logo
logo bip

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna:
 
    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 180.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589). 
 
Wymagane dokumenty:
 
• wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero przy pierwszym wniosku i każdej zmianie)
• informację o stanie zadłużenia czynszowego względnie jego brak
• dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z: dostarczaniem wody do lokalu, opłat za odbiór nieczystości stałych i płynnych (w przypadku osób, które wydatki te ponoszą we własnym zakresie - rachunki)
• wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu a także przedstawić rachunki dotyczące świadczeń związanych z eksploatacją domu (opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych)
• deklarację o wysokości dochodów (dokumenty potwierdzające ich wysokość, wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)
    Art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi: "Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu".
    Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:
* wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach
* emerytura lub renta: decyzja ZUS (ksero+orginał) oraz odcinki dotyczące okresu wg deklaracji.
* alimenty: wyrok sądu lub decyzja Funduszu Alimentacyjnego, odcinki potwierdzające wysokość otrzymanych świadczeń w okresie objętym deklaracją o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskanego dobrowolnie.
* uczniowie szkół średnich i wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeniach z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku.
* zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: decyzje ZUS, zaświadczenie z zakładu pracy.
* dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek
* w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku.
* w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.
* w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy.
* umowy-zlecenia lub inne - zaświadczenie od zleceniodawcy
 
    Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy przedłożyć orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające powyższe fakty.
 
 
Druki:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - kliknij tutaj

Zaświadczenie o zatrudnieniu - kliknij tutaj

Opłaty:
 
Nie pobiera się.
 
 
Termin odpowiedzi:
 
    Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni.
 
 
Jednostka odpowiedzialna:
 
inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej:
- Agnieszka Lewicka - Bachman 
 
Tryb odwoławczy:
 
    Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
 
 
Uwagi:
 
    Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.