logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Wniosek - kliknij

oraz odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609 

Opłaty

Odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia winien być opłacony opłatą skarbową. Jeżeli odpis nie został opłacony opłata zostanie pobrana w momencie złożenia wniosku.

Od 01 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

·         decyzja 39 zł

·         podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę, po 01 stycznia 2007 r. należy uiszczać w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
 

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 

Podstawa prawna

Art. 28, 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.). 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.