logo
logo bip

Protokół nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniach 24 września oraz 1 października 2020 roku

BR.0002.5.2020

Protokół nr XVIII/2020

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniach 24 września oraz 1 października 2020 roku

XVIII sesja odbyła się w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie w dniu 24 września 2020 roku od godz. 1200 do godz. 1250 oraz w dniu 1 października 2020 od godz. 1200 do godz. 1830

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa Starostwa załącznik nr 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiejsze obrady przebiegać będą podobnie jak poprzednie sesje Rady Powiatu, w zaostrzonych warunkach sanitarnych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa spowodowanymi panującą epidemią SARS CoV-2.

Dodał, że w obradach uczestniczą tylko radni i kierownictwo Starostwa. Naczelnicy wydziałów i kierownicy biur zostali w swoich biurach, a w razie ewentualnych pytań ich adresaci będą wchodzili pojedynczo na salę obrad. Ponadto jeżeli będą pytania skierowane do dyrektorów jednostek, którzy przygotowali materiały, będące przedmiotem dzisiejszych obrad, zostaną one skierowane do adresatów na piśmie.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 25 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W tym miejscu Starosta Stanisław Bielik zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po pkt. 10. dodatkowego zagadnienia o poniższym brzmieniu:

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej.

Starosta dodał, że chodzi o drogę powiatową w Dąbroszynie, gdzie na pewnym odcinku drogi Gmina Rychwał chce z własnych środków wybudować chodnik. Uchwała dotyczy powierzenia gminie tego zadania.

Kolejno Wiceprzewodniczący Rady- Wiesław Bednarek zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po pkt. 3. dodatkowych zagadnień o poniższych brzmieniach:

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

W tym miejscu radny Wiesław Bednarek przekazał na ręce Przewodniczącego wniosek z podpisami radnych o odwołanie Przewodniczącego Rady, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

W tym miejscu radny Wiesław Bednarek przekazał na ręce Przewodniczącego wniosek o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu oraz projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, stanowiący załącznik nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

W tym miejscu o zabranie głosu poprosił radny Ryszard Nawrocki, który w związku ze zgłoszonymi wnioskami złożył oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Kolejno głos zabrała radna Anna Woźniak, która podkreśliła, że wieloletnia współpraca przebiegała pomyślnie. Stwierdziła, że są różne frakcje. Można się nie zgadzać z czymś, ale jeżeli dodatkowy punkt jest wprowadzany do porządku obrad, to radni powinni dostać materiały dotyczące tematu przed sesją. Nie powinno dochodzić do sytuacji gdzie radni muszą nieprzygotowani głosować nad czymś. W związku z zaistniałą sytuacją radna Anna Woźniak poprosiła o przerwę dla Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Następnie głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który powiedział, że w związku z tym, że to on wystąpił z wnioskiem o zmianę w porządku obrad doda kilka słów uzasadnienia. Powiedział, że wniosek nie został złożony dlatego, że koledzy radni nie podobają się pozostałym. Długoletnia współpraca ma na swoim koncie też owoce pracy, natomiast pojawiają się również trudne chwile i to o nich właśnie radny chciałby powiedzieć w swoim uzasadnieniu. Radny Wiesław Bednarek zaczął od przekazania uzasadnienia, dotyczącego osoby radnego Janusza Stankiewicza. Dodał w swej wypowiedzi, że dotyczy ona obu odwoływanych radnych z zajmowanych przez nich funkcji. Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Bednarek przekazał, że Przewodniczący Rady wchodzi w uprawnienia Starosty, od wielu miesięcy poprzez swe działania blokuje wybór członka Zarządu Powiatu, choć to nie leży w jego kompetencji. Pomimo tego, iż nie jest upoważniony, narzuca swoje kandydatury przy braku zgody na kandydowanie samych zainteresowanych. Sytuacje tego rodzaju wywołują dyskusje, prowokują niezgodę w radzie i blokują uzupełnienie Zarządu. Ponadto radny destrukcyjnie działa na pracowników starostwa, ponieważ podważa autorytet organu wykonawczego. Dodał, że skład Zarządu na wniosek Starosty powinien zostać uzupełniony już dawno temu – miesiąc po nastąpieniu przyczyny, co miało miejsce już w lutym.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który odniósł się do słów radnego Ryszarda Nawrockiego na temat współodpowiedzialności. Powiedział, że on wraz z radnym Januszem Stankiewiczem podejmują się współodpowiedzialności, natomiast ich się nie słucha, tylko marginalizuje. Próbuje się wprowadzić dyktaturę. W związku z tym, że dwa razy się sprzeciwili, składa się wniosek o ich odwołanie. Powiedział, że płakać nie będą, nie przyszli tu dla pieniędzy tylko po to aby coś tu zrobić.

Odnosząc się do tematu kandydatur na członka Zarządu radny powiedział, że oczywiście jest to prawo Starosty, natomiast radni tez mają jakieś prawa. To radnych wybrało społeczeństwo, im zaufało tysiące mieszkańców powiatu, nie Staroście. Starosta pomimo tego, że kilka razy kandydował w różnych wyborach, nigdy nie otrzymał żadnego mandatu. Ten fakt świadczy o tym, kto ma poparcie społeczne oraz zaufanie wyborców. Starosta został wybrany na swoja funkcję przez Radę, radni wyrazili na to zgodę i właśnie się im za to dziękuje, odwołując ich.

Po raz kolejny powtórzył, że nikt płakać nie będzie. Dodał, że chętnie zajmą miejsce w ławach, wśród pozostałych radnych. Będą wtedy mogli podejść do wszystkiego na spokojnie. Uważa jednak, że to nie będą spokojne sesje dlatego, że tutaj od dawna próbuje się narzucać członka Zarządu. Jak dobrze pamięta- trzy kadencje temu próbowano nawet wcisnąć członka Zarządu spoza rady. Wtedy wraz z kolegą Januszem Stankiewiczem, nie zgodzili się na to, co później poparli inni radni, nawet z Klubu PSL.

Kolejno głos zabrała radna Elżbieta Fijałkowska, która odniosła się do przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego Wiesława Bednarka uzasadnienia dotyczącego odwołania radnych z pełnionych przez nich funkcji. Radna chciałaby dowiedzieć się ile wpłynęło wniosków, w których było jasno stwierdzone, że Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Perkowski maja destrukcyjny wpływ na pracowników. Radna dodała, że jest na sali radca prawny, w związku z czym chciałaby dowiedzieć się czy na podstawie pomówień można takie uzasadnienie przedstawiać. Radna uważa, że skoro nie ma właściwego dokumentu potwierdzającego, że radni destrukcyjnie wpływają na pracę pracowników Starostwa, to nie ma o czym mówić.

Przewodniczący Rady, powiedział, że w związku z tym, że wniosek dotyczy jego samego, pozwoli sobie zabrać głos. Przekazał on, że wnioski są podpisane przez jedenastu radnych, nie zawierają one uzasadnień natomiast radny Wiesław Bednarek takowe przedstawił. Uważa, że uzasadnienie to jest mało merytoryczne oraz -tak jak to radna Elżbieta Fijałkowska zauważyła, oparte jest na dowolnej opinii, która nie jest poparta faktami. Zaznaczył, że radni nie mają wpływu na wydawanie jakichkolwiek poleceń, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem Starostwem. Przewodniczący oświadczył, że nigdy takich rzeczy osobiście nie czynił. Tylko w stosunku do pracowników Biura Rady, posiada uprawnienie do wydawania poleceń. W związku z czym w opinii przewodniczącego destrukcyjny wpływ mógłby wywierać wyłącznie na to właśnie biur. Sam uważa jednak, że biuro to od bardzo dawna a nawet od zawsze jest jednym z wielu biur w Starostwie, które zasługuje na pochwałę jeżeli chodzi o organizację oraz sprawność pracy.

Przewodniczący, powiedział, że nie było żadnych konsultacji o podejmowanych krokach, o co odwoływani radni mają prawo mieć pretensje. Rozumie przez to też, że została wypowiedziana umowa koalicyjna bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest ona jednostronnie zerwana. Dodał również, że takie postępowanie jest mało eleganckie. Wypadałoby postąpić inaczej, mając na uwadze wiele lat pracy w radzie. Dodał, że wspólnie z panem Andrzejem Perkowskich są radnymi od 2002 roku. Natomiast funkcję Przewodniczącego Rady pełni około 10 lat.

