opłata w wysokości 11 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania. 

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. 

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.)