logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stare Miasto, gm. Stare Miasto

WN.6821.1.2021

Konin, 25 lutego  2021 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 619 o pow. 0,5700 ha, położonej w obrębie Stare Miasto, gm. Stare Miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie spółce ENERGA-OPERATOR S.A., zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskiem słupowym.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, III piętro, pokój 450, tel. 0-63 240 32 50.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wiktor Targoński
  • Informacja opublikowana przez: (2021-02-25 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-02-17 12:14:21)
Lista wiadomości