Przewodniczący stwierdził, że pewnego rodzaju zmiana się przyda, natomiast nie wie czy odświeżenie potrzebne jest akurat w prezydium rady. Przypomniał, że wielokrotnie informowali o stratach wizerunkowych Starostwa, gdy główną funkcję pełni Starosta Stanisław Bielik, natomiast w tym momencie nie będzie mówił o uwagach osobistych do sposobu zarządzania. Przez wiele lat współpraca jakoś się układała, mimo wielu różnic. Stało się tak, jak się stało. Dodał, że nie wie kto był pomysłodawcą złożenia wniosku, aby zrobić takie zamieszanie. Po udzieleniu absolutorium oraz wotum zaufania przez najbliższy rok można było kontynuować prace na rzecz powiatu. Jest to sprawa nie do końca przemyślana. Dodał, że oczywiście wspólnie z wiceprzewodniczącym Andrzejem Perkowskim poddadzą się ocenie. Jeżeli jednak w takiej sytuacji wniosek jest składany, to na pewno jest on matematycznie przeliczony i obaj radni zostaną odwołani z pełnionych funkcji. Powiedział również, ze nie dano im nawet możliwości podania się do dymisji. W związku z czym nie będą dziękować za łaskawość wnioskodawców. Dodał również, że sesja trwa i okaże się, co dalej z tego wyniknie. Jednocześnie uważa, podobnie jak jego przedmówcy, że radni nie są tu tylko dla siebie ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatu konińskiego. Nikt z zewnątrz nie będzie pokazywać palcem co rada ma robić i jak głosować.

W tym miejscu, w związku prośbą przewodniczącej Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad po przerwie Przewodniczący Rady dodał jeszcze kilka słów do wcześniejszego swojego wystąpienia. Powiedział, że nie może dochodzić do sytuacji, że organ wykonawczy uzurpuje sobie dominację nad organem uchwałodawczym. Nikt nie wstrzymywał działań, aby wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie składu Zarządu; Rada nie ma takiego uprawnienia. Jedyną osobą, która może złożyć taki wniosek jest Starosta, jeżeli tak się nie dzieje wniosek nie jest włączany do porządku obrad.

Raz jeszcze głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który poprosił o materiały i skargi, które związane są z nim samym oraz osobą Przewodniczącego Rady Janusza Stankiewicza.

Następnie głos zabrała radna Anna Woźniak, która oświadczyła, iż radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości będą głosować każdy zgodnie ze swoim sumieniem.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej, Zagadnienie to zostanie rozpatrzone po punkcie 10. przesłanego radnym porządku obrad.

W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 25 głosami „za” przyjęła wniosek Starosty o włączenie do porządku obrad dodatkowego zagadnienia w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady- Wiesława Bednarka o włączenie do porządku dzisiejszych obrad po punkcie 3 dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego 15 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady- Wiesława Bednarka o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczące Rady Powiatu Konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego 15 głosami „za” przy 8 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady- Wiesława Bednarka o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego 15 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady- Wiesława Bednarka o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego 14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek o włączenie do porządku dzisiejszych obrad dodatkowego zagadnienia: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawiezgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad.

 Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XVII obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z XVII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XVII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami „za” przyjęła protokół nr XVII/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 sierpnia 2020 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady oświadczył, że korzystając ze swojego uprawnienia na podst. art. 13 ust. 3 statutu Powiatu Konińskiego, zarządza odroczenie sesji wyznaczając rozpoczęcie obrad na 1 października 2020 roku o godz. 1200 w siedzibie Starostwa.

Przewodniczący Rady dodał, że uczynił tak ze względów technicznych. Po odwołaniu go z funkcji i powołaniu nowego Przewodniczącego konieczne będzie podpisanie uchwał podpisem elektronicznym, którego wytworzenie będzie wymagało czasu.

Część II

W dniu 1 października 2020 o godz. 12.00 Przewodniczący Rady wznowił XVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa Starostwa załącznik nr 15, natomiast lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przed Przystąpieniem do realizacji właściwego pkt. porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał swoje wystąpienie:

„Wysoka Rado

Zanim przejdziemy do realizacji tego punktu obrad , chciałbym dodać kilka słów wyjaśniania, które może niezbyt mocno wybrzmiało na w pierwszej części obrad, które odbyły się w ubiegły czwartek. Małżeństwo z rozsądku przetrwało próbę sześciu lat , to i tak długo. Dzięki temu Powiat mógł się rozwijać, choć nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. W tym czasie zbudowaliśmy pozycję Rady, w której hamowaliśmy zapędy władzy wykonawczej do dominacji nad organem uchwałodawczym. Niestety część Rady nadal jest zależna od woli partyjnych decydentów takich jak Starosta Bielik. Warto przy tej okazji przypomnieć , że Rada sprawuje funkcje kontrolne wobec Zarządu , a radni mają prawo recenzować pracę Starosty. Dlatego też jestem rozczarowany , że starszy Pan spoza Rady, który nie uzyskał nigdy żadnego mandatu w wyborach układa obraz Rady i rozdaje funkcje wg własnego uznania . Wyprowadzanie ciosów z ukrycia jest domeną słabości a nie siły. Ubolewam, że nie zdołał nam się włączyć system wczesnego ostrzegania, mimo iż docierały do nas sygnały o knuciu ewentualnej intrygi . Dziś już wiadomo, że,, pod osłoną nocy " i w tajemnicy podjęto decyzję o odwołaniu Nas z dotychczasowych funkcji, ale zapomniano chyba o tym, że utrata funkcji nie wiąże się to z utratą mandatu i zamykaniem ust. Mimo prowokacyjnego zachowania Starosty nadal będziemy wypełniać obowiązki radnego z podniesioną przyłbicą z nadzieją , że historia przyzna nam rację. Dla nas nic się nie zmieni oprócz tego, że uwagi kierowane do Starosty w zaciszu gabinetów będą wybrzmiewać na sesji. Mamy i będziemy mieli odwagę mówić o sprawach ważnych dla Powiatu. To nie my działamy destrukcyjnie . Do chwili obecnej Wnioskodawcy nie przedstawili nam żadnego konkretnego przykładu takiego działania. Argumentacja Wnioskodawców ewidentnie mija się z prawdą i trochę ubolewamy nad tym, że duża cześć Radnych dała się nabrać na uzasadnienie, które jest zwykłą fejkową publicystyką nie mającą oparcia w faktach. Chyba , że chodziło o co innego np. nowy podział funkcji w Radzie, żeby zaspokoić czyjeś ambicje... A może działaniem destrukcyjnym jest zwracanie uwagi Staroście na złą organizację pracy w Wydziale Komunikacji podczas pandemii, gdzie tłoczący się w kolejkach interesanci stanowili zagrożenie dla siebie jak i pracowników Starostwa. Z wielką łaską i dużym opóźnieniem wprowadzono elektroniczny system kolejkowy, który z dużym powodzeniem już dawno funkcjonuje w PUP i innych instytucjach obsługujących mieszkańców Powiatu np. US, ZUS. Świadczy to o braku zrozumienia problemu właściwej organizacji pracy w czasach pandemii koronawirusa, ale nie ma się co dziwić , skoro Pan Starosta sam nie dba o zdrowie własne zdrowie nie zakładając maseczki trzecią Sesją z rzędu, a powinien przynajmniej uszanować zdrowie innych m.in. Nas na tej sali. Podobnie ma się sprawa rzekomego utrudniania uzupełnienia składu Zarządu. Przecież ani Przewodniczący ani inni Radni nie mają takiego uprawnienia. Jedynym umocowanym organem jest Przewodniczący Zarządu , którym jest Starosta. A poza tym, jeżeli zdołano na dzisiejszą Sesję zbudować większość do odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, to również można było zbudować większość potrzebną do wyboru członka zarządu. Przecież nie we wszystkich poczynaniach koalicja musi być jednomyślna. Jeszcze istnieje takie rozwiązanie jak kompromis. Sposób złożenia wniosku o odwołanie Nas z zajmowanych funkcji potwierdza tylko to, co powiedzieliśmy wcześniej, że Starosta stracił instynkt do rządzenia i czasami działa destrukcyjnie na Powiat, uzurpując sobie jednocześnie prawo do meblowania Rady Powiatu na swoja nutę. To nie my działamy destrukcyjnie, dlatego też w niedalekiej przyszłości w odpowiedni i proporcjonalny sposób odpowiemy na te działania. Udowodnimy, że Starosta stracił zdolność do sprawnego zarządzania Powiatem. Nie będziemy szukać haków i nie będziemy uderzać poniżej pasa . Natomiast będziemy merytorycznie wskazywać nasze uwagi. Autokratyczne podejście do sprawowanego urzędu powoduje straty organizacyjne i wizerunkowe dla Powiatu. Ten styl rządzenia daleko odbiega od new public management, bardziej przypomina archaiczne zarządzanie , jednocześnie dewaluując kulturę organizacji jaką jest Starostwo (język, atmosfera w pracy, motywacja, jasne wskaźniki oceny pracy, warunki pracy, przepływ informacji, innowacje, zachowanie, szacunek dla podwładnych itd.). Wartościowi pracownicy opuszczają Starostwo na rzecz innych pracodawców i ten proces trwa, o czym pisały media w kontekście pracowników, którzy odeszli do Urzędu Miejskiego w Koninie. Świadczy to o kompletnym braku polityki kadrowej i płacowej. Należy te wszystkie sprawy nazwać po imieniu. Jeżeli niektórzy Radni nie dostrzegają erozji sprawowania funkcji przez Starostę Bielika, to trudno. Ale w przypadku wątpliwości, jeśli nie wiadomo jak się zachować, to najlepiej zachować się po prostu przyzwoicie. Przed głosowaniem niech wszyscy Radni zadają sobie pytanie, czy postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami i przekonaniami swoich wyborców? ”

