logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

·         osoba, której akt dotyczy,

·         wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,

·         sąd i inne organy państwowe,

·         inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.

Wnioskodawca w pisemnym wniosku  - kliknij

winien podać dane personalne osoby, której akt dotyczy oraz rodzaj i datę zdarzenia. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609  

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

·         odpis skrócony - 22 zł

·         wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł

·         odpis zupełny - 33 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę należy uiszczać w kasie lub na rachunku Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002. Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

Podstawa prawna

Art. 83 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity, z późn. zmian.).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635). 

Inne informacje

Ograniczony krąg podmiotów, które są uprawnione do uzyskania odpisu lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego jest wyrazem jednej z podstawowych zasad rejestracji stanu cywilnego tj. zasady ograniczonej jawności ksiąg i aktów stanu cywilnego.

Właściwym do wydania odpisów aktów stanu cywilnego jest kierownik USC, w którego księgach akty stanu cywilnego zostały sporządzone.

Urzędy stanu cywilnego nie prowadzą poszukiwań aktów stanu cywilnego dla celów genealogicznych.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.