logo
logo bip

Protokół nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 20 listopada 2020 roku

BR.0002.6.2020

Protokół nr XIX/2020

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 20 listopada 2020 roku

XIX sesja odbyła się 20 listopada 2020 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200  do godz. 1530.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzyła i im przewodniczyła Żanetta Matlewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego. Powitała ona wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa Starostwa załącznik nr 2.

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że w związku z panującą epidemią i wciąż rosnącą liczbą zakażonych  SARS-COV-2  Rada niezmiennie pracuje w reżimie sanitarnym i tak jak na poprzednich sesjach, dbając o zasady bezpieczeństwa, ograniczona została liczba uczestników obrad do koniecznego minimum. Ponadto przed rozpoczęciem obrad sala sesyjna była ozonowana i jonizowana. Dodała, że Radni otrzymali przyłbice i maseczki. Do dyspozycji są też płyny dezynfekujące znajdujące się na stolikach.

Przewodnicząca poinformowała też,  że w obradach uczestniczą tylko radni i kierownictwo Starostwa. Naczelnicy i kierownicy zostali w swoich biurach, a w razie ewentualnych pytań ich adresaci będą wchodzili pojedynczo na salę obrad. Ponadto jeżeli będą pytania do dyrektorów jednostek lub przedstawicieli inspekcji lub straży bądź autorów materiałów, które Rada będzie procedować, zostaną one skierowane do adresatów na piśmie. Przewodnicząca wyraziła nadzieję, iż wszyscy rozumieją powagę sytuacji. Zapewniła też, że dołoży wszelkich starań, aby obrady przebiegły możliwie sprawnie. Jednocześnie poprosiła radnych o równie odpowiedzialne i profesjonalne podejście do procedowanych zagadnień dla wspólnego bezpieczeństwa.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2020.
 7. Informacja z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2021 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodnicząca Rady poinformowała, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XVIII obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z XVIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodnicząca Rady wniosła zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała protokół z XVIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za” przyjęła protokół nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniach 24 września oraz 1 października 2020 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca dodał również, że bezpośrednio przed obradami Państwo radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym , które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ponadto pragnąc ograniczyć do niezbędnego minimum wszystkie wypowiedzi i mając na względzie to, że Państwo Radni otrzymali wszystkie materiały w formie pisemnej Przewodnicząca Rady zwróciła się do Starosty Konińskiego z prośbą o odstąpienie od wystąpienia. Jednocześnie zapytała czy Starosta chciałby dodać coś do przedłożonego Radzie sprawozdania.

Starosta Stanisław Bielik zabierając głos poinformował, że w materiałach dla radnych załączył również informacje o wydarzeniach, na temat których miał zamiar zabrać głos. Dodał, że jeżeli zaistnieje potrzeba dodatkowych wyjaśnień to jest on do dyspozycji.  Jedyną rzeczą jaka nie została w przekazanych materiałach zawarta jest prośba ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski skierowana do  samorządów o pomoc dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych, które w obecnym czasie pandemii są mocno obciążane zadaniami, również tymi z zakresu administracji. Starosta po otrzymaniu tej informacji od radnego Ryszarda Nawrockiego skontaktował się z panią Agnieszką Dybałą-Kamińską- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, która przekazała, że w danym momencie nie ma potrzeby pomocy. Starosta poprosił o pozostanie w stałym kontakcie i w razie zaistnienia potrzeby o informacje z jej strony.

W tym miejscu w sprawie sprawozdania głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz jego uzupełnieniem nie ma uwag, natomiast informacje w nim zawarte są niepełne. Uznał, że prawdopodobnie z premedytacją została pominięta przez Starostę informacja, jak również zapewne nie została ona przekazana Zarządowi Powiatu, że w okresie międzysesyjnym podjął on decyzję o zrefundowaniu  Wicestaroście studiów podyplomowych MBA na kwotę 10 tys. zł. Radny uważa, że nie jest to racjonalny wydatek w okresie pandemii. Nauczyciele dostali po 500 zł jednorazowego dodatku, pracownicy służby zdrowia nadal nie otrzymali dodatków, natomiast powiat a w szczególności Pan Starosta jest na tyle rozrzutny by wydawać takie kwoty na studia podyplomowe dla swojego zastępcy. Radny zapytał też komu ma służyć podwyższenie kwalifikacji?  Sam jest zwolennikiem podwyższenia kwalifikacji pracowników na wszystkich szczeblach oraz we wszystkich jednostkach. Zarząd Powiatu natomiast jest organem powoływanym przez radę powiatu i nie jest to tak stabilny organ, jak wybierany w drodze wyborów powszechnych prezydent, burmistrz czy wójt. Te organy są bardziej umocowane i jeżeli nie zaistnieją okoliczności są pewne, że dotrwają do końca kadencji. Zarząd Powiatu może się zmienić w każdej chwili, dlatego radny chciałby się dowiedzieć czy w tej sprawie została zawarta jakaś umowa, jeśli tak to chciałby poznać jej istotne zapisy. Studia MBA trwają przeważnie trzy bądź cztery semestry. Nawet jeżeli zdarzy się, że trwają one dwa semestry to Wicestarosta skończy je dopiero za rok. Do końca kadencji zostaną wtedy dwa lata. Stąd pytanie radnego: czy warto jest inwestować tak duże pieniądze i komu ma to służyć? Radny uważa, że to jest inwestycja w samego siebie. Prawdopodobnie ma to służyć temu, by w przyszłości otrzymać funkcję w radzie nadzorczej, czego radny nie jest przeciwnikiem. Pan Janusz Stankiewicz nie do końca widzi co może robić później Wicestarosta- Władysław Kocaj, w którego powiat zainwestował aż tak dużą kwotę, możliwe że jest to przewidziane w umowie.

Radny dodał, że być może powiat posiada jakieś udziały w spółkach, o których radni nie wiedzą natomiast jest to mało prawdopodobne ponieważ wnoszenie udziałów jest kompetencją tylko rady powiatu. Radny powiedział, że jedyne co mu się nasuwa to wniesione kilka lat temu przez Powiat Koniński udziały na wniosek obecnego Starosty do spółki WAZE, co po rozwinięciu skrótu oznacza Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią. Powiedział, że on sam wraz z radnym Andrzejem Perkowski byli przeciwni tej inicjatywie. Jak dobrze pamięta to chodziło o wniesienie udziałów w kwocie 20 tys. zł. Być może w związku z tym Wicestarosta ma reprezentować Radę Powiatu w radzie nadzorczej tej właśnie spółki. Z tego wyłaniają się kolejne pytania: jakie korzyści do tej pory uzyskał powiat z udziału w Spółce WAZE? Radny dodał, że kiedy ona powstawała, wiedzieli że jest związana z działaczami PSLu. Radny zapytał co spółka zrobiła dla powiatu, jakie są możliwości z nią związane oraz kto reprezentuje powiat na zgromadzeniach. Chciałby tez poznać ostatnie sprawozdanie finansowe z działalności tej agencji.

Następnie głos zabrał Starosta Koniński, który powiedział, że Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią  już nie istnieje, bądź jest w likwidacji.

Odnosząc się do sprawy dofinansowania studiów, Starosta powiedział, że jest to zgodne z zarządzeniem opartym o ustawę o samorządzie powiatowym. Te środki, które są  przeznaczona na szkolenia są zapisane w budżecie powiatu, z tego też budżetu to dofinansowanie dla Wicestarosty zostało przyznane w wysokości 7,5 tys. zł. Szkolenie trwa już w obecnej chwili i kończy się w miesiącu styczniu. Zawarta jest też umowa, podpisana również przez radcę prawnego, która jest zgodna z zapisami obowiązującymi w powiecie.

Po raz kolejny głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział, że nie uzyskał żadnej odpowiedzi odnośnie spółki WAZE. Jest możliwość zrobienia tego we wnioskach, nie oczekuje odpowiedzi koniecznie teraz. Radny powiedział, że powiat włożył tam udział i jeżeli Starosta twierdzi, że spółka nie działa bądź jest w fazie likwidacji to chciałby się dowiedzieć, co się stało z wniesionymi udziałami.