Następnie o zabranie głosu poprosił Stanisław Bielik – Starosta Koniński, który powiedział, że nie rozumie dlaczego całość winy kierowana jest na jego osobę. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady mówiąc, że dyktatorskie zarządzanie o które Przewodniczący od jakiegoś czasu go posądza chce być raczej prowadzone przez radnych z prezydium rady. Odnosząc się do powołania członka Zarządu, to powiedział, że to Przewodniczący Rady był pierwszą osobą, z którą Starosta rozmawiał i to właśnie radny Janusz Stankiewicz jako pierwszy zaproponował nazwisko Tadeusza Słodkiewicza. Mimo zastrzeżeń dotyczących współpracy obydwu panów, za czasów gdy pan Słodkiewicz był jeszcze burmistrzem a pan Stankiewicz prezesem spółki, Przewodniczący stwierdził wówczas, że nie ma co długo o tym rozpamiętywać i nie ma żadnych zastrzeżeń, aby to radny Tadeusz Słodkiewicz został członkiem Zarządu. Rozmowy na ten temat cały czas były prowadzone, Starosta podkreślił, że nie wie co spowodowało, że radni nagle zmieniają zdanie w tej kwestii. Mimo tego, iż Starosta podejmował próby dyskusji na temat uzupełnienia składu Zarządu, odpowiedzi były ciągle negatywne. Podkreślił, że to nie z jego strony podejmowane są dyktatorskie zachowania.

Starosta powiedział, że gdyby nie działalność radnych, jaką od kilku miesięcy prowadzą to „małżeństwo z rozsądku” mogłoby trwać. Dodał, że nie boi się swoich wyników w zarządzaniu. Na ostatniej sesji przedstawione były lokaty, jakie powiat zajmuje w różnego rodzaju klasyfikacjach. Wyniki te nie świadczą o tym, aby powiat był źle zarządzany.

Starosta powiedział, że jeżeli ciągle słyszy, że będzie on odwołany, to trudno wyobrazić sobie, aby dobrze to odbierał. Chciałby też, aby zaprzestano szachować jego nazwiskiem, mówić że obecna sytuacja ma miejsce z jego winy ponieważ to nie on będzie głosował. Ponadto podkreślił,, że nie ma tez siły sprawczej, aby zmobilizować radnych do podpisania wniosków za odwołaniem radnych z funkcji.

Starosta nie zgadza się też z wypowiedzią odnoszącą się do atmosfery w pracy w Starostwie. Dwie osoby, które odeszły, były to bez wątpienia ważne osoby, ale odeszły ze względu na oferowane im stanowiska. Jeden z pracowników został wiceprezydentem miasta, natomiast druga osoba otrzymała awans na zastępcę kierownika wydziału. Była również osoba, która odeszła, miała mieć zaoferowane dobre warunki, natomiast po kilku miesiącach wróciła z powrotem do starostwa. Dyktatorskie zarządzanie, o które jest posądzany może wiązać się z tym, że kilka razy nie chciał posłuchać radnych, którego pracownika ma zwolnić czy przenieść. Starosta powiedział, że nie ma żadnych protegowanych pracowników. W ostatnim czasie miało miejsce kilka awansów, nikt nie został na te stanowiska przyjęty z zewnątrz. Awansowali wyłącznie młodzi pracownicy z urzędu. Absolutna nieprawdą jest, że wartościowi pracownicy opuszczają starostwo.

Starosta powiedział, że każdy jego pracownik ma prawo do niego przyjść i porozmawiać. Odkąd został starostą nie trzeba się u niego awizować ani umawiać. Każdy może przyjść w dowolnej chwili. Nie zdarzyło się nigdy, aby podniósł głos na któregokolwiek z pracowników. Starosta zdaje sobie sprawę z tego, że są niezadowoleni pracownicy, ale jeśli ktoś próbuje wtrącić się w nie swoje obowiązki, a swoje z kolei wykonuje niewłaściwie będzie niezadowolony, ponieważ starosta wie co należy do obowiązków jego oraz pracowników. Nigdy się nie wtrąca i nie chce też, aby ktoś wtrącał się do jego pracy.

Zdaniem starosty, to że wniosek został złożony jest skutkiem atmosfery, jaka została wytworzona przez radnych. Zaznaczył, że to nie on złożył wniosek o odwołanie, zrobiło to 15 radnych. Starosta prosił, aby nie posądzać go o dyktatorskie zarządzanie i o tworzenie złej atmosfery.

Przewodniczący zwrócił się do Starosty Konińskiego mówiąc, że obowiązywała ich umowa koalicyjna, z której wynikał podział funkcji. Nikt nic nie łamał, wystarczyło zmienić tę umowę. Dodał, że godził się na propozycje Starosty związaną z powołaniem członka Zarządu, natomiast później pojawiło się odmienne stanowisko klubu.

Odnosząc się do wspomnianych przez Starostę rankingów, to powiat oczywiście wypada dobrze, ale ze względu na to, że ma w miarę dobrą kondycje finansową. Może to być skutkiem tego, iż powiat nie posiada jednostki realizującej zadania z zakresu zdrowia, co ułatwia gospodarkę finansową. Zaznaczył, że na powiat nie można patrzeć tylko w kategorii podejmowanych inwestycji. Powiat to również jednostki organizacyjne, starostwo jako urząd oraz realizacja wielu innych zadań. Starosta nie jest oceniany tylko pod kątem inwestycji, ponieważ powiat w tej kwestii jest pionierem i liderem.

Przewodniczący sprostował słowa Starosty, który powiedział, że wniosek o odwołanie radnych z funkcji złożyło 15 radnych. Fakt jest taki, że wniosek złożyło 11 radnych. Starosta na pewno już wie, że za odwołaniem będzie głosować 15 radnych.

Przewodniczący poprosił aby Starosta nie zmuszał go do podawania przykładów niezgodnego z kluczem mianowania pracowników w starostwie oraz jednostkach organizacyjnych. Przewodniczący nie chce wymieniać nazwisk natomiast Starosta doskonale wie o kogo chodzi. Poprosił, aby Starosta nie budował atmosfery, z której wynika, że jest on bezstronny, wszystkich jednakowo traktuje, wszyscy maja jednakową płacę ze względu na stanowisko.

Następnie głos zabrał Andrzej Perkowski - Wiceprzewodniczący Rad, który zwrócił się do radnych, by zagłosowali zgodnie z własną wolą, by doszło do zmiany pokoleniowej, a nie przewrotu. Zwrócił się też do koleżanek i kolegów radnych, z którymi wcześniej dużo rozmawiał o zmianach, aby miały one charakter właśnie pokoleniowy. Nic natomiast nie idzie w tym kierunku. Poprosił, aby wzięli oni to pod uwagę, by takie zmiany w końcu nastąpiły.

Po raz kolejny głos zabrał Starosta. Przeprosił za wypowiedź dotyczącą liczby radnych, którzy podpisali wniosek. Potwierdził, że było to 11 radnych. Powiedział tez, by zwrócić uwagę na jednostki organizacyjne, ile dzięki ich pracy zostało zrobione. Powiat jest liderem jeśli chodzi o tzw. TIK, mnóstwo nakładów zostało tez włożonych w oświatę. Dużo zmian nastąpiło w DPS w Ślesinie, systematycznie są pozyskiwane środki na tę jednostkę. Ciągle rozszerzany jest zakres usług z ZDP. W Wydziale Komunikacji może i za późno zaprowadzono zmiany, natomiast jest to w końcu zrobione. Czynione są starania, aby również w Urzędzie Pracy usprawnić realizację zadań na ile jest to możliwe, tak by osoby bezrobotne obsługiwane były w sposób właściwy. O wszystkich jednostkach organizacyjnych myśli się jednocześnie.

