logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Podanie- kliknij

oraz odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609 

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. decyzja podlega opłacie w wysokości 50 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
  

Termin i sposób załatwienia

Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

W przypadku:

1.       Aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu sporządzonego przez niemiecki urząd stanu cywilnego nie są przyjmowane dokumenty w formie "książeczki". Podstawę stanowi odpis z Familienbuch, odpis skrócony aktu lub też odpis międzynarodowy.

2.       Wpisania aktu małżeństwa zawartego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wymagany jest odpis aktu małżeństwa, a  także licencja na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli odpis nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osób zawierających związek małżeński. Fakt zawarcia związku małżeńskiego musi być zarejestrowany we właściwym urzędzie miejscowym.

3.       Wpisania aktu zgonu z Kanady podstawą do wpisania aktu jest odpis aktu zgonu wydany przez właściwy urząd, a nie dokument poświadczający pochówek. W przypadku wpisania kanadyjskiego aktu urodzenia wymagany jest odpis aktu urodzenia, a nie dokument wydawany zaraz po urodzeniu dziecka zawierający tylko imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

* osoba, której akt dotyczy,

* wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Ponadto przy składaniu wniosku za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest podanie adresu pobytu stałego osób których akt dotyczy (w przypadku małżeństwa dotyczy obywateli polskich).

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.).

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian. ).

Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.