Ponownie głos zabrał Starosta, który wytłumaczył, że w tej chwili nie umie powiedzieć, na jakim etapie jest likwidacja. Jeżeli odpowiedź się pojawi to zostanie ona przekazana na piśmie.

Kolejno radny Andrzej Perkowski zabierając głos powiedział, że jeżeli wnoszone są gdzieś udziały, to po to, aby uzyskać z tego jakieś korzyści. Tutaj natomiast nawet Starosta nie wie co się  w tej spółce dzieje. Powiat często wkłada w  inwestycje, które są do niczego niepotrzebne. Kilka lat temu kupowano nagrody po to, by Wydział Oświaty został nagrodzony, by pokazać jak nasz wydział idealnie działa. W Starostwie ma miejsce rozrzucanie pieniędzy i zupełnie nie ma nad nimi kontroli.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym”.

Punkt 5

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że podmioty zobligowane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, wypełniając dyspozycję art. 25c  pkt. 12  ustawy tj. Starosta Koniński, Przewodniczący Rady, Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz Wojewoda Wielkopolski przedstawiły informację o nieprawidłowościach w nich stwierdzonych oraz podjętych działaniach  w tym zakresie. Dodała też, że „Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym” została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca poinformowała również, że jeżeli będą pytania w przedmiotowej sprawie zostaną one przekazane na piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym”.

Punkt 6

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2020

Przystępując do omówienia 6 punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że ,,Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2020” zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Materiał był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. O przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji – Henryka Kryka. Opinia ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad sprawozdaniem jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który powiedział, że dobrze, iż taka informacja została przedstawiona ponieważ program utylizacji trwa juz kilka lat. Z przedstawionych informacji wynika, że w 2020 roku demontażu i utylizacji dokonano w 31 nieruchomościach, co stanowi zaledwie 9% całej wielkości unieszkodliwiania, natomiast pozostałe 91% stanowi wywóz składowanego azbestu, który zdemontowano z nieruchomości rok wcześniej. Z uwagi na brak środków w poprzednim roku wymagał on utylizacji w roku bieżącym. W związku z powyższym radny zapytał ile wniosków wpłynęło w 2020 roku a ile zostało w pełni zrealizowanych?

Kolejną kwestią jest koszt tego zadania, wynoszący 552.983 zł z czego środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opiewają na kwotę 200 tys. zł, natomiast pozostałe fundusze to środki własne starostwa. Wynika to z zapisów umowy z października bądź listopada ubiegłego roku. Przekazał, że wcześniej podczas posiedzeń komisji oraz Zarządu pytał i uzyskał odpowiedź, że w 2020 roku środki są na pewno niewystarczające i zachodzi pilna potrzeba wystąpienia o dodatkowe fundusze. Przekazał, że sam wnioskował do WFOŚiGW w tej sprawie na rok 2021. W związku z tym, że w informacji nie ma danych na ten temat, zapytał czy wystąpienie o dodatkowe fundusze miało miejsce? Jeżeli nie, to jaka jest tego argumentacja, ponieważ była deklaracja, że takie wnioski zostaną złożone.

Dodał również, że w przedstawionej informacji brak końcowych wniosków, które podsumowałyby dotychczasowy stopień zaawansowania realizacji założeń tego programu. Ponieważ zdaniem radnego powiat nie wywiąże się z tego programu do 2032 roku, może nawet  do 2050 roku nie da rady. Podkreślił jednak, że nie jest to wina starostwa.

W tym miejscu glos zabrał Starosta Stanisław Bielik, który powiedział, że może tylko ogólnikowo odpowiedzieć na te pytania, natomiast jeżeli istnieje konieczność szczegółowych informacji, to przekaże pytania do pani Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która na nie odpowie.

Starosta odnosząc się do przedstawionych danych procentowych przekazał, że tak właśnie się one kształtują, ponieważ tak składają wnioski sami zainteresowani. Zdaniem Starosty taki stan rzeczy spowodowany jest tym, że eternit trzeba zastąpić innym materiałem, który będzie stanowił pokrycie dachowe.  W związku z tym zainteresowany ściąga materiał azbestowy wtedy, kiedy jest to odpowiedni dla niego czas. Wówczas firma odpowiedzialna na składowanie materiału zabiera go.

Ponadto potwierdził, że środki na ten cel są niewystarczające. Zadanie to jest realizowane od 14 lat systematycznie i kilka ton azbestu rocznie jest usuwanych z terenów powiatu. Według przeprowadzonej 3 lata temu ewidencji,  oszacowano, że jeżeli usuwanie azbestu będzie przeprowadzane w takim tempie jak dotychczas, to może to potrwać nawet 50 lat. W  związku tym założony przez program termin jest nie do osiągnięcia. Starostwo występuje o zwiększenie środków, ale problem pojawia się już przy naborze wniosków, ponieważ są one późno rozpatrywane, a środki są przydzielane w coraz niższej kwocie. Starosta poinformował, że w ubiegłym roku rozmawiał z prezes WFOŚiGW, która powiedziała, że są ograniczenia ponieważ środki z Funduszu przekazywane są na wiele innych celów

W tym miejscu radny Ryszard Nawrocki ponownie poprosił o potwierdzenie czy wystąpiono o dodatkowe środki do instytucji ochrony środowiska.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2020”.

Punkt 7

Informacja z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że „Informacja z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.” została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Materiał był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury, która pracowała w trybie zdalnym. O przekazanie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącego Komisji – Tadeusza Słodkiewicza.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Słodkiewicza stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Jako pierwszy głos w sprawie zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział, że przedstawiona przez Zarząd Dróg Powiatowych informacja przygotowana jest solidnie i z roku na rok ZDP robi to coraz lepiej. Informacja ma też odniesienie do pewnych elementów interpelacji złożonej przez radnego Andrzeja Perkowskiego. W zasadzie byłby jej treścią usatysfakcjonowany.  Uważa jednak, że informację trzeba uzupełnić  o dane dot. wartości wykonania projektów, wykonawców oraz trybu wykonywania tych projektów.

Odnosząc się do wspomnianej interpelacji radnego Andrzeja Perkowskiego radny Janusz Stankiewicz powiedział, że długo w BIPie nie mógł znaleźć odpowiedzi na ową interpelację i stwierdził, że Starosta nie dotrzymał ustawowego terminu odpowiedzi, spóźnił się przynajmniej o około dwa tygodnie, Prócz tego Starosta nie odpowiedział rzeczowo na tę interpelację stwierdzając, że „nakład do wykonania tej informacji jest nieadekwatny do osiągniętych celów i wyników”. Radny powiedział, że czytając treść tej interpelacji, zauważył, że jeżeli zostanie ona wykonana i zostanie udzielona na nią odpowiedź, to będzie w niej zakodowanych wiele informacji. Spowoduje to, że zostaną Staroście zadane kolejne pytania. Starosta musi na tę interpelację odpowiedzieć.

Radny zauważył, że Starosta złamał prawo, ponieważ ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na interpelację to 14 dni. Ustawodawca nie przewiduje żadnych sankcji za niedotrzymanie terminów, natomiast jest taki zapis terminu w ustawie. Nawet jeżeli Starosta nie mógł odpowiedzieć w terminie, to trzeba było poinformować o tym fakcie zainteresowanego radnego. Taka oględna odpowiedź, jaka została przedstawiona zakrawa o śmieszność. Radny dodał, że jeżeli Starosta stwierdził, że pewne dokumenty są archiwizowane to powinien on wiedzieć, że przeważnie na wszystkie wykonane roboty drogowe jest 5 lat gwarancji, w związku z czym dokumentacji tej nie można archiwizować.

Radny poinformował, że złoży wtórną interpelację o bardzo zbliżonej treści i jeżeli nie zostanie na nią udzielona odpowiedź, to radny złoży to w trybie dostępu do informacji publicznej i Starosta będzie musiał na to odpowiedzieć. Dodał, że jest w stanie poczekać miesiąc, dwa bądź nawet trzy. Rozumie, że mogą być trudności, tym bardziej teraz, w okresie pandemii. Nie można jednak tak traktować radnych i trzeba udzielić odpowiedzi. Powiedział, że mimo tego, iż ustawodawca nie przewidział sankcji za brak terminowej odpowiedzi, to radny ma nadzieję, że za jakiś czas Starostę spotka odpowiedzialność polityczna.

Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Rady, Która poinformowała, że również rozmawiała z dyrektorem ZDP i powiedział on, że obecny, trudny czas nie pozwala mu w ciągu 14 dni sprecyzować wszystkich odpowiedzi, ponieważ trudno dotrzeć do wszystkich informacji. Odpowiedź ta na pewno zostanie dla wszystkich radnych przygotowana, natomiast potrzebna jest cierpliwość, ponieważ w obecnym czasie panują ciężkie warunki, a trzeba realizować programy i projekty.

Następnie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który podziękował za analityczną, rzeczową i konkretną informację. Natomiast z racji tego, że radny interesuje się problematyką infrastruktury, przygotował kilka pytań odnośnie tematu.

Jego wypowiedź przerwała Przewodnicząca rady informując, że dyrektor ZDP za chwile pojawi się na sesji w związku z czym będzie mógł udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.

W tym czasie głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który zwrócił się bezpośrednio do Przewodniczącej, mówiąc, że liczy na jej głos w sprawie, zapewnienie, że radni uzyskają odpowiedź na zadane pytania. Z obecnie załączonej odpowiedzi w BIP wynika, że konkretnej odpowiedzi radni by nie uzyskali.

Przewodnicząca Rady potwierdziła, że taka informacja na pewno się pojawi.

Następnie raz jeszcze głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który ponownie podziękował za przygotowane materiały. Radny przekazał, że w materiałach widnieje zapis, który mówi, że za trzy kwartały łącznie wydano 200 decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej. Wydano tez 130 decyzji na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym. Stąd pytanie: na jaka kwotę ogółem opiewają wszystkie te wydane decyzje oraz jaka kwota z tego wpłynęła w bieżącym roku?

Kolejno odniósł się do informacji o przygotowane dokumenty wymagane do podpisania umów na drogi 3251 oraz 3225 w Dobrosołowie. Radny zapytał kiedy zostały podpisane umowy z Wojewodą Wielkopolskim, ponieważ dotyczy to Funduszu Dróg Samorządowych oraz jaki jest termin zakończenia procedury przetargowej?

Następnie radny powiedział, że wydatki budżetu ZDP wynoszą 39.397 tys. zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowią prawie 32 mln zł. Dane te są pozytywne, ponieważ stanowią ogromny procent wydatków. Dla przykładu podał, że w roku 2019 na inwestycje wydano 7.273 tys. zł w 2018 roku - 20.922 tys. zł.  Nadmienił również, że dzieli się tymi spostrzeżeniami ponieważ jest to bardzo pozytywne zjawisko. Wszystkim zależy, aby robót drogowych wykonywać jak najwięcej.

W późniejszej części materiału bardzo nieczytelny jest wykres struktury wydatków, to taka uwaga na przyszłość. Ktoś kto się nie do końca orientuje w temacie miałby problemy z odczytaniem informacji.

Następnie, w zakresie zimowego utrzymania dróg powiedział, że od listopada do marca wydano 803.154 zł, a w okresie tym miało miejsce tylko 8 wyjazdów, co było zapewne spowodowane łagodną zimą. Na wyjazdy te poniesiono wydatki w kwocie 563.938 zł, z czego wynika że jeden wyjazd kosztował powiat około 70.400 zł, natomiast za gotowość firmy zapłacono 241.216 zł, co stanowi 42 % faktycznego wykonania. Stwierdził, że należy zastanowić się na przyszłość nad poziomem tych wydatków. Możliwe, że tak musi być. W jego opinii natomiast trzeba się nad tym zastanowić, być może poruszyć temat na posiedzeniu komisji infrastruktury i rozważyć czy jest możliwy inny sposób finansowania.

Kończąc swoja wypowiedź powiedział, że rozmawiał już z dyrektorem ZDP, podpowiadając że jednostka ta mogłaby ponosić niższe koszty na bieżące utrzymanie dróg, podejmując współpracę z lokalnymi zakładami gospodarki komunalnej, które w większości są zakładami budżetowymi. Dotychczasowe umowy z zakładami z kilku gmin potwierdziły, że są to dobre praktyki. Stąd wniosek, aby  zastanowić się nad taką współpraca dla pomniejszenia kosztów bieżącego utrzymania.

Kolejno głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który podziękował dyrektorowi za przygotowaną informację. Ponownie powtórzył, że zostało to solidnie wykonane i ma wrażenie, że mogła w tym pomóc treść interpelacji radnego Andrzeja Perkowskiego, o której wcześniej była mowa.

Następnie głos zabrał  dyrektor ZDP - Józef Karmowski, który odnosząc się do tematu wydawanych decyzji odnośnie zajęcia pasa i opłat z tego tytułu, wyjaśnił, że wpływy oraz koszty wymagają dokładnego podsumowania, czego przygotowanie dyrektor zdeklarował radnemu. Powiedział, że dochody księgowane są na bieżąco i występują one w ogólnej kwocie, natomiast te odnoszą się tylko do decyzji o zajęcie pasa to około 1.300 tys. zł wpływu. Dodał też, że obniżenie opłat za światłowody wpłynęło na radykalne zmniejszenie dochodów.

Wracając do bieżącego utrzymania dróg, to w przekazanej informacjach przedstawione są dane do końca września br. dlatego w związku z tym , że już jest listopad uzupełni informacje w zakresie tego, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Dyrektor powiedział, że mimo panującej pandemii firmy realizują swoje zadania terminowo. Niebawem zakończy się przebudowa mostu w Koszewie, przebudowa ścieżki w Łuszczewie. Wykonane zostało poszerzenie drogi wojewódzkiej do Biskupia. W najbliższy poniedziałek po sesji odbędzie się procedura odbioru drogi Krzymów-Paprotnia, która była w przebudowie. Obecnie realizowana jest też przebudowa drogi w Bożatkach. Dzisiaj zostały otwarte oferty na przetarg w Żychlinie. Złożono 8 ofert, najkorzystniejsza opiewała na kwotę około 3 mln zł. Kwota ta jest niższa o około 800 tys. zł niż zaplanowana wcześniej w budżecie.

O godz. 13 otwarte zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę mostu w miejscowości Biechowy. Tym przetargiem, również było duże zainteresowanie, pierwotnie złożono 10 ofert. W nadchodzący piątek otwarty zostanie przetarg na roboty w Dobrosołowie, które były tematem zainteresowania radnego Ryszarda Nawrockiego. Konkretnych terminów umów nie ma, ze względu na opóźnienia związane z pandemią. Natomiast ZDP jest w stałym kontakcie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim i niebawem  maja się one pojawić. Prawdopodobnie  w ciągu kilku dni zostaną przesłane umowy podpisane już przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Do 20 grudnia będzie przygotowana dokumentacja dotycząca przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej Sompolno-Biele-Mąkolno, opracowywana jest dokumentacja na poszerzenie drogi Dąbroszyn-Modlibogowice, gdzie część prac zostanie wykonana w tym roku, reszta w przyszłym. Opracowywana jest też dokumentacja na roboty  drogowe Posoka- Świątniki.

Dyrektor nawiązując do wypowiedzi radnego Janusza Stankiewicza odnośnie wydatków, powiedział, że ZDP stara się usystematyzować wszystkie informację, tak by w przyszłości nie było konieczności przeglądania wcześniejszej dokumentacji. W archiwum jest dokumentacja opracowana wcześniej w latach 2007-2009, natomiast sama realizacja miała miejsce w latach 2015-2017. Takim przykładem jest przebudowa drogi Różopole- Licheń- Wola Podłężna, gdzie inwestycja trwa już od 2010 roku. Często trzeba sięgnąć do dokumentów, które złożone są w archiwum ZDP, co w obecnym czasie ze względu na braki kadrowe i prace w trybie naprzemiennym jest utrudnione, ponieważ wszystkie materiały tam zawarte trzeba przejrzeć.

Nawiązując do formy przedstawianych statystyk, nadal jest ona dopracowywana tak, by co roku móc dokładać tylko kolejne informacje.

Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to kwestia gotowości za wyjazd jest elementem zachęcającym do przetargu, ponieważ są spore kłopoty z pozyskaniem wykonawców. W tym miejscu dyrektor Karmowski skierował do radnych prośbę, by następny przetarg na zimowe utrzymanie dróg można było ogłosić jako przetarg 3-letni. Mogłoby to zapewnić gwarancję dla wykonawcy, ponieważ są oni w sytuacjach niepewnych, np. często też nie wiedzą ile potrzebnej soli czy tez piasku zakupić. Obecne ta kwota za gotowość jest głównie wypłatą dla osób dyżurujących w czasie gotowości. Zawsze trudno przewidzieć, jakie warunki będą. Być może stanie się tak, że nie zaistnieje potrzeba żadnego wyjazdu w miesiącu listopadzie.

Następną kwestią jest wykonywanie prac przez zakłady gospodarki komunalnej. Nie wszystkie zakłady z tego korzystają, nie zawsze są one przygotowane. Natomiast ZDP zleca tym zakładom wykonywanie prac. Zdarza się też, że ceny na wykonawstwo są wyższe niż wśród innych firm. ZDP stara się aby większość wykonywanych prac realizowały firmy z obszaru powiatu konińskiego.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.”.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady przekazała głos Pani Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa celem udzielenia odpowiedzi radnemu Ryszardowi Nawrockiemu na zadane w poprzednim punkcie pytanie.

Pani Julia Stasińska- Naczelnik przekazała, że w roku 2020 wpłynęło 593 wnioski o usunięcie azbestu, z czego 406 zostało zrealizowanych a 187 zostało niezrealizowanych natomiast w tym jest 9 wniosków, które wpłynęły po zakończeniu zadania. Co do zwiększenia środków, umowa na lata 2019-2020 zakładała dofinansowanie na poziomie 40%. Dodatkowych środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie posiadał.  Uzależnione jest to bowiem od Narodowego Funduszu. W tym roku nabór jeszcze nie ruszył, środki z Wojewódzkiego jak i Narodowego Funduszu są skierowane w większości na doposażenie jednostek OSP i PSP, które zmagają się z  wirusem COVID-19. W budżecie planowane są środki na usuwanie azbestu, natomiast z zewnątrz na tę chwilę takich funduszy nie ma.

Podsumowując 14-letni program całkowita wartość zadania brutto wyniosła ponad 6.845 tys. zł, z czego z budżetu powiatu przeznaczono ponad 4,5 mln zł, natomiast z Funduszu Wojewódzkiego ponad 2.342 tys. Z inwentaryzacji sporządzonej w roku 2017 wynika, że usunięto 10.500 ton azbestu. Zakładając jako roczną realizację ponad 1000 ton do 2032 roku zostanie usunięte około 12.000 ton azbestu,  w związku z czym pozostanie jeszcze około 30.000 ton do usunięcia z terenu powiatu. Azbest usuwany jest tylko u osób fizycznych, nie prawnych.

Podsumowując, przez te 14 lat powiat zrealizował 4.322 wnioski. Jak radny zauważył tylko 9 % dotyczy demontażu, ze względu na to, że w większości wpłynęły wnioski wyłącznie na transport. Większość osób już wcześniej na własna rękę demontowała azbest.

W tym miejscu radny Ryszard Nawrocki zapytał czy wystąpiono o dodatkowe środki, takie poza naborem.

Naczelnik Julia Stasińska odpowiedziała, że nie wystąpiono o dodatkowe środki.

Punkt 8

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński

Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński” została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Materiał był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki która pracowała w trybie zdalnym. O przekazanie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącą Komisji – Elżbietę Raźną.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński”.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Dokument ten był przedmiotem zdalnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie wypracowanej w tym temacie opinii Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji – Halinę Lenartowicz. Opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX/175/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, która pracowała w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poprosiła panią Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji. Opinia ta stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Głos w sprawie zabrał Starosta Stanisław Bielik, który wniósł  o wprowadzenie autopoprawek w załączniku do tej uchwały. Podczas opracowywania projektu uchwały brane były pod uwagę fundusze z roku obecnego, dlatego na realizacje tego zadania została zapisana w załączniku kwota 2.085.081 zł. W kwocie tej znajduje się 30 tys., które Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielnicy otrzymał jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego. Kwota ta nie powinna zostać ujęta w tej uchwale, ponieważ były to środki dodatkowe i na tę chwilę trudno powiedzieć czy środki te będą. W związku z tym wnioskował, aby w załącznikach dokonać zmian pomniejszając podane sumy o kwotę 30 tys. zł.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 stanowi załącznik nr 19 do protokołu

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2021 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego

Przystępując do realizacja kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej które pracowała w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poprosiła pana Tadeusza Słodkiewicza– Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz panią Marię Wróbel- Przewodniczącą Komisji Budżetowej. Opinie te stanowią odpowiednio  załącznik nr 20  oraz załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań  Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2021 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie obowiązującej w roku 2021 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 23 do protokołu

Punkt 12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, która pracowała w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poprosiła panią Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji.

Opinia przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Materiał ten stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poprosiła panią Elżbietę Sroczyńską – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Pani Elżbieta Sroczyńska zabierając głos przekazała, że wniosek o wprowadzenie autopoprawek wynika z faktu, że powiat dysponuje funduszami celowymi spoza budżetu, są to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sposób realizacji tych zadań zmienia się ze względu na panująca pandemię. Osoby niepełnosprawne z powiatu mają utrudniony dostęp do  lekarzy przez co nie mogą uzyskać podpisanych przez nich  zaświadczeń potrzebnych do realizacji programu. W dniu poprzedzającym sesję, a zatem już po posiedzeniu Zarządu, PCPR otrzymało zwrot środków, które w pierwszym kwartale roku zostały przyznane na udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Ośrodki tego typu ze względu na pandemię zostały pozamykane, w związku z czym nie można zrealizować tych zadań. Środki są tak przemieszczane, aby móc wydać całą dostępną pulę. Fundusze nie przechodzą na rok kolejny, w związku z czym jest pilna potrzeba wykonania ich do końca tego roku. Autopoprawki polegają na pomniejszeniu kwot w planie wydatków na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach, pozycji która dotyczy sportu, turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego. Zwiększenie natomiast nastąpi w punkcie dotyczącym likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Pani dyrektor poprosiła o przychylną decyzję odnośnie przeniesienia środków.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX/178/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 28 do protokołu

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020

Przystępując do realizacja kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Dokument ten był przedmiotem zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej. O przedstawienie wypracowanej w tym temacie opinii Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej - Marię Wróbel. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady dodała, że bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020, który stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Poprosiła skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Skarbnik- Radzisław Kozłowski zabierając głos powiedział, że przedstawione autopoprawki dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 127.500 zł z tytułu przystąpienia do projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb nadzwyczajny”. Środki te zostały przeznaczone na zakup laptopów dla jednostek oświatowych. Kolejno zwiększono dotacje o 44.015,16 zł dla DPS. W zakresie zadań zleconych zmniejszono dotacje o kwotę 5.000 dla Wydziału Geodezji oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 69.555 zł dla Powiatowego Inspektoratu Budowlanego. Następnie zmniejszenie dotacji o 1.601,09 zł dla Biura Spraw Obronnych. Kolejno zwiększono dotację dla PUP o kwotę 490.000 zł. Zmniejszenie dotacji o kwotę 525,17 zł dla ŚDS w Ślesinie.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej następuje zmniejszenie dotacji o 1.830 zł.

W związku z przystąpieniem do wcześniej wspomnianego projektu zakupiono komputery na łączną kwotę 150.000 zł, gdzie pozostałe środki nieobejmujące dotacji pochodzą z budżetu powiatu. Podzielone jest to na jednostki oświatowe w powiecie.

Głos w omawianym temacie zabrał radny Andrzej Perkowski, który poprosił skarbnika o przybliżenie tematu laptopów. Radny zauważył, że cena za jeden laptop wynosi 4.750 zł. Jego zdaniem jest to zbyt wysoka kwota za laptop wraz z oprogramowaniem. Zapytał kto jest odpowiedzialny za zakup sprzętu.