Przewodniczący podziękował Starości i powiedział, aby trochę uwag zostawić na przyszłe sesje, by nie mówić sobie wszystkiego dzisiaj, może trochę zbyt wcześnie. Podejmując temat jednostek organizacyjnych, Przewodniczący Rady powiedział, że już około 4 miesiące temu alarmował, by przyjrzeć się działaniu DPS w Ślesinie. Przez ten czas nie zauważył żadnych konkretnych działań, by wynagrodzić pracowników, wesprzeć ich kadrowo i zapewnić im środki ochrony. Dodał, że jakiś czas temu wspomógł DPS. Jednostka ta na pewno sama też zakupuje jakieś środki. Mimo, że nadal jednostka skutecznie chroni się przed koronawirusem to właśnie DPS-y są tykająca bombą i trzeba się tymi jednostkami zajmować konkretnie.

Punkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przekazał, że zgodnie z art. 14. ust 4 ustawy o samorządzie powiatowym odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym w ust. 1, tzn. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poinformował, że w sesji uczestniczy 24 radnych.

Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 Statutu Powiatu Konińskiego, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

W tym miejscu Przewodniczący poprosił Wysoką Radę o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Słodkiewicz, który do Komisji Skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Macieja Kwirynga.

Kolejno radny Wiesław Bednarek zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Ławniczaka.

Następnie radny Andrzej Perkowski zgłosił kandydaturę radnego Radosława Kelma.

Kolejno radna Anna Woźniak zgłosiła kandydaturę radnej Anny Juszczak- Kopaczewskiej.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Rady zapytał czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Maciej Kwiryng
 2. Sebastian Ławniczak
 3. Radosław Kelm
 4. Anna Juszczak- Kopaczewska

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie ze swojego grona przewodniczącego komisji i ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jej Przewodniczącą została radna Anna Juszczak- Kopaczewska.

Kolejno Przewodniczący poinformował, że Rada przystąpi do tajnego głosowania. Poprosił więc Komisję Skrutacyjną o przedstawienie propozycji sposobu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej- Anna Juszczak- Kopaczewska przedstawiła sposób głosowania. Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

W związku z tym Przewodniczący Rady poddał tę propozycję pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami ,,za" zatwierdziła sposób głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatu Konińskiego w brzmieniu załącznika nr 18 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie przeprowadzi Komisja skrutacyjna. Radni, wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymają karty do głosowania oraz dokonają aktu wyboru w miejscu, które spełnia wymóg tajności głosowania.

Komisja skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni w kolejności alfabetycznej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosił 15–minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zgodnie z § 29 ust. 2 statutu Powiatu Konińskiego poprosił przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki tajnego głosowania.

Radna Anna Juszczak- Kopaczewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki tajnego głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania rada odwołała Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego z pełnionej funkcji 15 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

W tym miejscu Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu radny Janusz Stankiewicz złożył podziękowania radnym za dotychczasową współpracę słowami:

„Bycie radnym to pasja, to niezwykła samorządowa przygoda, w której dzięki moim wyborcom mogę uczestniczyć od 18 lat. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady to wielki zaszczyt i wyróżnienie. Przez 9 lat dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie koleżanki i koledzy radni kolejnych kadencji starałem się wypełniać wiążące się z tym obowiązki w sposób rzetelny, zgodny z przepisami oraz wysokimi standardami. Wiadomą rzeczą jest, że nic nie trwa wiecznie, ani dla mnie, ani dla nikogo. Dzisiaj oddaję przewodnictwo w Radzie Powiatu. Wierzę, że osoba, która zasiądzie tu po mnie uczyni to w sposób godny tego miejsca.

Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za wszystkie lata współpracy, za wspólne przedsięwzięcia, za dobre pomysły, ale również za zrozumienie, szacunek i wyrozumiałość. Dziękuję, że mogłem liczyć na Państwa inspirujące podpowiedzi, na uwagi i wskazówki. Odbierałem je zawsze jako „dobrą monetę”. Samorządowa przygoda dla mnie trwa dalej. Pozostaję przy tym w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami. Będę wypełniał nadal powierzony mi przez wyborców mandat. I będę to czynił tak, jak do tej pory, z należytą starannością i uczciwością, mając na uwadze fakt, że samorząd to wspólnota nas wszystkich.

Dziękuję również pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych za merytoryczną współpracę, za profesjonalizm oraz wysoką jakość Państwa pracy. To dzięki Państwa zaangażowaniu w realizację zadań na poszczególnych stanowiskach samorząd powiatu konińskiego jest od wielu lat dobrze oceniany i postrzegany.

Nadszedł czas na zmianę. Życzę Państwu, aby była to zmiana budująca, z dobrymi pomysłami i zawsze z szacunkiem do drugiego człowieka.”

Następnie radny Janusz Stankiewicz przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady- Andrzejowi Perkowskiemu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do kolejnego pkt. porządku obrad Wiceprzewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 14. ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 Statutu Powiatu Konińskiego, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy Komisja Skrutacyjna w dotychczasowym składzie wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

Wszyscy radni pracujący w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na dalszą pracę w niej.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Maciej Kwiryng
 2. Sebastian Ławniczak
 3. Radosław Kelm
 4. Anna Juszczak- Kopaczewska

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie ze swojego grona przewodniczącego komisji i ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad przez Wiceprzewodniczącego Rady, Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jej Przewodniczącą nadal pozostaje radna Anna Juszczak-Kopaczewska.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem kandydatury. Poinformował, że każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Tadeusz Słodkiewicz zgłosił kandydaturę radnej Żanetty Matlewskiej na funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu Konińskiego.

Uzasadniając jej kandydaturę powiedział, że pani Żanetta Matlewska jest znaczącą postacią w działalności zawodowej i społecznej w Gminie Golina oraz całym powiecie. Jest ona od 20 lat związana z samorządem, a od 15 lat zajmuje stanowisko dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie. Radną Powiatu Konińskiego jest od 2 lat; pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Pani Żanetta dała się poznać jako osoba pracowita, zdeterminowana oraz godna zaufania. Jest osobą kreatywną, budzącą zaufanie społeczne. Radna posiada umiejętności organizatorskie, które sprzyjają jednoczeniu się osób, z którymi współpracuje. Jest gotowa do działania i zaangażowana w rozwiązywanie problemów. Warte podkreślenia jest to, iż kandydatka otrzymała od Starosty Konińskiego tytuł Zasłużony dla Powiatu.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń na kandydatów, Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Wiceprzewodniczący zapytał panią Żanettę Matlewską czy wyraża zgodę na kandydowania. Po wyrażeniu zgody przez radną, poprosił ją o autoprezentację.

Radna Żanetta Matlewska zabierając głos podziękowała radnemu Tadeuszowi Słodkiewiczowi za zaproponowanie jej kandydatury. Powiedział, że niezręcznie jest mówić o sobie więc ma nadzieję, że wszystko na temat jej osoby wybrzmiało. Te osoby, które miały szanse z nią pracować wiedzą jaką jest osobą, przede wszystkim właśnie w pracy. Pani Żanetta powiedziała, że od 20 lat działa w samorządzie, a jej pasją jest miłość do ludzi.
Dodała, że działa z ludźmi, dla ludzi- wierzy, że będzie to wybrzmiewać.

Kolejno Wiceprzewodniczący poinformował, że Rada przystąpi do tajnego głosowania. Poprosił więc Komisję Skrutacyjną o przedstawienie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej- Anna Juszczak-Kopaczewska przedstawiła sposób głosowania. Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

 W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady poddał tę propozycję pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami ,,za" zatwierdziła sposób głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego o treści załącznika nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu ogłosił 5- minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że głosowanie przeprowadzi Komisja skrutacyjna. Radni, wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymają karty do głosowania oraz dokonają aktu wyboru w miejscu, które spełnia wymóg tajności głosowania.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni w kolejności alfabetycznej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Wiceprzewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosił 15–minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierający wyniki tajnego głosowania.

Radna Anna Juszczak – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki tajnego głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu wybrała panią Żanettę Matlewską na Przewodniczącą Rady Powiatu Konińskiego 18 głosami „za” przy 6 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady- Andrzej Perkowski pogratulował Pani Żanetcie Matlewskiej wyboru jej osoby na Przewodniczącą Rady i życzył jej powodzenia w wypełnianiu tej zaszczytnej funkcji.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Perkowski ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

Przewodnicząca Rady-Żanetta Matlewska wznawiając obrady po przerwie złożyła podziękowania radnym, za wybór jej osoby na tak zaszczytne stanowisko. Dodała, że jest to ogromny zaszczyt, ale również wyzwanie. Wyraziła zapewnienie, że nie zawiedzie zaufania Rady, będzie pracowała wspólnie z radnymi dla dobra mieszkańców Powiatu Konińskiego. Złożyła również podziękowanie dotychczasowemu Przewodniczącemu, za to, że przez 10 lat pracował wspólnie z radą, dobrze i sprawnie prowadził sesje. Wyraziła nadzieję, że jako radny będzie współpracował, a jego pasja do ludzi nigdy w nim nie zaginie. Na zakończenie powiedziała, że życzy sobie dobrej współpracy z wszystkimi zgromadzonymi.

