logo
logo bip

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610).

 

  • 2. Uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011 r.
    w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 360, poz. 6413)

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego

2.      Zaświadczenia o  dochodach wszystkich osób ubiegających się o lokal z okresu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego.

?         w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia brutto z ostatnich
3 miesięcy

?         w przypadku emerytów i rencistów: kopie decyzji lub odcinków o przyznaniu świadczenia (renty lub emerytury)

?         w przypadku otrzymywania świadczeń z opieki społecznej: kopie decyzji
o przyznanych świadczeniach

?         w przypadku pracy dorywczej lub innym charakterze w tym o dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek: oświadczenie o dochodach

?         w przypadku niepełnosprawności: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zmiany warunków mieszkaniowych

?         w przypadku wniosku o przydział lokalu przystosowanego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim przedłożenie: orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność poruszania się na wózku   inwalidzkim przez osobę ubiegającą się o nowy lokal lub członka jej rodziny

?         inne dokumenty uzasadniające przydział lokalu wnioskodawcy i członkom rodziny wskazanym we wniosku, np. decyzje organów nadzoru budowlanego

 

Miejsce złożenia wniosku: Biuro Obsługi Mieszkańca pok. 9

 

Jednostka odpowiedzialna: Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej pok. 202 tel. 61 8170 411 wew. 672

Opłaty: złożenie wniosku, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi: Do 30 dni.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Informacje dodatkowe:

 

I. LOKAL WYNAJMOWANY NA CZAS NIEOZNACZONY - średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 125% najniższej emerytury tj. na dzień dzisiejszy 1287,15 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 175% najniższej emerytury, tj. 1802,15 zł.

 

II. LOKAL SOCJALNY - średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 75% najniższej emerytury tj. na dzień dzisiejszy 772,35 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 100% najniższej emerytury, tj. 1029,80 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Lokale mieszkalne wynajmowane są pełnoletnim mieszkańcom Gminy Kórnik: 

  1. Posiadającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kórnik
  2. Bezdomnym, posiadającym ostatnie zameldowanie w Gminie Kórnik
  3. osób bez zameldowania, związanych z Gminą Kórnik przez ostatnich 5 lat

Wnioski do pobrania:

1.      Wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego/socjalnego - pdf        - doc      

2.      Zaświadczenie o dochodzie - pdf    - doc  

3.      Oświadczenie - pdf    - doc