logo
logo bip

Prawo miejscowe - lista Uchwał

Dostęp do treści uchwał znajduje się w Dzienniku Urzędowym oraz BIP.kornik.pl kadencja 2002-2006  , 2006-2010 , 2010-2014 , 2014-2018 , 2018-2023

SESJANRROKUchwała w sprawie

XXXI

432 2021

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, gmina Kórnik

XXXI

431 2021

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej,Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej

XXXI

430 2021

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik

XXXI

429 2021

nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń

XXXI

423 2021

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2021 r.

XXXI

422 2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik

XXXI

421 2021

nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe

XXXI

420 2021

przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów, kończących naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kórnik

XXXI

419 2021

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2022

XXXI

418 2021

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

XXX

412 2021

nadania nazwy ulicy w miejscowości Dziećmierowo

XXX

410 2021

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku

XXX

406 2021

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

XXIX

402 2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXIX

391 2021

zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

XXIX

390 2021

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

XXVIII

388 2021

uchylająca uchwałę w sprawie podziału obszaru gminy na sektory

XXVIII

387 2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym

XXVIII

384 2021

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowie, w rejonie ulic Nowina i Chabrowa, gmina Kórnik

XXVIII

376 2021

Wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Kórnik w latach 2021-2025

XXVII

373 2020

uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok

XXVII

371 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

XXVII

369 2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I

XXVII

368 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec

XXVII

359 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XXVI

353 2020

zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresieochrony środowiska i gospodarki wodnej

XXVI

352 2020

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik

XXVI

351 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo

XXVI

350 2020

nadania nazw ulicom w miejscowości Koninko

XXVI

349 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik

XXVI

348 2020

stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

XXVI 

345 2020

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXVI

344 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XXV

343 2020

zaliczenia drogi - ul. Ładnej w miejscowości Kórnik do kategorii dróg gminnych

XXV

342 2020

zaliczenia drogi - ul. Drukarskiej w miejscowości Koninko do kategorii dróg gminnych

XXV

338 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo

XXV 

337 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo

XXV

336 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Czołowo

XXV

335 2020

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2021

XXV

329 2020

uchylenia uchwał w sprawie opłaty targowej

XXV

328 2020

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

XXV

327 2020

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

XXV

326 2020

ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych

XXV

325 2020

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

XXV

324 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XXIV 

320 2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne w Kamionkach, w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek  ? do granicy z lasem, gmina Kórnik

XXIV

319 2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, gmina Kórnik

XXIV 

318 2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ul. Polnej, gmina Kórnik

XXIV

317 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Żerniki

XXIV

316 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń

XXIV

315 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo

XXIV

309 2020

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik

XXIV

307 2020

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIV

305 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XXIII

300 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

XXIII

299 2020

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kórnik na rok szkolny 2020/2021, w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

XXIII

298 2020

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku

XXIII

292 2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina Kórnik

XXIII

291 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo

XXIII

290 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Koninko

XXIII

289 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki

XXIII

288 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa

XXIII

281 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XXII

277 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec

XXII

270 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XXI

265 2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku, gmina Kórnik

XXI

264 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki

XXI

263 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo

XXI

262 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa

XX

256 2020

zatwierdzenia Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia zakazu handlu na targowisku przy ul. Wojska Polskiego w Kórniku

XX

255 2020

zatwierdzenia Zarządzenia Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku przy ul. Wojska Polskiego w Kórniku

XX

254 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania

XX

251 2020

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik ? dotyczy dz. ewid. nr 209/1, 212/3, 220/1 i 225/1 w Szczytnikach; 82/2, 82/3 ark. 2 w Borówcu; 491/1, 493/1, 506/2 ark. 9 w Borówcu

XX

250 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowościach Radzewo, Czmoń i Czmoniec

XX

249 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo

XX

248 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Czołowo

XX

247 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki

XX

246 2020

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r.

XX

245 2020

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2020

XX

240 2020

zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

XX

239 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XX

238 2020

zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

XX

237 2020

niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Kórnik i jej jednostkom organizacyjnym

XX

234 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XIX

228 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Żerniki

XIX

227 2020

zaliczenia drogi ul. prof. Zbigniewa Steckiego w miejscowości Kórnik do kategorii dróg gminnych

XIX

222 2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XVIII

217 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XVIII

210 2020

Statutu Miasta i Gminy Kórnik

XVIII

209 2020

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Czmoniec

XVIII

208 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin

XVIII

207 2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki

XVII

203 2019

uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok

XVII

198 2019

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III ? część A

XVII

192 2019

nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo

XVII

185 2019

ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Kórnik

XVII

184 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

XVII

183 2019

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kórnik na rok szkolny 2019/2020

XVII

182 2019

uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik

XVII

181 2019

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XVII

179 2019

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

XVI

178 2019

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XIV/157/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

XVI

177 2019

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XV

175 2019

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

XV

173 2019

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 1

XV

170 2019

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicieli nieruchomości

XV

169 2019

ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

XV

168 2019

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XV

167 2019

uchylenia uchwał w sprawie opłaty od posiadania psów

XIV

162 2019

nadania nazw ulicom w miejscowościach Trzykolne Młyny oraz Czmoniec

XIV

160 2019

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2020

XIV

159 2019

przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

XIV

158 2019

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

XIV

157 2019

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

XIV

156 2019

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

XIV

155 2019

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

XIII

146 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki

XIII

145 2019

nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa

XIII

144 2019

ustanowienia zasady przyznawania, wysokość diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów

XIII

143 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród

XIII

142 2019

przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

XIII

141 2019

określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

XIII

140 2019

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XIII

139 2019

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

XII

129 2019

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej, gmina Kórnik

XII

128 2019

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowymieszkaniowej w Borówcu - rejon ulicy Malinowej, gmina Kórnik

XII

127 2019

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Północne" w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik

XII

126 2019

nadania nazw ulicom w miejscowości Koninko

XII

125 2019

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin oraz miejscowości Czołowo

XII

124 2019

nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń

XII

118 2019

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

XI

113 2019

regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

XI

112 2019

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

X

105 2019

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, gmina Kórnik

X

104 2019

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze

X

103 2019

określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik, gdzie Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miasto i Gmina Kórnik

X

101 2019

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

X

100 2019

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatś za gospodarowanie odpadami komunalnymi

x

99 2019 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik

X

98 2019 przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2020

X

97 2019 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

IX

82 2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

IX

81 2019 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

VIII

79 2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik

VIII

78 2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik

VIII

73 2019 określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

VIII

71 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

VIII

69 2019 nadania nazwy Żłobkowi w Kamionkach oraz zmiany jego Statutu

VIII

68 2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

VII

62 2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik

VII

59 2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki

VII

57 2019 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019

VII

55 2019 określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

VII

54 2019 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania takich ulg

VII

53 2019 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

VI

51 2019 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, gmina Kórnik
VI 49 2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa.