W odpowiedzi na pytanie radnego głos zabrał Wicestarosta- Władysław Kocaj, wyjaśnił on, że realizowany program ogłoszony jest przez Marszałka. Istniała możliwość uzyskania środków w wysokości około 540 tys. zł z koniecznością wkładu własnego powiatu 15%. Jednak po przeanalizowaniu sytuacji, sprawdzeniu posiadanych środków do rozdysponowania oraz potrzeb, Zarząd doszedł do wniosku o zakupie właśnie takiej ilości do jednostek, które są przez powiat nadzorowane. Cena  samych laptopów nie jest aż tak wysoka, natomiast koszty zwiększają instalowane oprogramowania, które są niezbędne do właściwego działania i korzystania z nich. W  obecnym czasie potrzebne są komputery z nowym oprogramowaniem, z dużymi możliwościami, ponieważ służą głównie to kontaktu uczniów z nauczycielami.

Raz jeszcze głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który skierował pytanie do Wicestarosty: czy otrzymane środki można było przeznaczyć również na laptopy dla uczniów? Jeżeli tak, to czy były wnioski ze strony uczniów bądź rodziców, że potrzebują oni komputerów?

Wicestarosta odpowiedział, że istniała taka możliwość. Program ten umożliwiał wyposażenie szkół jak i uczniów. Jedno takie zadanie było już przez powiat realizowane i nie było zbyt dużego zainteresowania ze strony uczniów. Część laptopów z poprzedniego zadania przeznaczona została dla nauczycieli. Nie wszystkie są potrzebne, a więc przekazywane są uczniom. Komputery są potrzebne do nauki zdalnej w okresie pandemii, po jej zakończeniu wrócą one do szkoły.

Kolejno głos zabrał Skarbnik Powiatu, który powiedział, że nawiązując do przedstawionego przez niego wniosku jest jeszcze uzupełnienie, które nie zostało przedstawione. Informacja ta wpłynęła przed sesją. Dotacja dotyczy rządowego programu„ rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”. Przeznaczone są na to środki w wysokości 28.000 zł dla szkoły w Kleczewie.

W związku z brakiem pytań w omawianym temacie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku projekt został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX/1792020Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przystępując do omówienia 14. punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przedmiotowy projekt uchwały było omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Budżetowej. O przedstawienie wypracowanej w tym temacie opinii Przewodnicząca Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowej - Marię Wróbel. Opinia stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca dodała, że bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego, który stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. Poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Skarbnik- Radzisław Kozłowski przekazał, że w Wieloletniej prognozie Finansowej zwiększa się dochody ogółem o kwotę 583.003,32 zł oraz 28.000 zł, które są z dotacji poza wnioskiem o autopoprawki w budżecie. Dochody bieżące ustanowione sana te samą kwotę. Natomiast wydatki zwiększa się ogółem o 605.503,32 zł oraz 28.000 zł. Budżet zwiększa się o 22.500 zł oraz przychody budżetu o te samą kwotę.

W związku z brakiem pytań w omawianym temacie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu

Uchwała nr XIX/180/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiegostanowi załącznik nr 38 do protokołu.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę.

Punkt 15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji punktu 15. porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że powołanie Komisji Rewizyjnej należy do ustawowych obowiązków Rady. Stanowi o tym art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.  Zgodnie z § 52 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego Rada powołuje Komisję Rewizyjną, w tym jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.

Przewodnicząca poinformowała również, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i członków Zarządu. Uwzględniając wszystkie wymienione warunki Rada Powiatu Konińskiego 6 grudnia 2018 r. powołała Komisję Rewizyjną. Jednocześnie przypominam Państwu Radnym, że na skutek zmian w organizacji Rady, jakie miały miejsce na poprzedniej sesji radni: Henryk Kryk oraz Sławomir Ławniczak złożyli rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej, a radny Henryk Kryk również z pełnionej funkcji sekretarza tej komisji.

Zgodnie z § 50 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego poddał kolejno pod głosowanie odwołania wymienionych radnych ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie odwołanie z funkcji sekretarza oraz ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Henryka Kryka.

W wyniku głosowania rada odwołała radnego Henryka Kryka z funkcji sekretarza oraz ze składu Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady pod głosowanie odwołanie ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Sławomira Ławniczaka.

W wyniku głosowania rada odwołała radnego Sławomira Ławniczaka ze składu Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

W celu uzupełnienia składu osobowego tej komisji Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów, tak aby w jej składzie była reprezentacja wszystkich klubów.

Jako pierwszy głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady- Wiesław Bednarek, który do składu Komisji Rewizyjnej zaproponował radnego Zbigniewa Klauze.

Radny Zbigniew Klauze wyraził zgodę na prace w Komisji Rewizyjnej.

Kolejno głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który powiedział, że jego klub ma osobę, którą mógłby zgłosić natomiast do tej pory obowiązywały inne zasady przydzielania do komisji. Każdy przed czasem decydował w składzie jakiej komisji się znajdzie, wszystko było rozpisywane na tablicy, dzięki czemu radni wiedzieli, kogo do której komisji mogą zaproponować. W tym momencie nie jest jasne jak będzie wyglądał skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Może się okazać, że podana kandydatura byłaby lepsza do kolejnej komisji. Takich taktyk jeszcze nie było, że nic nie jest ustalone i wszystko idzie na żywioł. Radny poprosił o informację kto będzie  kandydatami do kolejnych komisji.

Głos w sprawie zabrała Przewodnicząca Rady, która powiedziała, że zgodnie z jej wcześniejszymi deklaracjami, niezmiennie podkreśla, że jest zwolenniczką dialogu i porozumienia. Uważa, że  w ten sposób można rozstrzygnąć wiele kwestii. Niestety okazuje się, że nie zawsze i nie z każdym można porozumienie osiągnąć. Poinformowała, że wielokrotnie podejmowała próbę skontaktowania się z Przewodniczącym Klubu radnych Nasz Powiat w celu uzgodnienia składów osobowych komisji. Były to telefony:10, 14, 20 i 29 października; smsy 14 października oraz 1 listopada oraz mail wysłany na prośbę do Pana Przewodniczącego Klubu przez pracownika Biura Rady w dniu 20 października. Niestety żaden z tych środków komunikacji nie okazał się na tyle skuteczny, aby porozmawiać i poczynić niezbędne uzgodnienia. W jedynej rozmowie telefonicznej, jaką odbyła z Panem Andrzejem Perkowskim w dniu 20 października zwróciła się do niego z prośbą o przedyskutowanie z kolegami z Klubu kwestii prac radnych tego Klubu w poszczególnych komisjach. Do dnia sesji mimo podejmowanych kolejnych prób rozmowy, nie udało się  Przewodniczącej uzyskać żadnych propozycji ze strony Klubu w przedmiotowej materii. Ostatnia rozmowa, jaką odbyła z radnym miała miejsce w tygodniu poprzedzającym sesję. Nie rozumie do kogo kierowane są pretensje ze strony radnego. Przewodnicząca poinformowała, że spotkała się z przewodniczącymi wszystkich klubów za wyjątkiem klubu Nasz Powiat.

Radny Andrzej Perkowski ponownie zabrał głos i potwierdził, że rozmawiał z Przewodniczącą. Po tej rozmowie radny przekazał jej, że członkowie klubu czekają na deklarację kto będzie proponowany na funkcję  przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji. Od tej decyzji uzależniona jest decyzja jego klubu kto będzie zasiadał w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. Radny niestety nie uzyskał żadnej odpowiedzi.

Przewodnicząca powiedział, że dostała tylko deklaracje ze strony radnego Janusza Stankiewicza, że może on zasiadać w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie głos zabrał radny Tadeusz Słodkiewicz, który do składy Komisji Rewizyjnej zaproponował kandydaturę radnego Macieja Kwirynga.

Radny Maciej Kwiryng wyraził zgodę na prace w Komisji Rewizyjnej.

W tym miejscu ponownie głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który powtórzył, że klub uzależnia swoją kandydaturę od dalszych decyzji. W tej chwili proponując Ryszarda Nawrockiego do pracy w komisji za chwilę może się okazać, że będzie możliwość, aby zasiadał on w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Powiedział, że ciężko się porozumieć z radnymi.

Przewodnicząca przypomniała w tym miejscu, że kolejne punkty sesji są realizowane w takiej kolejności, jak to było przedstawione w zawiadomieniu o sesji, w związku z czym rada Powiatu w kolejnym punkcie będzie dokonywała zmian dot. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Andrzej Perkowski wnioskował o 5-minutową przerwę w obradach.

