Uchwała Nr VIII/127/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: regulaminów targowisk

Uchwała Nr VIII/127/2003

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 28 maja 2003 r.

 

w sprawie: regulaminów targowisk

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2003 r., Nr 117, poz. 2145)

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się:

1)       regulamin targowiska wiejskiego przy ul Zielonej w Witaszycach (plac O. S. P. Witaszyce), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)       regulamin targowiska okresowego przed cmentarzami (katolickim i komunalnym) w Jarocinie, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3)       regulamin targowiska okresowego przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie (parking między ul. Wrocławską a Os. Konstytucji 3-Maja), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)       regulamin targowiska okresowego w podcieniach budynku ratusza w Jarocinie, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLIX/489/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie lokalizacji i regulaminów targowisk.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Martuzalski

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/127/2003

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/127/2003

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/127/2003

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/127/2003