logo
logo bip

 § 1. 
Ustalam wysokość czynszu za wynajmowane  lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy, który jest uzależniony od ilości urządzeń technicznych do których  zaliczam : centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, gaz przewodowy, instalację wodociągową , łazienkę i w.c. w następujący sposób :

1.   Stawka bazowa czynszu w przypadku wyposażenia lokalu mieszkalnego we wszystkie urządzenia techniczne wynosi 4.20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

2.     Zmniejsza się stawkę bazową czynszu o :
a/     5%  dla lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki na podstawie ekspertyzy o stanie technicznym budynku
b/     2,5 % dla lokalu bez ciepłej wody dostarczanej centralnie
c/     2,5 % dla lokalu bez centralnego ogrzewania
d/     2,5 % dla lokalu bez w.c. 
e/     5,0 % dla lokalu bez gazu przewodowego
f/     5,0 %  dla lokalu bez instalacji wodociągowej 
 
 
                                                                          § 2.
Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 2.10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 
                                                                          § 3.
Traci moc zarządzenie nr 99/2011 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne.
 
                                                                          § 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia  1 lutego 2013r.