Organy i osoby sprawujące funkcje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE WŁADZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE

Burmistrz Jarocina...........................................................................Adam Pawlicki
I Z-ca Burmistrza..............................................................................Bartosz Walczak
II Z-ca Burmistrza.............................................................................
Sekretarz Gminy..............................................................................Mariusz Gryska
Skarbnik Gminy...............................................................................Agnieszka Stachowiak
 
 
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jarocinie
1)      Wydział Administracji:
a)    Referat Spraw Obywatelskich
- Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego;
b)   Kancelaria Burmistrza
- Biuro Rady Miejskiej;
c)    Urząd Stanu Cywilnego.
2)      Wydział Finansów:
a)    Referat Podatków i Opłat Lokalnych;
b)   Referat Księgowości Budżetowej;
3)      Wydział Rozwoju:
a)    Referat Gospodarki Nieruchomościami;
b)   Referat Gospodarki Komunalnej;
c)    Referat Ochrony Środowiska;
d)   Referat Zieleni Miejskiej.
4)      Wydział Planowania Strategicznego;
5)      Wydział Oświaty i Kultury;
6)      Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego;
7)      Audytor Wewnętrzny;
8)      Pion Ochrony;
9)      Inspektor Ochrony Danych Osobowych.