 VI

 47  2019   regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik
V 37 2019 zaliczenie drogi ul. Drukarskiej w m. Koninko do kategorii dróg gminnych                                                                                              
V 36 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik (Juliana Tuwima)
V 35 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa (Północna)
V 34 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa (Lamparcia)
V 33 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik
IV 29 2018 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok
IV 27 2018 zmieniająca uchwałę ws.udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
IV 24 2018 mpzp w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik
IV 23 2018 mpzp dla wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I
IV 22 2018 zmiana mpzp strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik
IV 20 2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
IV 18 2018 podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023.
IV 17 2018 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego g
IV 16 2018 ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
III 11 2018 ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
LII 712 2018 uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
LII 710 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik i Czołowo.
LII 711 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik i Dziećmierowo.
LII 709 2018 zaliczenia drogi w Mościenicy do kategorii dróg gminnych
LII 708 2018 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
LI 707 2018 sprostowania omyłki pisarskiej w uchwałe
LI 705 2018 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
LI 704 2018 Statutu MiG Kórnik
LI 703 2018 Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
LI 701 2018 udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
L 697 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin.
L 689 2018 mpzp dla obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik
L 682 2018 określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kórnik
L 691 2018 mpzp dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
L 690 2018 mpzp dla terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik – etap I
L 683 2018 wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ulicy Głównej w rejonie osiedla Owocowe Wzgórze w miejscowości Dziećmierowo
L 678 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
L 699 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo.
L 698 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa.
L 675 2018 ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego , za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe
L 674 2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z prze
L 673 2018 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
L 672 2018 zmiany budżetu na 2018r.
XLIX 666 2018 REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO
XLIX 664 2018 zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Kórnik za zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych
XLIX 663 2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
XLIX 662 2018 usytuowania na terenie miasta i gminy Kórnik miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
XLIX 661 2018 statutu sołectwa Kamionki Przy Lesie
XLIX 660 2018 statutu sołectwa Kamionki Stare
XLIX 659 2018 statut sołectwa Kamionki Północne
XLIX 658 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XLVIII 657 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo.
XLVIII 656 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin.
XLVIII 655 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki.
XLVIII 646 2018 zmiany budżetu
XLVIII 643 2018 podział sołectwa Kamionki na trzy odrębne sołectwa
XLVIII 641 2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik.
XLVIII 640 2018 mpzp dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik
XLVIII 639 2018 mpzp dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik – etap I
XLVII 632 2018 przystąpienia do mpzp części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik
XLVII 630 2018 nadania nazwy ulicy w m. Szczytniki
XLVII 628 2018 ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik
XLVII 627 2018 uchwalenia statutu Żłobka w Kamionkach
XLVI 619 2018 określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy
XLVI 609 2018 zmiany budżetu na 2018r.
XLV 605 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarskie.
XLV 600 2018 mpzp dla części obrębu Błażejewko
XLV 598 2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
XLV 596 2018 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018.
XLV 595 2018 ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
XLV 593 2018 zmiana budżetu na 2018r.
XLV 608 2018 utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XLV 606 2018 podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XLIV 587 2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa.
XLIV 582 2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
XLIII 575 2018 określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest or
XLIII 574 2018 planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy ksz
XLIII 573 2018 zmiana budżetu na 2018r.
XLII 568 2017 budżetu MiG Kórnik na 2018 rok
XLII 565 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
XLII 564 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
XLII 561 2017 ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oraz innych form wychowan
XLI 556 2017 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska - Kromolice, przez grunty miejscowości Kromolice, gmina Kórnik
XLI 555 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XLI 546 2017 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
XLI 545 2017 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
XLI 543 2017 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
XLI 538 2017 zmiany budżetu na 2017r.
XL 537 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionkach
XL 536 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
XL 534 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej- Potulickiej w Kórniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołd
XL 530 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III.
XL 522 2017 zmiana budżetu na 2017r.
XXXIX 520 2017 zmiany uchwały budżetowej MiG Kórnik na 2017 rok.
XXXIX 517 2017 dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik za pomocą instrumentu płatniczego
XXXVIII 511 2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gm. Kórnik.
XXXVIII 510 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.
XXXVIII 499 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
XXXVIII 496 2017 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XXXVIII 495 2017 stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
XXXVIII 494 2017 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXXVIII 492 2017 zmiany budżetu MiG na 2017
XXXVI 486 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik
XXXVI 485 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik - etap I
XXXVI 484 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik
XXXVI 483 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik
XXXVI 482 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik
XXXVI 481 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Gądki, gmina Kórnik.
XXXVI 474 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądki.
XXXVI 471 2017 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro
XXXVI 470 2017 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik
XXXVI 480 2017 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Czmońcu oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
XXXVI 469 2017 zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik
XXXVI 467 2017 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XXXVI 468 2017 ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik
XXXVI 463 2017 uchylająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów kasy III i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w roku szkolnym 2017/2018
XXXVI 462 2017 wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w roku szkolnym 2017/2018 .
XXXV 459 2017  nadania nazw ulic w miejscowości Koninko.
XXXV 458 2017  nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki.
XXXV 444 2017 Statutu Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury w Kórniku
XXXV 443 2017 zmiany budżetu na 2017r.
XXXIV 441 2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.
XXXIV 440 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec
XXXIII 433 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo
XXXIII 424 2017 zmiany budżetu na 2017r.
XXXII 421 2017 statutu Szczytnik
XXXII 420 2017 statut Szczodrzykowo
XXXII 419 2017 statut Skrzynki
XXXII 418 2017 statut Runowo
XXXII 417 2017 statut Robakowo-wieś
XXXII 415 2017 statut Radzewo
XXXII 414 2017 statut Prusinowo
XXXII 413 2017 statut Pierzchno
XXXII 412 2017 statut Mościenica
XXXII 411 2017 statut Kromolice
XXXII 408 2017 statut Kamionki
XXXII 407 2017 statut Gądki
XXXII 406 2017 statut Dziećmierowo
XXXII 403 2017 statut Czołowo
XXXII 402 2017 statut Czmoń
XXXII 401 2017 statut Czmoniec
XXXII 400 2017 statut Borówiec Nowy
XXXII 399 2017 statut Borówiec
XXXII 398 2017 statut Błażejewo
XXXII 396 2017 statut Biernatki
XXXII 390 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XXXII 389 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec
XXXII 386 2017 Program opieki nad zwierzętami bezdomny
XXXII 384 2017 uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
XXXII 383 2017 zmiana budżetu 2017
XXXI 381 2017 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym.
XXXI 380 2017 określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmi
XXXI 379 2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mościenica
XXXI 376 2017 zm. mpzp w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2.
XXXI 374 2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
XXXI 368 2017 zmiany budżetu na 2017r.
XXX 362 2017 zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez przez Miasto i Gminę Kórnik.
XXX 361 2017 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialneg
XXIX 357 2016 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok
XXIX 350 2016 sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
XXIX 349 2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik
XXIX 348 2016 mpzp w rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej obr. geod. Dziećmierowo gm. Kórnik
XXIX 347 2016 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Gądki
XXVIII 344 2016 zaliczenia drogi relacji Żerniki-Robakowo do kategorii drogi gminnej.
XXVIII 342 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki
XXVIII 341 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki-Miętowa
XXVIII 330 2016 zmiany budżetu na 2016r.
XXVII 325 2016 mpzp dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik - etap Ib
XXVI 315 2016 zmiana mpzp w miejscowości Borówiec, Na Skarpie
XXVI 314 2016 zmiana mpzp dla Żerniki 43_29
XXVI 311 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec
XXVI 310 2016 zaliczenia części drogi powiatowej nr 3773relacji Trzebisławki - Kromolice na terenie Miasta i Gminy Kórnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2481P do drogi powiatowej nr 2476P do kategorii dróg gminnych
XXVI 309 2016 zaliczenia drogi powiatowej nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie Miasta i Gminy Kórnik na odcinku od miejscowości Kromolice do granicy gminy do kategorii dróg gminnych
XXVI 306 2016 uchwała uchylająca uchwałę - strefa płatnego parkowania
XXVI 304 2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXVI 303 2016 zmiany budżetu na 2016r.
XXIV 296 2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
XXIV 295 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik.
XXIV 294 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żerniki i Robakowo
XXIV 293 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
XXIV 292 2016 nadania nazw ulic w miejscowości Kórnik obręb Bnin
XXIV 291 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewko
XXII 277 2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik.
XXII 273 2016 zmiany budżetu na 2016r.
XXI 265 2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I
XXI 264 2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik – etap I
XXI 263 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XXI 262 2016 nadania nazw ulic w miejscowości Kamionki
XXI 261 2016 nadania nazw ulic w miejscowości Dachowa
XXI 260 2016 zmiany budżetu na 2016r.
XX 255 2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap III
XX 253 2016 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
XX 246 2016 zmiany budżetu 2016
XIX 243 2016 zmiany mpzp. MiG Kórnik we wsi Skrzynki-dz. nr ew. 52/1,52/2,52/3,52/4,52/5,52/6,54/2,54/3,56/1.
XIX 241 2016 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2016
XIX 236 2016 zmiana budżetu 2016
XVIII 234 2016 wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały ws. mpzp w rejonie ul. Szkolnej dla działek o nr ew.: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geod. Borówiec, oraz działek o nr ewid.: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb geod.Skrzynki
XVIII 232 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik
XVIII 231 2016 nadania nazw ulic w miejscowości Kórnik obręb Bnin
XVIII 230 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XVIII 229 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki-azaliowe
XVIII 228 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
XVIII 227 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
XVIII 218 2016 zmiana budżetu 2016
XVII 216 2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz części działki 105/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik
XVII 215 2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowie, gmina Kórnik
XVII 214 2016 przystąpienia do sporządzenia mpzp. dla obszaru wokół stacji kolejowej „Kórnik” zlokalizowanej w Szczodrzykowie, gmina Kórnik
XVII 213 2016 przystąpienia do sporządzenia mpzp. dla obszaru wokół stacji kolejowej w Pierzchnie, gmina Kórnik
XVII 210 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XVII 209 2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń
XVII 203 2016 regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz\\ określenia kryteriów wyboru ofert
XVII 202 2016 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik
XVII 201 2016 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik
XVI 197 2016 Budżetu Gminy Kórnik na 2016r
XVI 195 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednos
XVI 191 2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb
XVI 183 2015 Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
XVI 182 2015 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik
XVI 181 2015 zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
XVI 176 2015 zmiany budżetu na 2015r.
XV 173 2015 statutu gminy Kórnik
XV 172 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu Bnin Zwierzyniecka-Śremska
XV 168 2015 udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli
XV 164 2015 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
XV 163 2015 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XV 162 2015 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
