Uchwała Nr VII/117/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie: zasad dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie

Uchwała Nr VII/117/2003

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie: zasad dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych)

obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie gminy Jarocin.

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr 113, poz. 2084)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się obowiązek dodatkowego oznaczenia taksówek, posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Jarocin, w następujący sposób:

1)       na obu przednich drzwiach pod szybą, winny być naklejone elipsy koloru niebieskiego o minimalnych wymiarach osi:

-          poziomej 29 cm,

-          pionowej 17 cm;

2)       w tle każdej elipsy winny być naklejone:

-          herb gminy Jarocin zgodny z wzorem ustanowionym w "Statucie Gminy Jarocin" o minimalnej wysokości tarczy herbowej 9 cm, umieszczony na poziomej osi w lewej części elipsy,

-          napis JAROCIN o minimalnej wysokości liter 3 cm koloru żółtego, umieszczony wzdłuż (łukiem) górnej krawędzi elipsy,

-          napis TAXI o minimalnej wysokości liter 4 cm koloru białego, umieszczony wzdłuż poziomej osi elipsy po prawej stronie herbu,

-          numer boczny (nadany w oparciu o numer kolejny licencji taksówki) o minimalnej wysokości cyfr 5 cm koloru żółtego, umieszczony pod napisem TAXI,

-          obramowanie w formie białego paska o szerokości min. 1,5 mm przebiegającego w odległości min. 1 mm od krawędzi elipsy;

3) wizerunek oznaczenia przedstawia załącznik do uchwały.

 

§ 2

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń określających:

-            przynależność do organizacji zrzeszających taksówkarzy,

-            działanie w trybie "radio-taxi".

 

§ 3

Ustala się dwie strefy cen (strefy taryfowe), obowiązujące przy przewozie taksówkami, wg poniższego podziału:

1)         Strefa I - w granicach administracyjnych miasta Jarocina, w której obowiązują poniższe taryfy:

a)       Taryfa 1 (opłata za 1 km) - w godzinach od 600 do 2200 we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych,

b)      Taryfa 2 (150 % opłaty za 1 km wg taryfy 1) - w godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie, a w ciągu całej doby w niedziele i dni świąteczne;

2)         Strefa II - poza granicami administracyjnymi miasta Jarocina, w której obowiązują poniższe taryfy:

a)       Taryfa 3 (200 % opłaty za 1 km wg taryfy 1) - w godzinach od 600 do 2200 we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych,

b)      Taryfa 4 (300 % opłaty za 1 km wg taryfy 1) - w godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie, a w ciągu całej doby w niedziele i dni świąteczne.

 

§ 4

1.        Ustala się obowiązek umieszczenia informacji o cenniku usług za przewóz taksówką, na szybie prawych tylnych drzwi, w sposób widoczny z zewnątrz i wewnątrz pojazdu.

2.        Informację (cennik) wymienioną w ust. 1 należy sporządzić w formie tabeli o wymiarach 13 x 11 cm, wg poniższego wzoru:

 

 

NR BOCZNY TAXI

 

.........

 

OPŁATA POCZĄTKOWA

 

.........

 

 
STREFA I

(miejska)

TARYFA 1:

- dzienna w godz. 600 do 2200.

 

........... zł/1 km

TARYFA 2:

- nocna w godz. 2200 do 600,

- w święta całą dobę.

 

...........

zł/1 km

 
 
STREFA II

(poza miastem)

TARYFA 3:

- dzienna w godz. 600 do 2200.

 

...........

zł/1 km

TARYFA 4:

- nocna w godz. 2200 do 600,

- w święta całą dobę.

 

...........

zł/1 km

 

OPŁATA ZA 1 GODZ. POSTOJU

 

 

...........

zł/1 godz.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Martuzalski

 Załącznik do uchwały Nr VII/117/2003