W tym miejscy głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział, że koalicja doskonale wie, kto będzie zasiadał w jakiej komisji, ponieważ wszystko zostało wcześniej umeblowane. Radny powiedział, że wystarczy przekazać te informacje i wtedy jego klub również się umebluje. Sprawa dotyczy głównie tego, kto ma być proponowany na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i od tej decyzji zależą dalsze kroki. Radny dodał, że wszyscy wiedzą kto i gdzie ma się znaleźć ponieważ Starosta wszystko umeblował.

Po raz kolejny głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który potwierdził słowa Janusza Stankiewicza i powiedział, że Starosta dokładnie to umeblował, ponieważ zajmuje się on nawet rzeczami, którymi powinna zajmować się Przewodnicząca. Starosta pisze do radnych smsy, aby podali oni członków do komisji. Gdy radny w rozmowie telefonicznej zapytał Przewodniczącą czy pan Jerzy Rzepecki zostanie przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, to ona zaczęła kręcić i odpowiedź nie padła do dnia dzisiejszego.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach.

Wznawiając obrady po przerwie przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Andrzejowi Perkowskiemu, który zapytał czy liczebność składu osobowego Komisji Rewizyjnej zostanie zwiększona jeśli Klub Nasz Powiat poda kantata, czy pozostanie skład 6-osobowy? Jeżeli skład będzie zwiększony to radni są gotowi podać kandydaturę. Po potwierdzeniu przez Przewodniczącą, że skład zostanie zwiększony radny Andrzej Perkowski zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Nawrockiego.

Radny Ryszard Nawrocki wyraził zgodę na prace w Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. W jego wyniku rada zamknęła listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Kolejno Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę pana Zbigniewa Klauze do składu Komisji Rewizyjnej. W jego wyniku rada powołała radnego Zbigniewa Klauze do składu Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę pana Macieja Kwirynga do składu Komisji Rewizyjnej. W jego wyniku powołała kandydaturę radnego Macieja Kwirynga do składu Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Kolejno Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę pana Ryszarda Nawrockiego do składu Komisji Rewizyjnej. W jego wyniku powołała kandydaturę radnego Ryszarda Nawrockiego do składu Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z tym, iż Rada Powiatu odwołała radnego Henryka Kryka z funkcji sekretarza zaproponowała, aby przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podała propozycję kandydata na tę funkcję spośród członków Komisji Rewizyjnej. Poprosiła panią Annę Woźniak  o zaproponowanie kandydata na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 5- minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad po przerwie Przewodnicząca poprosiła radną Annę Woźniak o przedstawienie kandydata na funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radna Anna Woźniak zaproponowała kandydaturę radnego Ryszarda Nawrockiego na funkcje sekretarza Komisji Rewizyjnej

Radny Ryszard Nawrocki wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu zamknęła listę kandydatów na sekretarza Komisji Rewizyjnej jednogłośnie tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Ryszarda Nawrockiego na funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała radnego Ryszarda Nawrockiego na funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej jednogłośnie tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego uzupełniony o nazwiska radnych, zgodnie z decyzjami, które Rada przed chwilą podjęła w głosowaniach. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX/181/2020 rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady przypomniała, że w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i członków Zarządu. Natomiast zasady i tryb działania komisji określa statut powiatu. Zgodnie z § 61 ust 1 Statutu Powiatu Konińskiego Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w tym jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Dodała również, że na skutek zmian w organizacji Rady, jakie miały miejsce na poprzedniej sesji radny Sławomir Ławniczak złożył rezygnację z pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz z przewodnictwa w tej komisji. Ponadto poinformowała, że również złożyła rezygnację z pracy w tej komisji w związku z wprowadzonym przez ustawodawcę ograniczeniem łączenia funkcji Przewodniczącego Rady z członkostwem w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie zgodnie z § 50 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego Przewodnicząca Rady poddała kolejno pod głosowanie odwołania radnych ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W pierwszej kolejności poddała pod głosowanie odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komisji  oraz ze składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji radnego Sławomira Ławniczaka. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu odwołała z funkcji Przewodniczącego Komisji  oraz ze składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji radnego Sławomira Ławniczaka jednogłośnie tj. 21 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie odwołanie ze składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji swojej osoby. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu odwołała Żanettę Matlewską ze składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji jednogłośnie tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zgłaszanie kandydatów w celu uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tak, aby w jej składzie była reprezentacja wszystkich klubów. W tym miejscu dodała, że obecnie w składzie tej komisji są radni Jerzy Rzepecki, Piotr Maciejewski i Halina Lenartowicz. Radny Andrzej Perkowski zgłosił do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydaturę radnego Janusza Stankiewicza.

Radny Janusz Stankiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Tadeusz Słodkiewicz powiedział, że w związku z wprowadzonym przez ustawodawcę ograniczeniem łączenia niektórych funkcji  w radzie i zarządzie informuję, że klub radnych Towarzystwa Samorządowego nie zgłasza kandydata do składu Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. Jak Państwo wiecie Klub liczy czworo radnych. Żaden z radnych  nie może łączyć pełnionej już funkcji z członkostwem w tej komisji.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu zamknęła listę kandydatów do składu  Komisji Skarg Wniosków i Petycji  jednogłośnie tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Następnie  Przewodnicząca Rady poddała     pod głosowanie kandydaturę radnego Janusza Stankiewicza do składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała radnego Janusza Stankiewicza do składu  Komisji Skarg Wniosków i Petycji  21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że Rada Powiatu odwołała radnego Sławomira Ławniczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Rady o zgłaszanie kandydatur spośród członków komisji na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Piotr Maciejewski zgłosił kandydaturę dotychczasowego członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  radnego Jerzego Rzepeckiego.

Radny Jerzy Rzepecki wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Anna Woźniak powiedziała, że kilka dni przed sesją rozmawiała z Panią Przewodniczącą na temat propozycji przewodnictwa w komisjach. Klub podziękował i nie wyraził zgody na żadną propozycję, a tutaj jednak ma miejsce pewna „samowolka”.

Radna Żanetta Matlewska powiedziała, że zgłoszona kandydatura jest od członka komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który wspólnie z radnym Jerzym Rzepeckim pracował w tej komisji.

Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że na scenie tego teatru wszystko jest już poukładane. Przypomniał jednak trochę historii. Dwie kadencje wstecz w Radzie Powiatu był pewien zwyczaj kontynuowany od początku istnienia powiatu, a mianowicie członkostwo w prezydium rady, tzn. jednego z wiceprzewodniczących miała opozycja. Zwyczaj ten został złamany przez PSL, ponieważ w tamtym czasie mieli za mało stanowisk w radzie. Obecnie sytuacja jest taka, że zbyt mało jest radnych w koalicji aby objąć wszystkie funkcje. „Gdybyście trochę mieli wyczucia i kultury, to byście zaproponowali tę komisję również opozycji”. Są dwa kluby opozycyjne i można było zaproponować tę komisję drugiemu klubowi opozycyjnemu. Stąd takie wcześniejsze zachowanie, ponieważ radni  tego klubu przypuszczali, jaka będzie kandydatura. Dodał, że częściowo radni tego klubu będą brali udział w tym teatrze. Oczywiście wszystko to było wcześniej uzgodnione. Zwracając się do Przewodniczącej Rady powiedział, żeby nie interpretowała tego tak, że oto radny Maciejewski zgłosił radnego Rzepeckiego. Potrzeba trochę refleksji, trochę zastanowienia się. Są dwa kluby opozycyjne. Każdy klub powinien mieć swoją funkcję, skoro już kiedyś funkcja która była przypisana zwyczajowo opozycji, została zawłaszczona, teraz wypadałoby zachować się przyzwoicie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że lista kandydatów na przewodniczącego Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji jest otwarta i wciąż można zgłaszać kandydatów.

Radny Andrzej Perkowski zwracając się do Przewodniczącej Rady powiedział, że zarzucała mu, iż kilka razy nie odebrał telefonu. Powiedział, że nie miał życzenia rozmawiać.

Przewodnicząca Rady powiedziała, aby zatem następnym razem nie deklarował chęci współpracy.