XV 161 2015 ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XV 160 2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
XV 159 2015 określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
XV 158 2015 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
XV 157 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XV 156 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
XV 155 2015 zmieniająca uchwałę ws.określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
XV 153 2015 zmiana budżetu na 2015r.
XIV 151 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Koninko
XIV 150 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
XIV 149 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo
XIV 146 2015 zmiana mpzp -Kórnik, ul. Reja dz.nr ewid.2017,208/1,208/2,209/1
XIV 144 2015 określenia stawek podatku od nieruchomości
XIV 143 2015 uchyl. uchw. w spr. ustalenia stawek opłaty miejscowej
XIII 135 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki
XIII 134 2015 nadania nazwy ulic w miejscowości Kamionki
XIII 133 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
XII 121 2015 nadania statutu sołectwu Borówiec Nowy
XII 120 2015 nadania statutu sołectwu Borówiec
XI 115 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki
XI 114 2015 zmiany uchwały Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2015 r. dotyczącej nadania nazw ulicom w Kamionkach i Szczytnikach oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki
XI 109 2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap V
XI 107 2015 zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2015
X 104 2015 podział sołectwa Borówiec
X 102 2015 programu gospodarowania mieszkaniami
X 100 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo
X 99 2015 zmiany budżetu na 2015r.
IX 94 2015 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik
IX 93 2015 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik
IX 92 2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część C w gminie Kórnik
VII 81 2015 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki, gm. Kórnik
VII 80 2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Cichej w Szczytnikach gm. Kórnik
VII 79 2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Borówiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kórnik.
VII 73 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kórnik
VII 68 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
VII 87 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń
VII 60 2015 zmiana budżetu 2015
VI 51 2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo – ETAP I
VI 50 2015 nadania nazw ulicom w miejscowości Konarskie
VI 44 2015 zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
V 40 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kórnik na stałe obwody do głosowania
V 37 2015 określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kórnik jest organem p
V 36 2015 ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
V 35 2015 zmiany planu sieci i granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kórnik
V 34 2015 utworzenia Szkoły Podstawowej w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36, ustalenia jej obwodu oraz nadania statutu.
V 33 2015 zmiana budżetu na 2015r.
IV 29 2015 zmiany mpzp terenu lotniska cywilnego dz. nr 31/2, 31/5, 31/7, 21L/1w Żernikach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach
IV 28 2015 zatw. plan Zwierzyniecka/Śremska
IV 23 2015 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu a Gminą Kórnik w sprawie przejęcia od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjn
IV 27 2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo
IV 22 2015 ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku.
III 18 2014 uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015r.
III 16 2014 zmiany uchwały nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku.
III 12 2014 ustalenie planu sieci i granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kórnik
III 9 2014 zmiany budżetu na 2014r.
II 8 2014 ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
LIII 596 2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
LIII 595 2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik
LIII 592 2014 zmiana budżetu na 2014r.
LIII 590 2014 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
LIII 589 2014 zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników
LIII 588 2014 zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kórnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publiczn
LII 582 2014 zmieniająca uchwalę w sprawie podziału Gminy Kórnik na stałe obwody do głosowania
LII 575 2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej - działka nr ewid. 457, obręb Skrzynki, gm. Kórnik(Czołowo)
LII 574 2014 zmiany mpzp. lotniska cywilnego dz. nr 31/2, 31/5, 31/7, 21L/1w Żernikach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach, gm. Kórnik
LII 571 2014 zmian uchwał dotyczących nadania nazw ulic w gm. Kórnik
LII 570 2014 określenia stawek podatku od nieruchomości
LI 561 2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik”.
LI 560 2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku-obr.geod.Bnin i Błażejewko - rejon ul.Lipowej i Śremskiej – etap I
LI 559 2014 zmiany statutu gminy Kórnik
LI 554 2014 zwolnienia od podatku od nieruchomości, nieruchomości w obszarze objętym rewitalizacją rynku w Kórniku
LI 553 2014 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok
L 552 2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej- etap I, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik
L 551 2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik
L 550 2014 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kórnik
L 549 2014 zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
L 548 2014 podwyższenie kwoty kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
L 546 2014 określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
L 544 2014 zmiana budżetu 2014
L 542 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej
XLIX 539 2014 mpzp.Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części Czołowo,części Czmoń – część A
XLIX 538 2014 mpzp. Robakowo dz.nr.ew. 164/1,164/2,120/2,100/4
XLVII 534 2013 mpzp.dla strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obręb Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo
XLVII 533 2014 zmiana studium dla części obrębów Kamionki, Skrzynki, Czołowo, Konarskie, Czmoń, Błażejewko (gazociąg)
XLVII 529 2014 określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących, żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kórnik
XLVII 528 2014 zmiany budżetu30.04.
XLV 517 2014 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik na rok 2014
XLIV 497 2014 zmiany budżetu 2014
XLIII 495 2014 nadania Statutu Sołectwu Żerniki
XLIII 494 2014 nadania Statutu Sołectwu Szczytniki
XLIII 492 2014 nadania Statutu Sołectwu Skrzynki
XLIII 490 2014 nadania Statutu Sołectwu Robakowo - Osiedle
XLIII 489 2014 nadania Statutu Sołectwu Robakowo - Wieś
XLIII 488 2014 nadania Statutu Sołectwu Radzewo
XLIII 487 2014 nadania Statutu Sołectwu Prusinowo
XLIII 486 2014 nadania Statutu Sołectwu Pierzchno
XLIII 485 2014 nadania Statutu Sołectwu Mościenica
XLIII 483 2014 nadania Statutu Sołectwu Koninko
XLIII 482 2014 nadania Statutu Sołectwu Konarskie
XLIII 481 2014 nadania Statutu Sołectwu Kamionki
XLIII 480 2014 nadania Statutu Sołectwu Gądki
XLIII 479 2014 nadania Statutu Sołectwu Dziećmierowo
XLIII 478 2014 nadania Statutu Sołectwu Dębiec
XLIII 477 2014 nadania Statutu Sołectwu Dachowa
XLIII 476 2014 nadania Statutu Sołectwu Czołowo
