Gospodarka mieszkaniowa

Wykaz ilościowy osób, którym przydzielono lokale socjalne w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wykaz ilościowy osób, którym przydzielono lokale socjalne w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr III/25/2002

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 23 grudnia 2002 r.

 

w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 7 lutego 2003 r., Nr 15, poz. 276)

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej Uchwałą Nr LVIII/549/2002 r. Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 października 2002 r. wprowadza się następującą zmianę:

1)       Zawarte w uchwale wyrazy:

-          "Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem "Burmistrz",

-          "Komunalny" zastępuje się wyrazem "Spraw Obywatelskich".

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Martuzalski

Uchwała Nr LVIII/549/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 październik a 2002 r. w sprawie: o zmianie Uchwały Nr XLVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sp

 Uchwała Nr LVIII/549/2002

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 10 październik a 2002 r.

 

w sprawie: o zmianie Uchwały Nr XLVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 października 2002 r., Nr 132, poz. 3666)

 

                Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XLVIII / 485 / 2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 6 ust. 1 dopisuje się zdanie "Zasada ta nie dotyczy osób bezdomnych, które utraciły tytuł prawny do mieszkań położonych na terenie gminy Jarocin".
  2. W § 8 ust. 16 po słowach: i w § 10 wprowadza się dodatkowo zdanie "oraz zmieniła miejsce zamieszkania w wyniku najmu lub podnajmu innego lokalu mieszkalnego".
  3. W § 9 ust. 2 na końcu zdania dodaje się słowa: "wydając skierowanie bez zawiadomienia wynikającego z § 8 pkt 10".
  4. W § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
    "6. Zezwala się na zamianę lokali socjalnych".

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Marian Sikorski

Uchwała Nr XLVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XLVIII/485/2002

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 25 stycznia 2002 r.

 

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 lutego 2002 r., Nr 29, poz. 911)

 

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733) uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jarocin.

 

§ 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w niniejszej uchwale "ustawą".

 

§ 3

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale określone w art. 20 ust.1 ustawy.

 

§ 4

Wynajmującym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina Jarocin reprezentowana przez Zarząd Miejski w Jarocinie lub podmiot przez niego upoważniony (w tym zarządcę).

 

§ 5

1.     Za dochód w gospodarstwie domowym uważa się sumę wszystkich przychodów osób w gospodarstwie domowym, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.

2.     Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o najem ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).

3.     Przez kwotę najniższej emerytury rozumie się kwotę najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku o najem ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.).

4.     Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim zamieszkałe zgłoszone do wniosku o najem.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY

 

§ 6

1.     Gmina Jarocin gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie w gminie Jarocin przynajmniej przez okres 4 lat przed złożeniem wniosku.

2.     W wyjątkowych przypadkach Zarząd Miejski w Jarocinie może udzielić zgody na zwarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust.1 o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

 

§ 7

Zarząd Miejski winien wyodrębnić część zasobu mieszkaniowego z przeznaczeniem na lokale socjalne.

 

ROZDZIAŁ III

TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW

O NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH

 

§ 8

1.     Załatwianie spraw najmu lokali mieszkalnych rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu.

Wnioski te należy składać do końca października roku poprzedzającego rok, na który tworzony jest roczny wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu.

2.     Wnioski złożone, które nie spełniają kryteriów wynikających z niniejszej uchwały podlegają załatwieniu w terminie 1 miesiąca poprzez udzielenie pisemnego wyjaśnienia. Pozostałe wnioski zostają przekazane Komisji Mieszkaniowej celem poddania kontroli.

3.     Naczelnik Wydziału Komunalnego przedstawia Zarządowi Miejskiemu projekt rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i umów najmu lokali socjalnych, który sporządza się przy współudziale Komisji Mieszkaniowej.

4.     Ostateczne roczne wykazy, o których mowa w ust.3 ustala Zarząd Miejski po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej. Wykazy te podawane są do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 2 tygodni.

5.     Ilość osób ujętych w rocznym wykazie powinna być dostosowana do możliwości lokalowych gminy.

6.     Skład Komisji, o której mowa w pkt.2, 3, 4 oraz regulamin jej działania określa Zarząd Miejski w drodze uchwały.

7.     Oprócz rocznych wykazów osób i rodzin ubiegających się o zawarcie umów najmu mogą być w ciągu roku ustalane dodatkowe wykazy, jeżeli powstanie taka konieczność lub możliwość dodatkowego zawarcia umów najmu w danym roku.