Radny Andrzej Perkowski zwracając się do Przewodniczącej Rady powiedział, że współpraca z Panią polega na tym, że „tak ma być”. Koleżanka Anna Woźniak powiedziała, że Klub nie wysuwa żadnej kandydatury spośród członków klubu. A koalicja i tak zrobiła to, co chciała. Po co zatem rozmawiać, jak już wszystko było ułożone.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że tez nie lubi, jak ktoś ją przez półtora miesiąca ignoruje. Zachęciła do rzetelnej pracy radnych, bo przecież wszyscy radni otrzymali równy mandat od swoich mieszkańców.

W związku z brakiem innych kandydatur i dalszych chętnych do dyskusji  Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego  Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego  Komisji Skarg Wniosków i Petycji  jednogłośnie tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Następnie  Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Rzepeckiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała radnego Jerzego Rzepeckiego na funkcję Przewodniczącego  Komisji Skarg Wniosków i Petycji  15 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Kolejno wobec braku chętnych do dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego uzupełniony o nazwiska radnych, zgodnie z decyzjami, które Rada przed chwilą podjęła w głosowaniach. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego 16 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX182/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady w związku z tym, że radny może być członkiem nie więcej niż w dwóch komisji stałych, zwróciła się do radnego Ryszarda Nawrockiego z pytaniem, z której komisji, w której wcześniej pracował rezygnuje. W związku z tym, że po powołaniu pana Ryszarda Nawrockiego do Komisji Rewizyjnej jest on członkiem trzech komisji stałych, winien z jednej z nich zrezygnować.

Radny Ryszard Nawrocki zrezygnował z pracy w Komisji Spraw Społecznych.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 2 minuty przerwy.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głos radnemu Jerzemu Rzepeckiemu, który podziękował większości Rady za zaufanie. Powiedział, że może dwa lata pracy nie wystarczyły, aby przekonać wszystkich do siebie.  Dodał, że będzie się starał, aby przekonać do siebie tych, którzy na niego nie zagłosowali. Stwierdził, że jest radnym, będzie  przewodniczącym, ale przede wszystkim trzeba być człowiekiem. Każdemu może spojrzeć w twarz. Nie uchyla się i nie potrafi gniewać się na kogoś za to, że inaczej myśli czy głosuje. Dziękując za zaufanie powiedział, że na niektórych się zawiódł. Ale niestety takie jest społeczeństwo. Niektórym pomógł, żeby byli radnymi na tej sali. Następnie powiedział, że w związku z tym, że wybrany został na przewodniczącego tej komisji, złożył rezygnację z funkcji sekretarza, ponieważ nie można piastować dwóch funkcji. Jeszcze raz podziękował za zaufanie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na kolejnej sesji Rada dokona wyboru sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji spośród członków tej komisji.

Punkt 17

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady  poinformowała, że art. 17 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż rada powiatu może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Obowiązek ten Rada Powiatu Konińskiego wypełniła 6 grudnia 2018 roku powołując 7 komisji stałych, ustalając ich skład i przedmiot działania. Dzisiaj konieczne stało się wprowadzenie pewnych zmian w składach osobowych komisji. Dodała, że wraz z zawiadomieniami o sesji radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego. Dzisiaj już wiadomo, że niezbędne będą kolejne zmiany, tj. odwołanie pana Ryszarda Nawrockiego z Komisji Spraw Społecznych, ponieważ radny nie może być członkiem trzech komisji stałych.

Ponadto Przewodnicząca Rady  poinformowała, że propozycje zmian zawarte w przesłanym  radnym projekcie uchwały są wynikiem rozmów i uzgodnień.

Następnie radni, których zmiany dotyczą tj. Maciej Kwiryng, Sławomir Ławniczak, Zbigniew Klauze, Henryk Kryk, Sebastian Ławniczak oraz Żanetta Matlewska wyrazili zgodę na prace w proponowanych w projekcie uchwały komisjach.

Następnie Rada przystąpiła do głosowania poszczególnych zmian.

Jako pierwszą Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję kandydatury Żanetty Matlewskiej do składu Komisji Statutowo-Regulaminowej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała Żanettę Matlewską do składu Komisji Statutowo-Regulaminowej jednogłośnie, 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie odwołanie radnego Macieja Kwirynga ze składu Komisji Budżetowej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku  Rada Powiatu odwołała Macieja Kwirynga ze składu Komisji Budżetowej jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 58  do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Sławomira Ławniczaka do składu Komisji Budżetowej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku  Rada Powiatu powołała Sławomira Ławniczaka do składu Komisji Budżetowej 21 głosami za oraz 1 głosem przeciw. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie odwołanie radnego Sebastiana Ławniczaka  ze składu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku  Rada Powiatu odwołała Sebastiana Ławniczaka ze składu Komisji Rozwoju i Infrastruktury jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Zbigniewa Klauze do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku  Rada Powiatu powołała Zbigniewa Klauze do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Sławomira Ławniczaka do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku  Rada Powiatu powołała Sławomira Ławniczaka do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca poddała pod glosowanie sprawę odwołania radnego Henryka Kryka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu odwołała Henryka Kryka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, tj. 21 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny Sławomir Ławniczak zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Klauze na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny Zbigniew Klauze wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zamknięcie listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu zamknęła listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Zbigniewa Klauze na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała radnego Zbigniewa Klauze na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawę odwołania radnego Ryszarda Nawrockiego ze składu Komisji Spraw Społecznych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu odwołała radnego Ryszarda Nawrockiego ze składu Komisji Spraw Społecznych jednogłośnie, tj. 21 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawę powołania radnego Henryka Kryka do składu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała radnego Henryka Kryka do składu Komisji Prawa i Porządku Publicznego  jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała  poddaje pod głosowanie sprawę odwołania radnej Żanetty Matlewskiej z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu odwołała radną Żanettę Matlewską z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki  jednogłośnie, tj. 22 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

Następnie poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Sebastiana Ławniczaka do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu  powołała radnego Sebastiana Ławniczaka do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  jednogłośnie, tj. 22 glosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.

Następnie  Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Radna Elżbieta Raźna na funkcję Przewodniczącego Rady zgłosiła kandydaturę radnego Sebastiana Ławniczaka.

Radny Sebastian Ławniczak wyraził Pan zgodę na kandydowanie na tę funkcję?

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  jednogłośnie, tj. 22 glosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego  Sebastiana Ławniczaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych w jego wyniku Rada Powiatu powołała Sebastiana Ławniczaka na  Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  18 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń  Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego, zgodnie z decyzjami, które Rada podjęła w głosowaniach. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 72  do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIX183/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 73 do protokołu.

Punkt 18

Wnioski i oświadczenia radnych

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Nawrocki. Poinformował, że po ponad rocznych konsultacjach i negocjacjach, bo tyle minęło od złożenia wniosku przez Stowarzyszenie Gmin  i Powiatów Wielkopolski, samorządy doczekały się zgody Ministra Klimatu w sprawie zmiany rozporządzenia o gospodarce odpadami.  Z rozporządzenia jasno wynika, że destrukt zostaje pozbawiony kodu odpadu, co w konsekwencji spowoduje, że samorządy, nie tylko z Wielkopolski, ale z całego kraju będą mogły bezpośrednio wykorzystywać destrukt do budowy i remontów dróg lokalnych na dotychczasowych zasadach, tzn. nieodpłatnie, bez firm pośredniczących. Do przedłożonego projektu rozporządzenia samorządy mogły wnosić uwagi. Zarówno radni powiatu, jak i wójtowie i burmistrzowie byli informowani o działaniach w tej sprawie oraz otrzymali projekt rozporządzenia. Podsumowując ten temat radny Ryszard Nawrocki stwierdził, że jest to wspólny sukces, przetarta została ścieżka legislacyjna dla całego kraju.