XLIII 475 2014 nadania Statutu Sołectwu Czmoniec
XLIII 474 2014 nadania Statutu Sołectwu Czmoń
XLIII 473 2014 nadania Statutu Sołectwu Borówiec
XLIII 472 2014 nadania Statutu Sołectwu Błażejewo
XLIII 471 2014 nadania Statutu Sołectwu Błażejewko
XLIII 469 2014 OPS-dożywianie określenie kryterium
XLIII 468 2014 ops-dożywianie-program
XLIII 467 2014 mpzp. Koninko 69/4
XLIII 466 2014 mpzp.Bnin rej.Lipowej-etap IIb
XLIII 465 2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec
XLIII 464 2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo
XLIII 463 2014 zmiany uchwały Nr XXIII/292/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 marca 2004 r. dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Borówiec.
XLIII 462 2014 zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej nadania nazwy osiedla w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko.
XLIII 461 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
XLIII 460 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
XLII 457 2014 Budżet Gminy Kórnik na 2014
XLII 455 2013 mpzp. Robakowo Żernicka
XLII 452 2013 ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskie, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku
XL 448 2013 zatw. mpzp Kórnik rej.ul.Staszica
XL 443 2013 nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa
XL 442 2013 przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Kórnik.
XL 437 2013 zmiany budżetu gminy
XXXIX 433 2013 uchw. plan Borówiec re.Kempingowa
XXXIX 428 2013 stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
XXXIX 426 2013 opłata targowa
XXXIX 425 2013 określenie stawek podatku od nieruchomości
XXXIX 423 2013 zmiana budżetu 2013
XXXVIII 421 2013 zatw. zm.planu Moscienica
XXXVIII 420 2013 nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa
XXXVIII 415 2013 zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
XXXVII 409 2013 zatw. plan Dziećmierowo S11 etap Ia
XXXVII 408 2013 mpzp Szczytniki
XXXVII 407 2013 uchwała w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Kórniku
XXXVII 406 2013 zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
XXXVII 405 2013 zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kórnik
XXXVII 400 2013 zmiana budżetu na 2013r.
XXXV 389 2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo
XXXV 388 2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XXXV 386 2013 przyst. zm. planu Lipowa-Śremska
XXXIII 376 2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo
XXXIII 375 2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mościenica
XXXIII 374 2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
XXXIII 373 2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin
XXXII 364 2013 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik na rok 2013
XXXI 360 2013 Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kórnik
XXXI 354 2013 ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórnik
XXX 348 2013 granice obwodów
XXX 346 2013 nadania nazwy osiedla w miejscowości Robakowo
XXX 343 2013 opłata adiacencka
XXX 342 2013 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXIX 332 2012 określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kórnik w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć
XXIX 331 2012 regulamin utrzymania porzadku i czystości na terenie gminy Kórnik
XXIX 330 2012 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania ich w zamian za uiszczoną opłatę
XXVIII 325 2012 określenia wzoru deklaracji
XXVIII 324 2012 terminu, częstotliwośc i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVIII 323 2012 ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, mieszkańcami a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców
XXVIII 322 2012 ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XXVIII 321 2012 metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty
XXVIII 320 2012 uchwała w sprawie podziału gminy na sektory
XXVIII 319 2012 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kórnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXVIII 313 2012 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
XXVIII 312 2012 określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
XXVII 307 2012 nadania nazwy ulicy w Radzewie
XXVII 306 2012 zatw. plan magistrala
XXVII 305 2012 mpzp. w Kórnik rej.Wiatraczna
XXVII 298 2012 Program Wspierania Edukacji-wyróżn. przewodniczącego, granty
XXVII 297 2012 Stypendia sportowe - nagrody i wyróznienia
XXVII 294 2012 w sprawie: opłaty targowej
XXVII 293 2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
XXVI 288 2012 mpzp Robakowo Żernicka
XXVI 285 2012 okręgi wyborcze
XXVI 284 2012 regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik
XXVI 283 2012 zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej nadania nazwy osiedla w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko.
XXVI 282 2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XXVI 281 2012 zaliczenie drogi w Robakowie do kategorii drogi gminnej
XXIV 272 2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
XXIV 271 2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec
XXIII 268 2012 nadania nazw ulicom w Radzewie-sloneczna
XXIII 267 2012 nadania nazw ulicom w Radzewie-owsiana
XXIII 266 2012 nadania nazw ulicom w Radzewie-mazurska
XXIII 265 2012 nadania nazw ulicom w Radzewie-malinowa
XXIII 264 2012 nadania nazw ulicom w Radzewie-kowalska
XXIII 263 2012 nadania nazw ulicom wRadzewe-glinkowa
XXIII 262 2012 nadania nazw ulicom w Radzewie-Czmonska
XXIII 261 2012 nadania nazw ulicom w Radzewie-bieszczadzka
XXII 252 2012 program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
XXII 251 2012 zatw. planu Robakowo 206
XXII 250 2012 nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa
XX 241 2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
XX 240 2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
XIX 229 2012 nadania nazwy ciągowi komunikacyjnemu wzdłuż Jeziora Kórnickiego „Promenada imienia Wisławy Szymborskiej”
XIX 228 2012 mpzp.składowisko w Czmoniu
XIX 226 2012 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Kórnik na lata 2012 - 2015”
XVIII 218 2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo
XVIII 217 2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
XVIII 216 2012 nadania nazw ulicom w miejscowości Czmoń
XVIII 212 2012 Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
XVIII 210 2012 stawki za zajęcie pasa drogowego
XVIII 206 2012 określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
XVII 200 2012 mpzp Borówiec Czereśniowa-Wiśniowa
XVII 199 2012 określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
XVI 194 2011 zatw plan Borówiec-Kamionki 204
XVI 192 2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
XVI 191 2011 zmiany uchwały Nr XXVII/308/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2004 r. dotyczącej nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin
XVI 190 2011 nadania nazwy ulicy w Kórniku obręb Bnin
XVI 184 2011 Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
XV 180 2011 plan Borówiec 199/2 ul. Główna Poznańska
XV 179 2011 wynagrodzenie nauczycieli
XV 177 2011 zmiany uchwały nr XII/131/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu
XV 172 2011 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik
XV 171 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
XV 170 2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
XIII 166 2011 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
XIII 165 2011 zatw IV etap Lipowa
XIII 164 2011 zatw. plan Koninko Drukarska
XIII 160 2011 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