Przewodnicząca Rady- Żanetta Matlewska, przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad, poinformowała, że zgodnie z art. 14. ust 4 ustawy o samorządzie powiatowym odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym w ust. 1 tzn. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 Statutu Powiatu Konińskiego, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie

Przewodnicząca Rady zapytała czy Komisja Skrutacyjna w dotychczasowym składzie wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady.

Wszyscy radni pracujący w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na dalszą w niej pracę.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Anna Juszczak- Kopaczewska
 2. Sebastian Ławniczak
 3. Maciej Kwiryng
 4. Radosław Kelm

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie ze swojego grona przewodniczącego komisji i ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jej Przewodniczącą nadal pozostaje radna Anna Juszczak- Kopaczewska.

Kolejno Przewodnicząca Rady poinformował, że Rada przystąpi do tajnego głosowania. Poprosił więc Komisję Skrutacyjną o przedstawienie propozycji sposobu głosowanie w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej- Anna Juszczak- Kopaczewska przedstawiła sposób głosowania. Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

W związku z tym Przewodnicząca Rady poddała tę propozycję pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami ,,za" zatwierdziła sposób głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego o treści załącznika nr 29 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformował, że głosowanie przeprowadzi Komisja skrutacyjna. Radni, wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymają karty do głosowania oraz dokonają aktu wyboru w miejscu, które spełnia wymóg tajności głosowania.

Komisja skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni w kolejności alfabetycznej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosiła 10–minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca zgodnie z § 29 ust. 2 statutu Powiatu Konińskiego poprosiła przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki tajnego głosowania.

Radna Anna Juszczak- Kopaczewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki tajnego głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Rada odwołała Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego- Andrzeja Perkowskiego z pełnionej funkcji 15 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych oraz 4 głosach wstrzymujących się.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady odczytał uchwałę w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwala nr XVIII/160/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu głoś zabrał radny Andrzej Perkowski, który powiedział, że chciałby przyłączyć się do słów, które wcześniej wygłosił radny Janusz Stankiewicz. Podziękował za 9 lat współpracy wszystkim radnym oraz pracownikom. Złożył życzenia dalszych sukcesów.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji kolejnego pkt. porządku obrad Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z odwołaniem pana Andrzeja Perkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego, Rada przystępuje do wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 14. ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. §7 Statutu Powiatu Konińskiego precyzuje, że Rada Powiatu Konińskiego wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących. W obecnej sytuacji należy dokonać wyboru jednego Wiceprzewodniczącego Rady.

Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 Statutu Powiatu Konińskiego, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Przewodnicząca Rady zapytała czy Komisja Skrutacyjna w dotychczasowym składzie wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Wszyscy radni pracujący w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na dalszą w niej pracę.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Anna Juszczak-Kopaczewska
 2. Sebastian Ławniczak
 3. Maciej Kwiryng
 4. Radosław Kelm

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie ze swojego grona przewodniczącego komisji i ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącą Rady, Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jej Przewodniczącą nadal pozostaje radna Anna Juszczak- Kopaczewska.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem kandydatury. Poinformowała, że każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Maciej Kwiryng zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Ławniczaka. Radny powiedział, że kandydat ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. W latach 2010-2018 był radnym w Gminie Rzgów. Od 2018 r. zasiada w Radzie Powiatu Konińskiego, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny jest doświadczonym samorządowcem i aktywnym społecznikiem.

Radny Sławomir Ławniczak wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń na kandydatów Przewodnicząca poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Przewodnicząca poprosiła kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady o autoprezentację.

Radny Sławomir Ławniczak zabierając głos podziękował za zaproponowanie jego kandydatury na stanowisko Wiceprzewodniczącego. Radny powiedział, że ma 40 lat, od dziecka udziela się społecznie. Początkowo były to ochotnicze straże pożarne, następnie został radnym w gminie, obecnie jest członkiem rady powiatu. Kandydat podziękował za wyróżnienie.

Kolejno Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada przystąpi do tajnego głosowania. Poprosiła więc Komisję Skrutacyjną o przedstawienie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej- Anna Juszczak- Kopaczewska przedstawiła sposób głosowania. Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

W związku z tym Przewodnicząca Rady poddał tę propozycję pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" zatwierdziła sposób głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Powiatu Konińskiego o treści załącznika nr 35 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu ogłosiła 3- minutową przerwę.

Przewodnicząca Rady po wznowieniu obrad po przerwie poinformowała, że głosowanie przeprowadzi Komisja skrutacyjna. Radni, wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymają karty do głosowania oraz dokonają aktu wyboru w miejscu, które spełnia wymóg tajności głosowania.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni w kolejności alfabetycznej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosiła 10–minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosiła przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierający wyniki tajnego głosowania.

Radna Anna Juszczak Kopaczewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki tajnego głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu wybrała pana Sławomira Ławniczaka na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego 16 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady pogratulowała radnemu Sławomirowi Ławniczakowi wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady. Złożyła mu życzenia powodzenia oraz wytrwałości w wypełnianiu powierzonej mu funkcji.

W tym miejscu o zabranie głosu poprosił Starosta, który powiedział iż mimo wszystkich wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnim czasie pragnie podziękować radnym- Januszowi Stankiewiczowi oraz Andrzejowi Perkowskiemu za współpracę. Złożył obu radnym życzenia możliwości wykazywania się oraz satysfakcji z pracy w Radzie.

Pogratulował tez radnym nowo wybranym na funkcje Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącego. Wyraził wiarę, że współpraca z Zarządem będzie przebiegać pomyślnie.

Starosta powiedział, że w związku ze zmianami, jakie miały miejsce w składzie prezydium rady, co zapewne będzie miało wpływ na funkcjonowanie rady, zgłosił wniosek o zmianę w porządku polegającą na zmianie w składzie Zarządu Powiatu Konińskiego.

Starosta wniósł o włączenie do porządku obrad w punkcie 8 dodatkowego zagadnienia o brzmieniu: Odwołanie radnego Ryszarda Nawrockiego z funkcji członka Zarządu Powiatu Konińskiego.

W tym miejscu głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady-Sławomir Ławniczak, który złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Komisjach Rady Powiatu Konińskiego -Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Rezygnacja następuje z dniem 1 października 2020r.

Następnie Wiceprzewodniczący złożył kolejne oświadczenie słowami: „W związku z wyborem mojej osoby na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego chciałbym podziękować szanownej Radzie za ten wybór. Swoje obowiązki będę wypełniał jak najlepiej będę mógł. Jednocześnie oświadczam, że rezygnuję z członkostwa w klubie radnych „Nasz Powiat”, dziękując jego członkom za dotychczasową współpracę. Moja decyzja o wystąpieniu z klubu podyktowana jest chęcią dalszej współpracy z pozostałymi koalicjantami w celu jak najskuteczniejszej realizacji mojego programu wyborczego, na który umówiłem się z wyborcami głosującymi na Sławomira Ławniczaka i to właśnie wyborcy są dla mnie najważniejsi. Informuję, że barw partyjnych nie zmieniam, nadal jestem członkiem SLD. Wyrażam nadzieję, że dalsza praca całej rady będzie konstruktywna i efektywna.”

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego 17 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek Starosty o włączenie do porządku obrad dodatkowego zagadnienia. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Starosta zabierając głos, przekazał, że uzasadnienie zostało podane podczas wniosku o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Na obecnej sesji nastąpiły zmiany w składzie prezydium rady. Może mieć to wpływ na prace rady. W związku z tym wniosek wniosek o zmianę również w składzie Zarządu Powiatu.

Następnie głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział że jesteśmy świadkami dalszego ciągu farsy. Uzasadnienie Starosty jest lakonicznie, tak praktycznie jest brak uzasadnienia. Radny powiedział, że pan Ryszard Nawrocki jest wieloletnim samorządowcem, chodzącym doświadczeniem. W taki sposób, bez uprzedzenia nie powinno się traktować wieloletniego samorządowca, radnego i członka zarządu. W tym momencie ma miejsce potwierdzenie tego, co było powiedziane na początku sesji. Z wcześniejszego głosowania również została urządzona farsa, ponieważ radni podpisywali karty do głosowania, przez co nie było tajności głosowania. W spisku nie brał udziału radny Ryszard Nawrocki, stąd tez wniosek starosty o jego odwołanie.

