logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Wniosek - kliknij

oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.

Dodatkowo wnioskodawca winien przedłożyć posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone odtworzonym aktem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609 

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

·         podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

·         decyzja administracyjna 39 zł

Opłatę skarbową. należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik  Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.  Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania. 

Termin i sposób załatwienia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadza w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz protokoły przesłuchania stron i świadków postępowanie wyjaśniające, a następnie w terminie maksymalnie 1 miesiąca wydaje decyzję administracyjną.

Podstawa prawna

Art. 34, 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.