XIII 156 2011 zmiany uchwały Nr V/54/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. ul. Łagodna Czmoń
XIII 155 2011 zmiany uchwały Nr LVII/599/2010 z dnia 29 września 2010 r. ul. Urocza Czmoń
XIII 154 2011 nadania nazwy ulicy w Gądkach ul. Bazyliowa
XII 149 2011 zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiazujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
XII 148 2011 opłaty od posiadania psów
XII 147 2011 opłaty targowej
XII 146 2011 okreslenia zwolnień od podatku od nieruchomości
XII 145 2011 określenia stawek podatku od nieruchomości
XII 133 2011 mpzp Kamionki działki nr ewid. 428-432
XII 132 2011 mzpz Borówiec - Czereśniowa i Wiśniowa
XII 128 2011 określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
XI 116 2011 zatw. mzpz Borówiec dz.199/2...
XI 113 2011 zatw. zm. mpzp Zerniki,Koninko,Gądki
XI 112 2011 nadania nazwy ulicy Radosnej w Bninie
XI 110 2011 ustalenie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Kórnik
XI 109 2011 zmiana regulaminów placów zabaw
IX 96 2011 mpzp Blazejewko 111...
IX 85 2011 ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
VII 71 2011 górnych stawek za odbiór odpadów i nieczystości ciekłych
VI 66 2011 zatw. zm. planu Młyńska
V 55 2011 nadania nazwy ulicy w Koninku Aleja Wierzbowa
V 54 2011 nadania nazwy ulicy w Czmoniu ul. Łagodna
V 53 2011 zatw. plan Radzewo114,148
V 51 2011 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
V 49 2011 uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Kórniku
V 48 2011 zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych
IV 44 2011 nadania nazwy ulicy w Kórniku
IV 43 2011 nadania nazwy ulicy w Kórniku obręb Bnin
IV 32 2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych
IV 31 2011 zatw Kamionki 141
IV 30 2011 zatw. plan Dachowa dz37
IV 27 2011 zmiany uchwały w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego
III 23 2010 budżet na 2011
III 16 2010 stypendia sportowe
III 15 2010 zmieniajaca uchwałe w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którymn powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć .
III 13 2010 zmiana uchwały (w części) Nr LVI/568/2010 -ceny biletów
XLIX 535 2006 wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego
LVIII 630 2010 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
LVIII 626 2010 zmiana statutow sołectw
LVIII 620 2010 zatw. plan Robakowo rej.Szkolnej-Żernickiej
LVIII 619 2010 zmiany uchwały Nr XXVII/308/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
LVIII 616 2010 zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik
LVII 600 2010 nadania nazwy ulicy w Błazejewku
LVII 599 2010 nadania nazwy ulicy w Czmoniu
LVII 598 2010 zmiany uchwały nr XVI/236/2003 z dnia 29.10.2003
LVII 587 2010 opłaty targowej
LVII 586 2010 stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
LVI 574 2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
LVI 571 2010 zatw plan Borówiec,rej.ul.Dębowej
LVI 570 2010 Pomniki przyrody
LVI 569 2010 zm. uch. XXV/245/2008 -przepisy porządkowe Kombus
LVI 568 2010 ceny biletów KOMBUS
LVI 567 2010 obwody wyborcze - zmiana uchwały LVIII/609/2006
LVI 566 2010 okręgi wyborcze
LV 565 2010 zmiany statutu gminy Kórnik
LV 564 2010 mpzp Czmoń -składowisko
LV 559 2010 likwidacja OSiR
LV 558 2010 regulaminu placów zabaw i boisk sportowych
LIV 544 2010 mpzp.robakowo 370
LIV 542 2010 mpzp- Bnin Lipowa Ietap
LIV 538 2010 nadania nazwy ulicy w Dachowej ul. Lawendowa
LIV 537 2010 nadania nazwy ulicy w Szczytnikach ul. Nad Wodą
LIII 531 2010 zatw. Borówiec 275/45
LIII 530 2010 zatw.Mościenica
LI 522 2010 Regulamin utrzymania czystości
LI 520 2010 udzielania dotacji na zadania publiczne
L 511 2010 mpzp w Szczytnikach dz. 32/1
L 509 2010 mpzp w Robakowie dz. 320...
L 508 2010 mpzp w Robakowie dz. 370
L 507 2010 mpzm Kamionki 141 (przedszkole)
L 506 2010 mpzp w Żernikach-Jaryszki
XLIX 488 2010 ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kórnik, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
XLVIII 483 2009 uchwała na 2010r.
XLVII 476 2009 zmiana prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XLVII 475 2009 licencji na taksówki w 2010 r.
XLVII 467 2009 zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
XLV 461 2009 nadania nazw ulic w Kamionkach
XLv 460 2009 nadania nazwy ulicy Szczera w Szczytnikach
XLV 459 2009 nadania nazwy ulicy Gawrycha w Biernatkach
XLV 456 2009 Wymagania dla przerdsiębiorców ubiegających sie o zezwolenie na odbieranie odpadów
XLV 454 2009 opłata targowa
XLV 453 2009 opłata od posiadania psów
XLV 452 2009 podatek od środków transortowych
XLV 451 2009 określenie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
XLIV 441 2009 zatw Koninko 95 ...
XLIV 440 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XLIV 439 2009 zmiana uchwały stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym
XLIII 431 2009 nadania nazw ulicom w Szczytnikach i Koninku
XLIII 430 2009 zmiana XXXVIII/389/09 -zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Gądki, Koninko, Żerniki
LI 544 2006 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
XL 414 2009 ustanowienia nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
XL 407 2009 zatw Koninko 115
XL 405 2009 zatw Szczytniki 54 i 57
XL 403 2009 nadania nazwy ulicy w Robakowie
XL 402 2009 nadania nazwy ulicy w Borówcu
XL 399 2009 zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
XXXVIII 392 2009 przyst planu Borówiec ul. Główna
XXXVIII 391 2009 mpzp Koninko 113
XXXVIII 390 2009 kategoryzacja dróg w Kromolicach
XXXVIII 389 2009 kategoryzacji dróg w miejscowści Żerniki, Gądki i Koninko
XXXVIII 385 2009 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik
XXXVII 384 2009 odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programowa wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik
XXXVII 379 2009 zmiana mpzpos.Piaskowe
XXXVI 373 2009 nadania nazwy ulicy w Bninie
XXXVI 370 2009 mpzp.Kamionki dz.88/4
XXXVI 369 2009 mpzp.Kamionki dz.1070
XXXVI 367 2009 zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
XXXV 363 2009 uchw.plan Radzewo 148...
XXXV 362 2009 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
XXXIII 358 2008 ul. Przyjazna w Robakowie
XXXIII 355 2008 mpzp Borówiec Rekreacyjna,Piaskowe
XXXIII 348 2008 regulamin wynagradzania nauczycieli w roku 2009
XXXIII 344 2008 określenia stawek podatku od środków transportowych
XXXII 339 2008 uchwalenia budżetu na 2009rok
XXXI 336 2008 Zmiana mpzp - tereny aktywizacji gospodarczej - ul. Zbożowej
XXXI 335 2008 Mpzp - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Radzewo dz. 338/1, 339/1
XXXI 332 2008 podatek rolny
XXX 330 2008 zmiana statutu ops
XXX 329 2008 zmiana - stypendia
XXX 324 2008 opłata targowa
XXX 323 2008 opłata od posiadania psów
XXX 322 2008 podatek od środków transportowych
XXX 321 2008 podatek od nieruchomości
XXVIII 314 2008 przyst 32/1 Szczytn
XXVIII 307 2008 plan Wozniaka
XXVII 304 2008 kanal.-rejon Poznańskiej
XXVII 303 2008 kanal-os.Wodnik
XXVII 302 2008 kanal-os.WodnikI
XXVII 301 2008 kanal-os.płn
XXVII 300 2008 kanal.-osPółnocneI
XXVII 299 2008 kanaliz-os.Kresowe 2
XXVII 298 2008 kanal-os.Kresowe
XXVII 297 2008 kanal-os.KresoweI
XXVII 296 2008 kanal-os.Grot
XXVII 295 2008 kanal-os.DlugieIV
XXVII 294 2008 kanal-os.DlugieIII
XXVII 293 2008 kanal.-os.Dlugie II
XXVII 292 2008 kanal-os.Dlugie cz.1
XXVII 291 2008 kanal-rejon ul.Mieczewskiej
XXVII 290 2008 kanal-dz.506,507
XXVII 289 2008 kanal-dz.496/4
XXVII 288 2008 kanal-dz.438
XXVII 287 2008 kanal-dz.433
XXVII 286 2008 kanal-dz.388...
XXVII 285 2008 kanal-dz.345
XXVII 284 2008 kanal-dz.255
XXVII 283 2008 kanal-dz.254/1
XXVII 282 2008 kanal-dz.252...
XXVII 281 2008 kanal.-dz.190
XXVII 280 2008 kanal-dz.141
XXVII 279 2008 kanal-dz.115
