logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Konińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, ozn. numerem ewidencyjnym działki 668/1 położonej w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto

Zarząd Powiatu Konińskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, ozn. numerem ewidencyjnym działki 668/1 położonej w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Konińskiego, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 668/1 o powierzchni 0,5100 ha, położona w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto, zapisana w księdze wieczystej numer KN1N/00044317/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana. Nieruchomość położona jest na obrzeżu miejscowości Żychlin. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową (ulicą Leśną). Działka długa, wąska, nieużytkowana, od strony drogi porośnięta drzewami na niewielkiej powierzchni, dalej stanowiąca częściowo zakrzewione łąki. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i tereny łąkarskie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powyższa nieruchomość oznaczona jest następująco: grunty orne – RIVa, RIVb, RV, łąki – ŁIV, ŁV, nieużytki – N.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów związanych z przedmiotową nieruchomością.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie wykazu Zarządu Powiatu Konińskiego z 8 września 2020 r.

Nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto przyjętym Uchwałą nr V/20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. działka oznaczona numerem 668/1 znajdują się na terenie: RŁ- tereny łąk - trwałe użytki zielone, R – tereny rolne. Nieruchomość znajduje się na terenie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 21 700,00 zł. Wadium 2 000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zakup nieruchomości zwolniony jest z podatku VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w trybie przepisów art. 37 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej do dnia 12 kwietnia 2021 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Zarząd Powiatu Konińskiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450 b, telefon 63 24 03 250 w godz. 730 do 1530.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wiktor Targoński
  • Informacja opublikowana przez: (2021-03-02 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-03-01 11:16:16)
Lista wiadomości