Radny Janusz Stankiewicz zwrócił się do Starosty, mówiąc, że mógłby się wysilić i lepiej uzasadnić swój wniosek. Radny Ryszard Nawrocki jest samorządowcem z ogromna wiedzą. Nie może być tak, że „starszy pan” spoza Rady będzie meblował Radę wg swojej koncepcji. Zwrócił się do Rady, aby się ocknęła i zaczęła normalnie funkcjonować.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 Statutu Powiatu Konińskiego, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Zapytała czy Komisja Skrutacyjna w dotychczasowym składzie wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu.

Radni Anna Juszczak- Kopaczewska, Sebastian Ławniczak, Maciej Kwiryng wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Radny Radosław Kelm nie wyraził zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

W tym momencie głos zabrał radca prawny- Sławomir Styczewski, który poinformował, że w związku z tym iż komisja skrutacyjna będzie w zmienionym składzie powinno się powołać komisje poprzez ponowne zaproponowanie kandydatur do składu komisji.

W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła Wysoką Radę o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Jako pierwszy głos zabrał radny Wiesław Bednarek który do Komisji Skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Ławniczaka.

Kolejno radny Tadeusz Słodkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Macieja Kwirynga.

Następnie radna Anna Woźniak zgłosiła kandydaturę radnej Anny Juszczak- Kopaczewskiej.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Anna Juszczak- Kopaczewska
 2. Sebastian Ławniczak
 3. Maciej Kwiryng

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie ze swojego grona przewodniczącego komisji i ogłosiła 3-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jej Przewodniczącym został radny Sebastian Ławniczak.

Kolejno Przewodnicząca poprosiła Komisję Skrutacyjną o przedstawienie propozycji sposobu głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Konińskiego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- Sebastian Ławniczak przedstawił sposób głosowania. Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie odwołania członku Zarządu Powiatu Konińskiego

W związku z tym Przewodnicząca Rady poddała tę propozycję pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" zatwierdziła sposób głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Konińskiego o treści załącznika nr 41 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja skrutacyjna przeprowadzi tajne głosowanie.

Komisja skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni w kolejności alfabetycznej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosiła 10–minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca zgodnie z § 29 ust. 2 statutu Powiatu Konińskiego poprosiła przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierający wyniki tajnego głosowania.

Radny Sebastian Ławniczak– Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki tajnego głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu odwołała pana Ryszarda Piotra Nawrockiego z funkcji członka Zarządu Powiatu Konińskiego15 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie odwołania radnego z funkcji członka Zarządu Powiatu Konińskiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała nr XVIII/162/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji członka Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu głos zabrał Starosta, który poinformował, że po odwołaniu pana Ryszarda Nawrockiego z funkcji członka Zarządu w jego skład wchodzą tylko 3 osoby, co może zagrażać jego systematycznej pracy.

Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: 9.Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

Starosta dodał, że dokładniej chodzi o wybór dwóch członków Zarządu. Uzupełnienie jednego z miejsc w składzie Zarządu następuje na skutek śmierci radnego Zenona Paszka, który pełnił funkcję członka Zarządu. Drugie miejsce zwolniło się po odwołaniu z funkcji radnego Ryszarda Nawrockiego.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: 9. Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego 19 głosami „za” przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła wniosek Starosty o włączenie do porządku obrad dodatkowego zagadnienia w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji tego punktuporządku obrad Przewodnicząca Rady przekazała, że Statut Powiatu Konińskiego w § 72 ust. 1 określa 5-osobowy skład Zarządu Powiatu. Przypomniała, że art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi również, że rada powiatu wybiera członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W dniu dzisiejszym rada będzie dokonywała wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu, każdego w odrębnym głosowaniu.

Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 Statutu Powiatu Konińskiego, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Przewodnicząca Rady zapytała czy Komisja Skrutacyjna w dotychczasowym składzie wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Anna Juszczak- Kopaczewska
 2. Maciej Kwiryng
 3. Sebastian Ławniczak

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie ze swojego grona przewodniczącego komisji i ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jej Przewodniczącym pozostaje radny Sebastian Ławniczak.

Kolejno Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Konińskiego o przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

Starosta zabierając głos poinformował, że na członka Zarządu Powiatu Konińskiego chciałby zgłosić kandydaturę Henryka Kryka. Kandydat posiada wykształcenie wyższe, ukończoną Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Od roku 1981 był kierownikiem Służby Rolnej. Po transformacji ustrojowej był Sekretarzem Gminy Skulsk, następnie doradcą wójta gminy Skulsk oraz radnym gminnym. Radny przez 6 lat był członkiem zarządu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. Pan Henryk Kryk jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

Jako kolejnego kandydata Starosta zaproponował radnego Tadeusza Słodkiewicza. Starosta powiedział, że radny posiada wykształcenie wyższe I stopnia o specjalizacji administracja publiczna. Ukończył V edycji Samorządowej Akademii Finansowej z wyróżnieniem oraz ukończył Prasową Akademię Ekonomiczną przy Narodowym Banku Polskim. Był radnym Sejmiku Wojewódzkiego ostatniej kadencji. Pan Tadeusz Słodkiewicz trzy razy został wybrany na radnego gminy Sompolno, a w V kadencji był tam burmistrzem. Pełni społeczną funkcje członka zespołu ds. środowiska i infrastruktury w Planie Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła kandydatów na członków Zarządu Powiatu Konińskiego o autoprezentację.

Jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Słodkiewicz. Powiedział on, że jego życie zawodowe to KWB na stanowisku sztygar urządzeń górniczych elektrycznych. Obecnie jest radnym powiatu, działa również w radzie senioralnej w Powiecie Konińskim.

Następnie głos zabrał radny Henryk Kryk, który powiedział że do prezentacji jego osoby przedstawionej przez Starostę, chciałby dodać tylko tyle, że działa społecznie w zakresie integracji środowisk kół gospodyń wiejskich pogranicza województw- wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, organizując spotkania w tym pokazy oraz prezentacje z zakresu twórczości artystycznej tych środowisk. Działa również w obszarze kultury, kultury fizycznej i sportu. Jest radnym powiatu drugą kadencję.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 3-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącą Rady, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- Sebastian Ławniczak przedstawił sposób głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.

W sprawie uwag do przedstawionej propozycji sposobu głosowania, głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który wniósł o zmianę wzoru kart do głosowania. Jeżeli niektórzy radni biorący udział w głosowaniu podpisują się na kartach, to uważa, że brakuje na karcie do głosowania kratki wskazującej miejsce do podpisu.

Przewodnicząca Rady powiedział, że Komisja Skrutacyjna przedstawiła regulamin głosowania, z którego wynika , że poczynienie dopisków na karcie nie jest zależne od tego jak głosuje się w kratkach w związku z czym nie widzi zasadności wniosku.

Zapytała jednak radnego Janusza Stankiewicz czy złożony wniosek był wnioskiem formalnym, na co radny odpowiedział twierdząco.

Biorąc pod uwagę powyższe Przewodnicząca poinformowała, że wniosek musi zostać poddany głosowaniu, w związku z czym poprosiła radnego Janusza Stankiewicz o sformułowanie treści wniosku.

W związku z zaistniałymi wątpliwościami przewodnicząca rady poprosiła radcę prawnego o ustosunkowanie się do sprawy wniosku. Pan Sławomir Styczewski - radca prawny powiedział, że jeżeli został złożony wniosek formalny to musi on zostać poddany glosowaniu. Jest to wniosek o zmianę sposobu głosowania. Konsekwencją przyjęcia tego wniosku będzie jednak jawne zaprzeczenie tajności głosowania.

Następnie głos zabrał radny Henryk Kryk, który powiedział, że zaistniałą sytuację traktuję jako formę żartu, kpiny. Uważa, że nie można wprowadzić pod formalne głosowanie czegoś co jest zabronione przepisami. Jeżeli ktoś zostawia na karcie do głosowania, podpis bądź inicjał jest to traktowane jako dopisek. A wymóg umieszczenia imienia i nazwiska na karcie do głosowania zaprzecza tajności głosowania.

Kolejno głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Janusza Stankiewicza.

Następnie głos zabrał radny Tadeusz Słodkiewicz, który zaproponował przegłosowanie sposobu głosowania przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Po raz kolejny głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział, że dalej idącym wnioskiem jest ten złożony przez radnego Wiesława Bednarka. A zatem to on powinien być przegłosowany. Będzie to skutkowało możliwością cofnięcia się do glosowania nad sposobem głosowania przedstawionym przez Komisję Skrutacyjną.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Wiesława Bednarka o odrzucenie wniosku radnego Janusza Stankiewicza.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu 19 głosami ,,za", przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek Wiesława Bednarka o odrzucenie wniosku radnego Janusza Stankiewicza. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 47 do protokołu

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną sposób głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" zatwierdziła sposób głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego o treści załącznika nr 48 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby przyjęty właśnie przez Radę sposób głosowania zastosować podczas wyboru każdego członka Zarządu. Poddała więc pod głosowanie swój wniosek.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami ,,za" przyjęła wniosek, aby przyjęty wcześniej sposób głosowania zastosować do wyboru każdego członka Zarządu Powiatu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Skrutacyjna przeprowadzi tajne głosowanie. Pierwsze głosowanie dotyczyć będzie pierwszej zgłoszonej kandydatury tzn. Henryka Kryka.

