logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Konińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, ozn. numerami ewidencyjnymi działek 642,643,644,645 położonej w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto

Zarząd Powiatu Konińskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, ozn. numerami ewidencyjnymi działek 642, 643, 644, 645 położonej w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Konińskiego, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 642 o pow. 0,0400 ha, 643 o pow. 0,2000 ha, 644 o pow. 0,1000 ha, 645 o pow. 0,1400 ha, położona w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto, zapisana w księdze wieczystej numer KN1N/00044317/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obejmuje zespół działek ewidencyjnych położonych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, nie tworzących jednak zwartego kompleksu gruntów. Granice pomiędzy poszczególnymi działkami podzielone są rowami melioracyjnymi, częściowo zadrzewionymi. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, bez nawierzchni utwardzonych. Stanowi ona teren nieużytkowany, pokryty w większości trawami łąkowymi. W granicach działki oznaczonej numerem 643, w jej południowej części, występuje enklawa śródpolnego zadrzewienia (olsza czarna). Część powierzchni działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 642 oraz 643 wykorzystywana jest obecnie jako droga dojazdowa do posesji mieszkalnej posadowionej w granicach przyległej działki oznaczonej ewidencyjnie 640/2, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Poszczególne działki ewidencyjne mają kształt wydłużonych prostokątów o niewielkiej szerokości (od ok. 12 m do 14 m), co w istotny sposób utrudnia ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, a w przypadku działki ewidencyjnej nr 642 uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie jako terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Teren nieruchomości w części północnej płaski, w części południowej – wywyższony ze skłonem w kierunku północnym. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powyższa nieruchomość oznaczona jest następująco: działki 642, 643, 644 jako łąki – ŁIV, działa 645 LsV – lasy, łąki – ŁIV.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów związanych z przedmiotową nieruchomością.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie wykazu Zarządu Powiatu Konińskiego z 10 listopada 2020 r.

Nieruchomość oznaczona numerami: 642, 643, 644, 644 nie mają sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto przyjętym Uchwałą nr V/20/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. wszystkie działki znajdują się się na terenie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto działka oznaczona numerem 642 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia: MN/RM – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej – istniejące / projektowane. Działka oznaczona numerem 643 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia: MN/RM – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej – istniejące / projektowane i RŁ - tereny łąk – trwałe użytki zielone. Natomiast działki oznaczona numerami 644 i 645 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem RŁ - tereny łąk – trwałe użytki zielone.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 26 750,00 zł. Wadium 2 600,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zakup nieruchomości zwolniony jest z podatku VAT.w

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 1045 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w trybie przepisów art. 37 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej do dnia 12 kwietnia 2021 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Zarząd Powiatu Konińskiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450 b, telefon 63 24 03 250 w godz. 730 do 1530.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wiktor Targoński
  • Informacja opublikowana przez: (2021-03-02 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-03-01 11:15:51)
Lista wiadomości