8.     Ostateczne wykazy winny być ustalone i podane do publicznej wiadomości w terminie do końca stycznia roku, na który wykazy są sporządzone.

9.     Osobie umieszczonej na ostatecznym wykazie, z którą nie zawarto umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego do końca roku, przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu w roku następnym.

10.       Wydział Komunalny zawiadamia osobę z rocznego wykazu ostatecznego o możliwości zawarcia umowy najmu.

11.       Skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego wydaje Zarząd Miejski.

12.       Do prowadzenia spraw związanych z zawieraniem umów najmu zobowiązany jest Zarząd Miejski lub podmiot przez niego upoważniony (w tym zarządca).

13.       Zawieranie umów o najem będzie następowało z osobami umieszczonymi na wykazach w miarę posiadania odpowiednio wolnych lokali.

14.       Przepisów § 8 ust. 3 - 11 nie stosuje się do osób i rodzin wymienionych w § 9 ust. 1 lit. b, c, ust. 4, § 11 ust.1 pkt.1, 2, 5 - 14, § 12, § 14, § 15.

15.       Wnioski osób ubiegających się o uzyskanie lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego powinny zawierać zgodę tych osób na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)

16.       Jeżeli osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony osiąga dochód wyższy niż określony w § 9 i w § 10 Zarząd Miejski dokonuje skreślenia z wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego na czas oznaczony.

17.       O dokonaniu skreślenia z wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego Zarząd Miejski zawiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 14 dni od dnia skreślenia.

18.       Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5m2 na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

 

ROZDZIAŁ IV

KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO

 

§ 9

1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art. 14 ust.1 ustawy mogą zostać wyłącznie rodziny i osoby, które znalazły się w niedostatku :

a) mieszkające w lokalach gdzie na 1 osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi i osiągnęły dochód brutto w okresie 3 miesięcy poprzedzających do 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 75 % w gospodarstwach wieloosobowych,

b) zamieszkałe w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, co musi być potwierdzone opinią wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego, pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych takich jak: pożar, katastrofa budowlana, powódź, huragan, ogłoszenia klęski żywiołowej,

c) które opuściły zakład karny i zgłosiły się w terminie 30 dni po zakończeniu odbywania kary, ostatnio zamieszkałe na terenie gminy Jarocin.

2. W przypadku orzeczenia przez sąd o uprawnieniu do lokalu socjalnego umowę najmu zawiera się w pierwszej kolejności.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 3 lata.

4. Bez względu na wysokość dochodu umowy najmu lokali socjalnych będą zawierane z osobami podlegającymi przekwaterowaniu na mocy wyroku sądowego.

5. Kolejność podpisywania umów najmu z osobami, o których mowa w pkt.4 następować będzie według kolejności wpływu.

 

§ 10

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która:

1) zamieszkuje w lokalu gdzie na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej i uzyskane na osobę dochody z gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu nie przekroczyły 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

2) mieszka w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi co musi być potwierdzone opinią wydaną przez organ nadzoru budowlanego, o ile jej dochód w okresie poprzedzającym 3 miesiące nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 150 % lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

3) opuściła dom dziecka w wyniku pełnoletności, nie mająca stałego dochodu, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, a zamieszkała przed umieszczeniem w domu dziecka na terenie gminy Jarocin.

 

§ 11

1.Umowy najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy bez względu na wysokość dochodu będą zawierane z osobami i rodzinami:

1)       wstępującymi z mocy ustawy w stosunek najmu lokalu z zastrzeżeniem art.691 k.c.,

2)       którym wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć lokal zamienny z uwagi na konieczność naprawy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 10 ust. 4 i art. 11 ust.2 pkt 4 i ust. 9 ustawy,

3)       które zamieszkują w lokalu gdzie zamierza zamieszkać właściciel, a nie dysponuje lokalem zamiennym,

4)       którym należy dostarczyć lokal zamienny z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia stwierdzonym przez właściwy organ nadzoru budowlanego z pierwszeństwem w zawarciu umowy najmu,

5)       zajmującymi dotychczas część lokalu wspólnego, jeżeli zostanie opróżniona jego część,