Komisja skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni w kolejności alfabetycznej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosiła 5–minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca zgodnie z § 29 ust. 2 statutu Powiatu Konińskiego poprosiła przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierający wyniki tajnego głosowania.

Radny Sebastian Ławniczak– Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki tajnego głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu wybrała pana Henryka Kryka na członka Zarządu Powiatu Konińskiego 17 głosami „za”, przy 6 głosami przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja skrutacyjna przeprowadzi tajne głosowanie na drugiego kandydata na członka zarządu tj. Tadeusza Tymoteusza Słodkiewicza.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni w kolejności alfabetycznej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich obecnych radnych Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosiła 5–minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca zgodnie z § 29 ust. 2 statutu Powiatu Konińskiego poprosiła przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierający wyniki tajnego głosowania.

Radny Sebastian Ławniczak– Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki tajnego głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Rada wybrała pana Tadeusza Tymoteusza Słodkiewicza na członka Zarządu Powiatu Konińskiego 21 głosami „za”, oraz 1 głosem przeciw.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwala nr XVIII/164/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 10. porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji, stanowi ono załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca dodała również, że bezpośrednio przed obradami w dniu 24 września 2020 Państwo radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 56 do protokołu.

O zabranie głosu w sprawie Przewodnicząca poprosiła Starostę Koninńskiego - Stanisława Bielika.

W tym miejscu radny Ryszard Nawrocki, zwrócił się z prośbą do Starosty, aby ten w swoim wystąpieniu zawarł uzupełnienie tylko tych kwestii, które nie zostały uwzględnione w otrzymanych materiałach.

Starosta zabierając głos przekazał, że Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym odbył 2 posiedzenia. Do realizacji przekazał 21 uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Ponadto Zarząd przygotował i przyjął 8 projektów uchwał oraz podjął 6 uchwał własnych.

Starosta poinformował, że powiat otrzymał 5.383 tys. zł z Funduszu Inwestycyjnego. Jeżeli rada podejmie uchwałę o zmianach w budżecie, to fundusze te zostaną rozdysponowane na wcześniej zaplanowane cele.

Od 1 września nastąpiły zmiany w obsłudze interesantów w Wydziale Komunikacji, można umawiać się telefonicznie oraz internetowo. Część spraw można tez załatwić bezpośrednio w Starostwie.

Starosta poinformował, że 3 września została podpisana ugoda z PAK KWB Konin na remont drogi 3196P, mającej być alternatywą dla drogi 3195P, która zostanie zajęta pod odkrywkę. Kopalnia przekazała 940 tys. zł na remont tejże drogi oraz w ramach odszkodowania przekaże określone kwoty pieniędzy w dwóch ratach.

6 września w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej odbyły się dożynki, które ze względu na panująca pandemię nie mogły odbyć się na wolnym powietrzu, natomiast dogodne warunki do ich odbycia zaistniały właśnie w Bazylice.

Starosta powiedział, że 5 oraz 6 września po raz pierwszy w powiecie odbyła się Regionalna Wystawa Królików zorganizowana przez Krajowy Związek Hodowców Królików. W organizację tego przedsięwzięcia włączył się powiat. Wystawa odbyła się w szkole w Żychlinie.

Starosta poinformował, że 14 września odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów, odnoszące się do sytuacji na terenie regionu konińskiego. Obecni samorządowcy podkreślili, że oczekują podjęcia aktywnych działań ze strony kopalni i elektrowni z administracji państwowej i władz regionalnych, które zabezpieczałyby w jakiś sposób rozpoczynającą się transformację.

W dniu 30 września gościliśmy dwóch Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego, którzy zajmują się problemami dróg. Starosta powiedział, że istnieje szansa na naprawę nawierzchni drogi na odcinku Sławoszewek-Kleczew. Droga ta jest już prawie nieprzejezdna. Z-ca Dyrektora kopalni wyraża chęć zainwestowania w naprawę drogi w ramach remontu. W związku z tym, że odcinek ten ma być droga wojewódzką, Marszałek nie odcina się od problemu związanego z tą drogą.

Na zakończenie Starosta powiedział, że radnym przekazano zaproszenia na Powiatowe Dni Edukacji, które odbędą się 14 października o godz. 1200 Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowej

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji kolejnego. punktu obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowejzostał radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi. Przewodnicząca dodała tez, że uchwała dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki, ul. Kliny w m. Ślesin”.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Przewodniczącego Komisji- radnego Bogdana Kołodziejczaka z o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowej.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowej stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowej

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowejzostał radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi. Przewodnicząca dodała tez, że uchwała dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika”.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Przewodniczącego Komisji- radnego Bogdana Kołodziejczaka o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowej.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 paźniernika 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie przebudowy drogi powiatowejstanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjęzostał radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Przewodniczącą tej Komisji- radną Halinę Lenartowicz o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca dodała, że bezpośrednio przed obradami w dniu 24 września 2020 r. radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Wniosek ten stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

Przewodnicząca poprosiła Starostę o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Starosta poinformował, że autopoprawki dotyczą zwiększenia wydatków o 70 tys. zł na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych natomiast dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny zostaje pomniejszone o te samą kwotę.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

W głosowaniu udział wzięło 23radnych. W jego wyniku autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację wraz z przyjętymi autopoprawkami.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu

Uchwała nr XVIII/167/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjęstanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Przewodniczącego Komisji- radnego Bogdana Kołodziejczaka o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/168/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Przewodniczącego Komisji- radnego Bogdana Kołodziejczaka o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/169/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny stanowi załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnych posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Przewodnicząca poprosiła więc Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanej w tej sprawie opinii. Jako pierwszego poprosiła Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska- pana Henryka Kryka., kolejno Przewodniczącą Komisji Budżetowej- panią Marię Wróbel.

Opinie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej przedstawione przez ich Przewodniczących – stanowią odpowiednio załącznik nr 74 oraz załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 76 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/170/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina stanowi załącznik nr 77 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej został radnym dostarczony bezpośrednio przed obradami w dniu 24 września. Uzasadnienie podjęcia tej uchwały przedstawił Starosta, wnioskując o włączenie zagadnienia do porządku obrad.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu 22 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 78 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina stanowi załącznik nr 79 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Budżetowej. Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Przewodniczącą tej Komisji- radną Marię Wróbel o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez jej Przewodniczącą radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 80 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca dodała, że bezpośrednio przed obradami w dniu 24 września 2020 r. radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie. Wniosek ten stanowi załącznik nr 81 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Skarbnika Powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Skarbnik Powiatu- Radzisław Kozłowski poinformował, że autopoprawki dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 3.785.971,34 zł z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo.

Wydatki zwiększa się o kwotę 55.310,15 zł z przeznaczeniem na ten sam cel. Jest to inwestycja wieloletnia, w roku bieżącym będzie realizowana ww. kwota.

Ponadto wydatki zwiększa się tez o kwotę 23.430,68 zł z przeznaczeniem na przebudowę pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielołęka, co związane jest z wyższą ofertą przetargową.

Skarbnik poinformował, że stosownie do powyższych zmian zmieniają się plan wydatków majątkowych, plan przychodów i rozchodów budżetu oraz postanowienia uchwały budżetowej.

W celu ostatecznego rozliczenia projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska” przez Kierownik Biura Spraw Obronnych został złożony wniosek, już po otrzymaniu przez radnych autopoprawek. We wniosku tym proponuje się przeniesienie wydatków w zakresie zadań własnych na kwotę 3.500 zł . W zakresie porozumień i umowy finansowej na kwotę 4.300 zł. Dodatkowo w zakresie wydatków przeniesienie 3.500 zł i 600 zł oraz w zakresie porozumień 4.300 zł. Zmieniają się załącznik nr 4, załącznik nr 5 oraz postanowienia uchwały budżetowej.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020..

