logo
logo bip

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - druk do pobrania

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907) ? pobierz: -DOC   -PDF
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 ? pobierz: -DOC   -PDF
3. Wykaz pojazdów ? pobierz: -DOC   -PDF
4. Oświadczenie ? pobierz: -DOC   -PDF
5. Oświadczenie dot. dysponowania pojazdem ? pobierz: -DOC   -PDF
6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (potwierdzenie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002 BS KÓRNIK
7. Do wglądu oryginały:
- dowód rejestracyjny
- badania lekarskie
- badania psychologiczne
- prawo jazdy

Opłaty:
Opłata za udzielenie licencji :
Od każdego pojazdu samochodowego na obszar gminy dla okresu ważności licencji w latach :
od 2 do 15 lat ? 200,00 zł,
powyżej 15 do 30 lat ? 250,00 zł,
powyżej 30 do 50 lat ? 300,00 zł,

Opłata skarbowa :
Nie podlegają opłacie skarbowej.
Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Biuro Obsługi Mieszkańca pokój nr 9 (parter)
Pl. Niepodległości 1 20 Października 1, 62-035 Kórnik

Termin załatwienia sprawy :
- do 30 dni

Komórka odpowiedzialna :
Stanowisko d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej pokój nr 202 II piętro
tel. 61 8972 617

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje :
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią z zastrzeżeniem w razie:
- śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,