XXVII 278 2008 kanal.dz.13
XXVII 277 2008 kanal-dz.8
XXVII 276 2008 zatw.planu Zerniki-Jaryszki
XXVII 273 2008 nadania nazwy ulicy w Borówcu
XXVII 274 2007 zmiana nazwy ulicy w Kamionkach
XXVII 272 2008 nadania nazwy ulicy w Kamionkach
XXVII 270 2008 sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
XXVII 269 2008 zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
XXVI 261 2008 ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XXV 256 2008 zmiany mpzp w Żernikach (53/34-53/39)
XXV 255 2008 zmiany mpzp w Żernikach-szamba
XXV 254 2008 mpzp w Dachowej
XXV 249 2008 trybu postępowania o udzielanie dotacji na inne zadania publiczne
XXV 245 2008 określenie przepisów porzadkowych w komunikacji miejskiej oraz ustanowienia zwolnień i ulg
IX 77 2007 ceny biletów
VIII 73 2007 regulamin usług-przewozów
XII 166 2003 ceny biletów
XII 165 2003 regulamin przewozów
XXIV 239 2008 zasady i tryb umarzania należności, do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej
XXIII 232 2008 m.p.z.p. w Kamionkach - polnocne
XXI 218 2008 ulica w Kamionkach-Kartingowa
XX 211 2008 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych
XIX 202 2008 mpzp w Żernikach 6/12
XIX 201 2008 nadania nazw ulicom w Żernikach i Koninku, Składowa i Jana Gutenberga
XVIII 185 2007 zatw. mpzp.Kamionki \"przylesie\"
XVIII 181 2007 regulamin wynagradzania nauczycieli w roku 2008
XVII 175 2007 zmiana nazwy ulicy w Borówcu
XVII 176 2007 nadanie nazwy ulicy w Borówcu
XVII 174 2007 nadania nazwy ulicy w Kórniku
XVII 169 2007 mpzp ul. Krasickiego,Kórnik 492/4
XVII 168 2007 górnych stawek za odbiór odpadów
XVI 159 2007 przystąpienie-Borowiec os.Piaskowe
XVI 158 2007 mpzp.Kamionki-osiedle północne
XVI 151 2007 opłata od posiadania psów
XVI 150 2007 opłata targowa
XVI 149 2007 obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do podatku rolnego
XVI 148 2007 podatek od środków transportowych
XVI 147 2007 podatku od nieruchomości
XV 138 2007 nadania nazwy ulicy Szczytnej w Szczytnikach
XVI 161 2007 Obszar Chrononego Krajobrazu
XIV 132 2007 mpzp. Szczytniki 32/1
XIV 131 2007 zatw. Szczytn 33popr
XIV 130 2007 nadania nazwy ulicy Malwowej w Robakowie
XIV 129 2007 nadania nazwy ulicy Zacisze, Spokojna, Cicha w Błażejewie
X 108 2007 uchwały o likwidacji punktu filialnego w Robakowie
IX 96 2007 przyst. zm.kanaliz.Kamionki
IX 95 2007 kanaliz.BorówiecIII
IX 93 2007 kanaliz.Borówiec24_3
IX 90 2007 kanaliz. Przylesie2
IX 89 2007 kanaliz. Przylesie1
IX 88 2007 kanaliz.Borówiec274
IX 86 2007 kanaliz.Borówiec86
IX 84 2007 kanaliz.Borówiec233
IX 83 2007 kanaliz.Borówiec216
IX 82 2007 zm. planu Robakowo
IX 80 2007 nadania nazw ulicom w Szczytnikach
VIII 74 2007 ceny bileów-kombus(zm.166/2003)
VIII 73 2007 kombus-regulamin(zm.165/2003)
VII 62 2007 nadania nazwy ulicy w Skrzynkach
VII 57 2007 warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
VI 49 2007 plan_kamionki 44....
VI 48 2007 nadania nazwy ulicy e Biernatkach
V 44 2007 nadania nazwy osiedla w miwjscowości Trzykolne Młyny
V 43 2007 budżet 2007
IV 39 2007 uchwal.planŻerniki48
IV 38 2007 Plan Borówiec 335...
III 26 2006 Uchwała o nadaniu nazwy ulic Magazynowa,Towarowa w Gądkach
III 22 2006 regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2007
III 18 2006 niektórych zwolnień od podatku od nieruchomości
II 14 2006 ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
II 13 2006 uchylenia uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
II 12 2006 podatek rolny - dotyczy obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
II 11 2006 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
II 10 2006 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
LXI 641 2006 nadanie nazy ulicy Lisa Witalisa w Borówcu
LXI 637 2006 udzielanie dotacji do zabytków
LX 632 2006 zatw. studium Mościenica
LX 631 2006 ulice w Kamionkach - Piaskowa,Spokojna
LX 630 2006 osiedla w Szczytnikach - Osiedle Parkowe
LIX 622 2006 zmiana miejscowego planu Gądki
LVIII 613 2006 mpzp w Skrzynkach 159/6, 160/5
LVIII 612 2006 zmiana 170/03 - nazwa ulicy Działkowej w Błażejewku
LVIII 610 2006 zmiany uchwały 503/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
LVIII 609 2006 ustalenie stałych obwodów głosowania
LVIII 608 2006 podziału gminy Kórnik na okręgi wyborcze
LVI 599 2006 Plan Skrzynki 62/15
LVI 598 2006 nadanie nazwy ulic w Szczytnikach
LVI 597 2006 nadanie nazwy Osiedla Nad Jeziorem w Prusinowie
LVI 596 2006 nadanie nazwy Osiedle Zielona Polana w Borówcu
LVI 595 2006 Wyznaczenia Obszaru Chroninego Krajobrzu
LVI 594 2006 stawek opłat za usługi odbioru odpadów
LVI 593 2006 Regulamin utrzymania czystości
LIV 584 2006 mpzp.109-Skrzynki
LIV 583 2006 mpzp.52-Skrzynki
LIV 582 2006 MPZP. 128- Skrzynki
LIV 579 2006 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
LIII 574 2006 szamba1-Borówiec2
LIII 573 2006 szamba2-Borówiec3
LIII 572 2006 szamba3-Koninko
LIII 571 2006 szamba4-Szczytniki 193
LIII 570 2006 szamba5-Szczytniki2 13.193
LIII 569 2006 szamba6-Szczytniki3 109
LIII 568 2006 szamba7-Borówiec 86.92.95
LIII 567 2006 szamba8-Borówiec 159
LIII 566 2006 szamba10-Czmoniec488-491
LIII 565 2006 szamba12-Koninko 95.96.98-101.103.104
LIII 555 2006 nadanie nazwy ulicy Stokrotkowej w Kamionkach
LIII 554 2006 nadanie nazwy osiedla Międzylesie w Czołowie
LI 544 2006 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
LI 542 2006 zmiana budżetu na 2006r.
XLIX 534 2006 uchwała nabycie sieci od Realmax
XLVIII 522 2005 nadania nazw ulicom w Kamionkach
XLVII 511 2005 regulamin wynagradzania nauczycieli 2006r.
XLVII 506 2005 określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
XLVII 505 2005 określenia stawek podatku od posiadania psów
XLVII 504 2005 opłat targowych
XLVII 503 2005 ustalenia stawek opłaty miejscowej
XLVII 502 2005 ustalenia stawek opłaty administracyjnej
XLVII 501 2005 stawki podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
XLVII 500 2005 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
XLVI 499 2005 Zmiana mpzp w Kamionkach - Os.Kresowe
XLVI 498 2005 mpzp w Kórniku ul. Reja- Kombus
XLVI 497 2005 zaliczenie dróg do klategorii dróg gminnych /miejscowość Gądki/
XLVI 496 2005 uchwały w sprawie kategoryzacji ciągów dróg gminnych
XLVI 494 2005 Zmiany uchwały nr XXXIII/381/2004 w sprawie opłat targowych.
XII 175 2003 mpzp w Radzewie dz. 391/1, 391/2
XLV 487 2005 mzpzp w Robakowie dz.85/1
XLV 486 2005 mpzp w Runowie
XLV 485 2005 miej.plan Dworcowa-Stodolna
XLV 484 2005 zmiana ul. Pszenicznej na L. Polanę w Borówcu
XLIII 476 2005 sprostowanie uchwały nr XI/160/2003
XLIII 474 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Błażejewie
XLIII 472 2005 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych
XLII 466 2005 nadania nazwy ulicy Cisowej w Dachowej
XLII 465 2005 nadania nazw ulicom Konwaliowa i Liliowa w Kamionkach
XLII 463 2005 mpzp.Kamionki dz. nr 506/2 i 507/1
XLI 461 2005 nadania nazw ulicom Sarnia, Sowia i Krańcowa w Szczytnikach
XLI 458 2005 Zmiana studium Robakowo - dz. 85/1
XL 453 2005 mpzp. aktyw.gosp. w Żernikach, Koninku i Gądkach - Fundacja
XL 452 2005 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
XXXIX 444 2005 trybu i sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych
XXXIX 441 2005 mpzp.ul.Dworcowa, Staszica,Kołłątaja,Wyspiańskiego
XXXIX 440 2005 Zmiana mpzp Szczytniki - Zielone Wzgórze
XXXIX 437 2005 uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
XXXIX 436 2005 zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
XXXVIII 431 2005 nadania nazwy osiedla \"Owocowe Wzgórze\" w Dziećmierowie
XXXVIII 430 2005 nadania ulicy Wichrowej w Kamionkach
XXXVIII 427 2005 zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XXXVII 420 2005 OPLAT ZA ZAJECIE PASA DROGOWEGO
