logo
logo bip

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni OD DNIA TRWAŁEGO ZAPRZESTANIA wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia wykreślenia dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej. Aby zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) - dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
W przypadku Urzędu Miejskiego w Kórniku niosek składa się w pokoju nr 202 II piętro

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości 1, 62-035 KórnikBank Spółdzielczy w Kórniku.

26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
 

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej( tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1512).

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o wykreślenie wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Jednostka prowadząca

Samodzielne Stanowisko d.s ewidencji działalności gospodarczej

Więcej informacji na stronie CEIDG