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu 22 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 82 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 wraz z przyjętymi autopoprawkami.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu 22 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 83 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 84 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na zdalnym posiedzeniu Komisji Budżetowej. Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Przewodniczącą tej Komisji- radną Marię Wróbel o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez jej Przewodnicząca radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 85 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca dodała, że bezpośrednio przed obradami w dniu 24 września 2020 r. radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Wniosek ten stanowi załącznik nr 86 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poprosiła zatem Skarbnika Powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Skarbnik Powiatu- Radzisław Kozłowski poinformował, że autopoprawki dotyczą zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 3.785.971,34 zł oraz w roku 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł. Wydatki ogółem w roku 2020 zwiększa się o kwotę 3.785.971,34 a w roku 2021 o kwotę 4.730.661,19 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo”, którego okres realizacji to lata 2020-2021. Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 5.464.432,32 zł.

Poza wnioskiem zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.800 zł oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.200 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.200 zł. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmian w zakresie zadania „Bezpieczna aglomeracja konińska” łączne nakłady zwiększa się od kwoty 7.200 zł do kwoty 140.716,50 zł. W związku z tym projektem wydatki majątkowe zwiększa się od kwoty 7.200 zł do kwoty 985.840,70 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu 22 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 87 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu 22 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 88 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiegostanowi załącznik nr 89 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, że pan Andrzej Witucki zwrócił się do Rady Powiatu Konińskiego z wnioskiem o zgłoszenie jego osoby jako kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, przedkładając przy tym wymagane prawem dokumenty, w związku z ogłoszonym przez Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu konkursem. Przewodnicząca wyjaśniła jednocześnie, że zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące tych jednostek.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, będący inicjatywą Przewodniczącego Rady, został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przewodnicząca poinformowała też, że zgodnie z § 38 ust. 5 Statutu Powiatu Konińskiego przekazano projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Staroście Konińskiemu w celu zaopiniowania go przez Zarząd Powiatu. Poprosiła pana Stanisława Bielika – Starostę Konińskiego o przedstawienie opinii Zarządu w przedmiotowej sprawie.

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 września, działając na podstawie § 38 ust. 5 Statutu Powiatu Konińskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 90 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XVIII/174/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 91 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu obrad Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wyłączenie z porządku obrad kolejnego punktu o brzmieniu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.

Przewodnicząca Rady uzasadniła tę propozycję faktem nieobecności na sesji radnego Zbigniewa Klauze, którego projekt uchwały dotyczy.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wyłączenie z porządku dzisiejszych obrad zagadnienia w brzmieniu: Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za”. Tym samy Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady dokonała zmiany w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 92 do niniejszego protokołu

Punkt 21

Wnioski i oświadczenia radnych

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Maciej Kwiryng, który poinformował, że w dniu poprzednim brał udział w sesji Gminy Grodziec, gdzie został poproszony o nagłośnienie problemu tam poruszanego. Mianowicie w południowej części Gminy Grodziec, za droga wojewódzką Jarocin- Rychwał utworzono tzw. strefę niebieską ASF, objętą chorobą nazywaną afrykańskim pomorem świń. Do terenów tej strefy należą: Junno, Lipice, Grądy, Ciświca. Na terenach tych jest wielu hodowców, którzy posiadają od kilkudziesięciu do kilkuset tuczników. W obecnej sytuacji hodowcy ci są bezradni, nie wiedzą gdzie się udać z problemem oraz komu sprzedać zwierzęta, nie mogą liczyć na żadne rekompensaty. Osoby poszkodowane udają się do radnych, sołtysów, wójta oraz jego zastępcy. Mimo tego, że władze gminy występują z pismami do ministerstwa i wojewody nie ma żadnych postępów w sprawie. Radny dodał, że znajdują się specjalistyczne firmy, które mogą odkupić tuczniki od hodowców. Jednak po ogłoszeniu naboru zgłosiły się firmy z województwa podlaskiego oraz świętokrzyskiego, które aby mogły począć czynności muszą dostać pozwolenie od lekarza weterynarii w Koninie oraz od lekarza na swoim terenie. Wszystko to trwa bardzo długo a tuczniki w tym czasie przerastają. Cena za zakup staje się kilkadziesiąt procent niższa niż kwota, która została zainwestowana w hodowle. Radny zapytał czy w związku z zaistniałą sytuacją powiat może zainteresować się problemem oraz zorganizować pomoc dla poszkodowanych rolników, którzy są bezradni. Radny zwrócił się o wystąpienie do organów, które mogłyby udzielić pomocy.

Kolejno głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który przekazał informację, iż przed sesją brał udział w podsumowaniu roboczym grup, które zostały ustalone aby przygotować Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Radny dodał, że postara się aby wszyscy radni otrzymali materiały dotyczące tego tematu, ponieważ dotyczy on w znacznym stopniu powiatu konińskiego. Na region Wielkopolski Wschodniej zostanie przeznaczone około 300-500 mln zł, ale będą składane wnioski aby ta kwota była jeszcze wyższa. Plan będzie gotowy w listopadzie w związku z czym radny poprosił aby wszyscy byli uważni, ponieważ jest to temat, który dotyczy w szczególności powiatu konińskiego. Pojawiła się nowa strategia ZE PAK, która zmieni układ w kwestiach zatrudnienia, rozwoju małej przedsiębiorczości. Radny zadeklarował, że jako członek w zespole energetycznym będzie czynił starania by jak najwięcej spraw dotyczących powiatu konińskiego w planie się znalazło.

Kolejna ważną kwestią jest to, aby zabiegać o zwiększenie wkładu własnego na te projekty, które są w fiszkach inwestycyjnych. Dofinansowanie z zewnątrz jest dzisiaj ustalone na 75% natomiast jest możliwość zwiększenia tego progu do 80 czy nawet 95%. Radny nie chciał dokładnie mówić na jakie obszary będą przeznaczone środki, ale powiedział, że przygotuje dla radnych informacje, ponieważ czuje się zobligowany aby rzetelnie pracować i na bieżąco informować.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że radni liczą na wszystkie informacje związane z omawianym projektem.

Następnie głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który złożył 3 wnioski. Pierwszy z nich dotyczy naprawy cząstkowej na drodze powiatowej na odcinku Przystronie- Kolonia Lipiny. Kolejny z wniosków dotyczy wycinki zakrzewień w rowie przy drodze powiatowej na odcinku Sompolno- Biele. Ostatni dotyczy naprawy, doprowadzenia do stanu używalności chodnika przy drodze powiatowej od szkoły w Lubstowie do Nowej Wsi.

Ponadto korzystając z okazji radny podziękował za naprawę drogi w Ostrówku. Mimo, iż naprawa była przeprowadzona w sposób uproszczony, radny ma nadzieję, że posłuży ona jeszcze przez kilka najbliższych lat.

Następnie radny podkreślił, że na sesji nastąpił pokaz arogancji. Zaznaczył, że odwołani radni z podniesioną przyłbicą, będą wypełniać swoje obowiązki i nie będą zwolennikami obstrukcji. Dziś nastąpił pokaz maksymalnego poniżenia i arogancji.

Na zakończenie radny podziękował za dotychczasową współpracę, podkreślając że wraz z kolegami postarają się odpowiednio wypełniać mandat radnego.

Przewodnicząca Rady wyraziła przekonanie, że rada na pewno pochyli się jak najszybciej nad wnioskami. Dodała tez, że rada liczy na współpracę , ponieważ wszyscy w radzie pracują dla mieszkańców powiatu.

Kolejno głos zabrał Starosta- Stanisław Bielik, który odniósł się do wypowiedzi radnego Macieja Kwirynga. Powiedział, że temat ten jest już omawiany a w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa gdzie sprawa zostanie podjęta. Zdaniem Starosty nie będzie dużych możliwości do działania, natomiast można będzie wystąpić z tym problemem do właściwych organów.

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała, że do Rady Powiatu Konińskiego wpłynęła informacja o dotacji udzielonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej, Erem Pięciu Męczenników w Bieniszewie w wysokości 196.000,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Bieniszew, kościół klasztorny OO. Kamedułów pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XVIII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie przy sklepieniu nawy północnej, sztukateriach, gzymsach i pilastrach. Całkowity koszt zadania wynoszącym 261.945,10 zł.

Poinformowała również, że o udzielonych dotacjach powiadomiła gmina Kazimierz Biskupi, która z budżetu gminy przekazała dotacje dla:

 1. Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej, Erem Pięciu Męczenników w Bieniszewie w wysokości 22.000,00 zł na prace restauratorskie w przedsionku południowym kościoła klasztornego OO. Kamedułów, przy łącznym koszcie realizacji zadania 25.137,51 zł,
 2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim w wysokości 40.000,00 zł, przy łącznym koszcie realizacji zadania 42.000,00 zł.

Ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dotacji Gminie Grodziec w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Biskupice, dwór (ok. 1820 r.): remont dachu”, przy całkowitym koszcie realizacji zadania 481.400,00 zł.

Punkt 22

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim radnym za udział w obradach i zamknęła XVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk
Kierownik Biura Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-01-14 15:59:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-01-22 15:31:42)
Lista wiadomości