XXXVII 419 2005 opłata adiacencka
XXXVII 418 2005 mpzp.. Blażejewko dz.144
XXXVII 417 2005 mpzp. w Koninku dz.34
XXXV 413 2004 nadania nazw ulicom i osiedlom w obrębie Skrzynki w miejscowości Mościenica
XXXIV 404 2004 zmpzp.usług. rej. Woźniaka (dz. nr ewid.: 3 i 36 oraz 5, 6, 7, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2).
XXXIV 403 2004 mpzp.w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej.
XXXIV 402 2004 zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji
XXXIV 401 2004 zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników;
XXXIV 400 2004 zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
XXXIII 397 2004 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
XXXIII 396 2004 nadania nazw ulicom w Szczytnikach
XXXIII 395 2004 nadania nazwy ulicy w Kamionkach
XXXIII 394 2004 nadania nazwy ulicy w Czołowie
XXXIII 393 2004 nadania nazw ulicom w Borówcu
XXXIII 392 2004 nadania nazw ulicom w Błażejewie
XXXIII 385 2004 określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
XXXIII 384 2004 ustalenia stawek opłaty administracyjnej
XXXIII 383 2004 ustalenia stawek opłaty miejscowej
XXXIII 382 2004 określenia stawek podatku od posiadania psów
XXXIII 381 2004 opłat targowych
XXXIII 380 2004 zwolnień z podatku od środków transportowych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.
XXXIII 379 2004 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
XXXIII 378 2004 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXXII 375 2004 zmiany uchwały Nr XII/168/2003 dotyczącej nadania nazwy ulicy w Czołowie.
XXXII 374 2004 nadania nazwy ulicy w Dachowej
XXXII 373 2004 nadania nazwy ulicy w Szczytnikach
XXXII 372 2004 nadania nazw ulicom w Borówcu
XXXII 371 2004 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXXII 369 2004 ustanowienia pomnika przyrody
XXXII 368 2004 uznania obszaru za użytek ekologiczny
XXXII 365 2004 zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy Kórnik.
XXXI 359 2004 mpzp.miesz-rekr.w Błażejewku, gm. Kórnik.
XXXI 358 2004 zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego , zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej.
XXXI 357 2004 szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za te usługi.
XXXI 355 2004 zmiany Statutu Gminy Kórnik
XXX 351 2004 uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku .
XXX 350 2004 zmieniająca uchwałę nr XXXV/460/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy Nowa Stodolna w Kórniku.
XXX 349 2004 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Błażejewku.
XXX 348 2004 mpzp. w Kórniku, obręb Bnin.
XVII 242 2003 opłat targowych
VI 59 2003 mpzp.w Robakowie, gm. Kórnik
XXIX 338 2004 przygotowania wniosku Rady Miejskiej w Kórniku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach Kórnik, stanowiącej miasto
XXVIII 329 2004 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
XXVIII 328 2004 nadania nazwy ulicy w Czmoniu
XXVIII 327 2004 nadania nazwy ulicom w Robakowie
XXVIII 325 2004 zmiany zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych.
XXVIII 324 2004 ustalenie zasad polityki czynszowej.
XXVIII 321 2004 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kórnik
XXVII 315 2004 mpzp. produkcyjnej - Gądki rejon ul. Kwiatowej, dz. nr ewid. 16/19
XXVII 314 2004 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w części dotyczącej dz. nr ewid. 16/19 w Gądkach
XXVII 313 2004 mpzp. usługowej - Kórnik rejon ul. Śremskiej, obręb Bnin dz. nr ewid. 314
XXVII 312 2004 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w części dotyczącej dz. nr ewid. 314 w Kórniku, obręb Bnin
XXVII 310 2004 wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kórnik
XXVII 309 2004 nadania nazwy ulicy w Borówcu
XXVII 308 2004 nadania nazwy ulicy w Kórniku obręb Bnin
XXV 305 2004 ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kórnik.
XXIV 303 2004 nadania nazw ulicom w Kamionkach
XXIV 300 2004 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
XXIV 297 2004 określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
XXIII 293 2004 nadania nazwy ulicy w Robakowie
XXIII 292 2004 nadania nazw ulicom w Borówcu
XXIII 291 2004 zmiany przebiegu ulicy w Błażejewie
XXIII 290 2004 zmiany przebiegu ulic w Czmoniu
XVIII 267 2003 mpzp. we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej.
XX 277 2004 nadania nazwy ulicy w Błażejewie
XX 276 2004 nadania nazw ulicom w Borówcu
XX 275 2004 nadania nazwy ulicy w Koninku
XVII 253 2003 mpzp.w Kamionkach – działka nr 36L/8
V 33 2003 mpzp. w Kórniku, rejon ul. Witosa dla części działki nr 326/8, obręb Bnin, o pow. ok. 1,2 ha.
V 34 2003 mpzp. w Kórniku, rejon ul. Konarskiej dla działki nr 317, o pow. 1,4321 ha, obręb Bnin.
VII 69 2003 mpzp. w Błażejewku, działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1, obręb Błażejewko.
IX 85 2003 mpzp.j dla działki nr 433, położonej w Kamionkach,gm. Kórnik.
IX 86 2003 mpzm. os. „Marzenie” w Borówcu, gm. Kórnik.
IX 88 2003 mpzp. dla działek nr 126/2, 126/3 i 126/4, w Borówcu, gm. Kórnik.
IX 90 2003 mpzp. przy ul. Jeziornej w Szczytnikach, gm. Kórnik
III 20 2002 statutu gminy
XVI 220 2003 konsultacji społecznych z mieszkańcami Kórnika
XVI 221 2003 konsultacje społeczne z mieszkańcami Skrzynek
XVI 224 2003 mpzp.w Radzewie, działki nr ewid. 193/4 i 195/1.
XVI 225 2003 mpzp.akt. gosp. w Robakowie, działka nr. ewid. 164
XVI 226 2003 mpzp.w Czmońcu, działki nr. ewid. 516/3 517/1 i 517/5
IV 25 2002 mpzp. we wsi Koninko w zakresie drogi publicznej.30
XV 215 2003 mpzp.w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część „B”.
XV 205 2003 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
XIII 183 2003 zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji;
XIII 182 2003 zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy;
XIII 189 2003 mpzp.wsi Borówiec – działki nr ewid. 335/5-335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29.
XIII 193 2003 mpzp. usługowych w Kórniku, rejon ul. Woźniaka (dz. nr ewid.: 3 i 36 oraz 5, 6, 7, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2).
XIII 192 2003 mpzp.w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51,
XIII 185 2003 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
XII 173 2003 mpzp. na działce nr 536/4, położonej w Kamionkach, gm. Kórnik.
XII 174 2003 mpzp mieszkań-rekreacja, w Błażejewku, gm. Kórnik.
XII 165 2003 określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku
XII 166 2003 ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych
XII 170 2003 nadania nazw ulicom w Błażejewie
XII 168 2003 nadania nazwy ulicy w Czołowie
XII 169 2003 nadania nazwy ulicy w Kórniku
XII 172 2003 nadania nazwy ulicy w Dachowej
XII 177 2003 mpzp.akt. gosp. na dz. ewid. 101/1 w Kórniku
V 35 2003 Mpzp.w Kórniku, rejon ul. Kanałowej dla działek nr 451, 452 i 453/2, obręb Bnin, o pow. ok. 1,08 ha.
IX 82 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw.
IX 89 2003 mpzm. w Radzewie dla działki nr ewid. 148/2.
V 40 2003 mpzp. w Skrzynkach, obejmującej działki od nr 136/2 do nr 136/15 i od nr 143/5 do nr 143/43.
V 38 2003 mpzp. w Szczytnikach, działka nr 238/16
V 41 2003 mpzp mieszk-usług. w Dachowej, gm. Kórnik
V 42 2003 mpzp. działki nr 252/21 i 252/22 w Kamionkach,gm. Kórnik
XI 155 2003 miejscowy plan w Bninie działki nr. ew. 458/1i458/2
XI 156 2003 mpzp.w Dachowej dz. nr 11/3,11/5
XI 157 2003 mpzp.w Kamionkach, rejon ul. Poznańskiej
XI 158 2003 miejscowy plan zagospodarowania w Czołowie
XI 159 2003 mpzp.w Borówcu dz. nr ew. 350/10
XI 160 2003 mpzp.Kamionki, Borówiec, Skrzynki, w części dotyczącej lokalizacji napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV, po trasie