Ponadto przekazał, że 18 września br. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wystąpił z pismem do Prezesa Rady Ministrów sygnalizując duże zagrożenie związane z terminowym przyjęciem budżetu Unii Europejskiej na kolejną perspektywę finansową. Z przygotowanych planów wynika, że Polska ma szansę być jednym z największych beneficjentów środków pomocowych, m.in. z Funduszu Odbudowy dla rozwoju gospodarki. W piśmie dobitnie podkreślono, że wielkopolskie samorządy chcą nadal pełnić aktywną funkcję w absorpcji środków w kolejnych latach. Dotychczas powiaty i gminy czyniły to dobrze i chcą dalej pozyskiwać środki. Perspektywa zawetowania przez Rząd unijnego budżetu może nieść ogromne konsekwencje. W przypadku odcięcia od funduszy pozostanie już tylko kompromitująca próba wytłumaczenia mieszkańcom dlaczego nakreślone perspektywy nie zostały osiągnięte. A wiadomo na co liczą samorządy. Stąd apel do Rządu RP o dołożenie wszelkich starań, aby nowy budżet  Unii Europejskiej został uchwalony w jak najszybszym terminie. Pismo to zostało przekazane do wiadomości wszystkim samorządom województwa wielkopolskiego.

Ponadto powiedział, że w związku z tym, iż pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu przez pełne dwa lata, serdecznie dziękuje wszystkim członkom Zarządu za dobrą współpracę, za współdziałanie, za aktywny udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, których było bardzo dużo.

Przewodnicząca rady podziękowała panu Ryszardowi Nawrockiemu za dotychczasowa pracę.

Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że aby uniknąć wpadnięcia w otchłań serwilizmu, chciałby pokazać, że radni rzetelnie pracują. Skoro pan Starosta nie umie wskazać gdzie są jego pieniądze i co się z nimi dzieje, to on to zaraz pokaże. W związku z tym, że internet na tej sali dobrze działa, przytoczył informacje dotyczące udziału powiatu konińskiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. We wzmiance z 21 listopada 2012 roku Marszałek Marek Woźniak krytykował ten podmiot mówiąc, że nie ma pomysłu na funkcjonowanie, brak koncepcji, niska efektywność. Ponadto Marszałek  twierdził, że WAZE funkcjonuje w oparciu o dotację z Unii Europejskiej na promocję inteligentnej energii.  Zaznaczył, że „my byliśmy przeciw przystąpieniu do tej agencji”, zaznaczając, że będzie ona działała tak długo, jak będą pieniądze z Unii Europejskiej na jej funkcjonowanie. Rzecznik bądź jeden z radnych województwa wielkopolskiego stwierdził, że ta agencja jest przechowalnią członków PSL. Pan Marszałek był szczególnie wzburzony, że pierwszy prezes pan Józef Lewandowski – członek PSL zarabiał (wówczas 9,5 tys. zł) więcej niż Marszałek Województwa. Sprawą agencji powinni zając się radni województwa wielkopolskiego. Kontynuując swoją wypowiedź, powiedział, że spółka praktycznie „zjadła” własny kapitał stały w kwocie ok. 3 mln zł, w tym kapitał powiatu konińskiego w wysokości 10.000 zł. Jest to niewiele w porównaniu do straty województwa wielkopolskiego, które wyniosło 2,7 mln zł. (każdego roku działalności wzmacniając tę agencję za nic kwotą ok. 400 tys. zł, co jest uwidocznione w ruchach kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym).  W 2018 roku Rada Nadzorcza była liczniejsza niż pracownicy (prezes i jeden pracownik i trzyosobowa rada nadzorcza). Agencja odnotowywała praktyczny brak przychodów, a jej działalność była bezproduktywna.  Jedyna wzmianka o powiecie konińskim, to udział przedstawicieli Agencji w Targach Wierzby i Wikliny w 2017 roku. Na targach jest zawsze dobry catering, więc pewnie dlatego tam pojechali. Zadaniem Agencji było doradzać, koordynować, szkolić. W 2017 roku spółka miała przychody 115 tys. zł, natomiast straty 109 tys. zł., z tego kwota na wynagrodzenia wyniosła 165 tys. zł. W sprawozdaniach spółki praktycznie do samego końca, a więc do momentu likwidacji, zarząd spółki pisał, że jej sytuacja jest stabilna. Reprezentantem kapitału na zgromadzeniu wspólników był pan Krzysztof Garbowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, też członek PSL. To on zatwierdzał sprawozdania spółki każdego roku. Działalność tej spółki to konsumpcja kapitału. Zastanawiające jest, jak tę kwestie tolerowali radni województwa wielkopolskiego. Na początku prezesem był pan Józef Lewandowski, członek PSL, przewodniczącym rady nadzorczej był pan Andrzej Bobrowski, także członek PSL, później „grabarz” tej spółki, na końcu był jej prezesem. Następnie radny Janusz Stankiewicz wrócił się do Starosty Konińskiego o odpowiedź najlepiej na piśmie na pytania: jakie korzyści osiągnął powiat w czasie trwania tej spółki, kto reprezentował powiat na zgromadzeniu, jak reagował powiat jako udziałowiec na otrzymywane sprawozdania finansowe, a przede wszystkim jak została załatwiona sprawa udziałów powiatu konińskiego? Radni o tym nie wiedzą. A zasada jest prosta, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada wyrażała zgodę na wniesienie tych udziałów. A zatem do cofnięcia tych udziałów jest tylko kompetentna Rada Powiatu. Zapytał co się stało z udziałami powiatu, bo spółka została zlikwidowana w 2019 roku?

Zwracając się do Przewodniczącej powiedział, że „my rzetelnie pracujemy”. Ponadto zgłosił wniosek o ustawienie znaku ograniczającego prędkość z pomiarem prędkości w miejscowości Mostki.

Ponadto podziękował całemu personelowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za zaangażowanie na rzecz podopiecznych tegoż domu. Dodał, że nie jest usatysfakcjonowany z działań Starosty, jeżeli chodzi o pomoc tej jednostce. Zapytał co Starosta Koniński zrobił od marca do końca września br., choć pewnie to pytanie bezprzedmiotowe, ponieważ na sesji we wrześniu nic na ten temat nie mówił, prócz tego, że lekceważył koronawirusa, bo na wszystkie sesje przychodził bez maski i tak jest do dzisiaj. Zapytał, co Starosta zrobił w październiku w temacie pomocy DPS w Ślesinie. Jest inicjatywa i projekt na 500 tys. zł., ale wszystko to się dzieje kiedy pożar jest już ugaszony, co zapewne wynika z poświęcenia personelu. Zapytał więc o pomoc, pomysły i inicjatywy, jakie podjął pan Starosta  w celu pomocy kierownictwu, personelowi i podopiecznym DPS w Ślesinie w październiku.

Pan Starosta powiedział, że odpowiedzi będą na piśmie.

Radna Halina Lenartowicz, w imieniu własnym i członków Komisji Spraw społecznych, a stwierdziła, że ma nadzieję, że jest wyrazicielem myśli wszystkich, podziękowała wszystkim służbom socjalnym w przeddzień Dnia Pracownika Socjalnego. Podziękowała pracownikom PCPR, DPS w Ślesinie, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy społecznej. Ponadto podziękowała wszystkim służbom medycznym za odpowiedzialną i jakże trudną pracę w czasie pandemii. Podziękowała skierowała również do wszystkich niosących pomoc potrzebującym. Życzyła dobrego zdrowia oraz wytrwałości na stanowiskach pracy.

Radny Andrzej Perkowski zapytał Starostę Konińskiego, w kontekście dofinansowania do studiów Wicestarosty, ile osób złożyło wnioski o takie dofinansowanie, ile osób to dofinansowanie otrzymało i w jakiej wysokości. Ponadto zapytał w jaki sposób zostaną wynagrodzeni pracownicy Domu Pomocy Społecznej za swoje zaangażowanie i pracę w czasie epidemii?

Przewodnicząca rady poinformowała że do Rady Powiatu Konińskiego wpłynęła informacja o dotacji udzielonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej, Erem Pięciu Męczenników w Bieniszewie w wysokości 106.972,47,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Bieniszew, kościół klasztorny OO. Kamedułów pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XVIII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie przy sklepieniu nawy północnej i południowej, sztukateriach, gzymsach i pilastrach przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 368.917,57 zł. Ostateczna kwota dotacji udzielona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej wyniosła 302.972,47 zł.

Punkt 19

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obradPrzewodnicząca Rady podziękowała wszystkim radnym za udział w obradach i zamknęła XIX sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk
Kierownik Biura Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-01-14 17:57:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-01-26 09:07:58)
Lista wiadomości