6)       które przekażą lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę z pierwszeństwem w zawarciu umowy najmu,

7)       pełnoletnimi, które pozostały w lokalu mieszkalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są dziećmi, osobami przysposobionymi lub rodzicami w stosunku do najemcy,

8)       które zawarły umowę o pracę dozorcy, a wniosek zgłosił zarządca nieruchomości,

9)       które dokonają zamiany między sobą lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, za zgodą zarządcy,

10)    które dokonają między sobą zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z jednej strony i lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji innych osób lub jednostek (osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy), za zgodą dysponentów lokali,

11)    zakwalifikowanymi przez Zarząd Miejski do dokonania na własny koszt w budynkach stanowiących własność gminy bądź pozostających w samoistnym posiadaniu gminy, przebudowy powierzchni niemieszkalnych albo rozbudowy zniszczonego lokalu na cele mieszkalne,

12)    które zajmują mieszkanie zakładowe bez tytułu prawnego i przysługuje im prawo do lokalu zamiennego, a budynek, w którym mieści się lokal został przejęty przez gminę,

13)    którym należy dostarczyć lokal mieszkalny, z uwagi na niezbędność budynku, w którym lokal lub lokale się znajdują, na potrzeby użyteczności publicznej,

14)    będącymi najemcami lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach wyodrębnionych na budynki socjalne.

 

ROZDZIAŁ V

ZAMIANY MIESZKAŃ

 

§ 12

1.     Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wynajmującego.

2.     Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący może uzyskać samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wyższym standardzie wyposażenia lub lokal o większej powierzchni mieszkalnej.

3.     Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp do swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim, mogą się ubiegać o wymianę obecnego lokalu na lokal, w którym utrudnienie w dostępie do lokalu nie będzie występować.

 

§ 13

Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę uprawnioną będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, gdy zamiana może zagrozić interesowi gminy, lub gdyby w wyniku zamiany nastąpiło naruszenie obowiązujących przepisów lub pogorszenie warunków mieszkaniowych osób zajmujących część lokalu nie objętego zamianą.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE POZOSTAŁY W LOKALU OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ LUB W LOKALU, W KTÓREGO NAJEM NIE WSTĄPIŁY PO ŚMIERCI NAJEMCY

 

§ 14

Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy z osobami pełnoletnimi, które pozostały w lokalu mieszkalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są dziećmi, osobami przysposobionymi lub rodzicami w stosunku do dotychczasowego najemcy, a najemca:

a)       przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego,

b)       uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,

c)       uzyskał tytuł prawny do lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nastąpiłoby przegęszczenie pomieszczeń.

 

§ 15

Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały z nim przez okres 3 lat pod warunkiem, że osoby te spełniają kryteria dochodowe wynikające z uchwały do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.

 

ROZDZIAŁ VII

KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80 m2

 

§ 16

1.        Wolne lokale o powierzchni przekraczającej 80m2 należące do mieszkaniowego zasobu gminy mogą być oddawane w najem po uprzednio przeprowadzonym przetargu publicznym.

2.        Podstawą zawarcia umowy najmu lokali, o których mowa w ust.1 będą stawki czynszu uzyskane w drodze przetargu, przez osobę wygrywającą przetarg.

3.        Stawkę wywoławczą czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej stanowi stawka obowiązująca dla lokali mieszkalnych ustalona przez Zarząd Miejski.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

1.     Skreśla się z rocznych wykazów osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i umowy najmu lokalu socjalnego osoby, które dwukrotnie odrzuciły propozycję zawarcia umowy najmu pod warunkiem, że w proponowanym lokalu powierzchnia łączna pokoi przypadająca na osobę uprawnioną wynosiła minimum 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

2.     Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu w roku następnym przysługuje osobom i rodzinom objętym listami osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jak i lokalu socjalnego w roku 2001.

 

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

 

§ 19

Traci moc Uchwała Nr IX/66/94 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryterium wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności oraz uchwały zmieniające: Uchwała Nr XX/146/95 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 1 grudnia 1995 r., Uchwała Nr XLIVIII/357/97 z dnia 29 grudnia 1997 r., Uchwała Nr LII/435/98 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 kwietnia 1998 r., Uchwała Nr X/117/99 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 kwietnia 1999 r.

 

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Marian Sikorski