Działalność gospodarcza

Uchwała Nr VIII/128/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: opłaty targowej

Uchwała Nr VIII/128/2003

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 28 maja 2003 r.

 

w sprawie: opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 lipca 2003 r., Nr 122, poz. 2271)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.        Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1) przy sprzedaży towarów, płodów rolnych, za rozpoczęty m2 zajmowanej powierzchni  

    placu targowego                                                                                                                   -    2,00 zł

 

      2) przy sprzedaży towarów, płodów rolnych ze środków transportu:

           a) przy sprzedaży z samochodu :

- osobowego                                                                                                                -    9,00 zł

- osobowego z przyczepą                                                                                           -  14,00 zł

- uniwersalnego (ciężarowego) do 1,5 t                                                                   -  14,00 zł

- uniwersalnego (ciężarowego) do 1,5 t z przyczepą                                              -  20,00 zł

- uniwersalnego (ciężarowego) powyżej 1,5 t                                                         -  20,00 zł

- uniwersalnego (ciężarowego) powyżej 1,5 t z przyczepą                                    -  28,00 zł

            b) przy sprzedaży z pojazdów poruszanych ciągnikiem rolniczym

- jednej przyczepy ciągnikowej                                                                                 -   9,00 zł

- dwóch przyczep ciągnikowych                                                                               - 14,00 zł

                     - wózka ciągnikowego lub skrzyni ładunkowej na podnośniku ciągnika            -   6,00 zł

             c) przy sprzedaży z autobusu                                                                                              - 28,00 zł

 

      3) przy sprzedaży zwierząt, płodów rolnych i artykułów do produkcji rolnej podczas targu

           zwierzęcego, bez względu na rodzaj środka transportu                                                    -   5,00 zł

 

2. Opłacie targowej podlega zajęcie powierzchni targowiska pod ekspozycję towarów i zaplecze magazynowe.

 

§ 2

Obniża się dzienne stawki opłaty targowej o 50 % dla targowisk na terenach wiejskich.

 

§ 3

Zwalnia się z  opłaty targowej:

1) straganową sprzedaż przed sklepami w zakresie prowadzonej działalności, pod warunkiem zachowania funkcji komunikacyjnych chodnika, zgodnej z warunkami uzyskanymi od zarządcy drogi oraz likwidacji stoiska po zamknięciu placówki;

2) zlokalizowane za odpowiednim zezwoleniem ogródki piwne.

 

§ 4

Poboru opłaty targowej dokonuje się na wszystkich targowiskach, bez względu na lokalizację oraz prowadzącego targowisko. 

 

§ 5

1.        Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.        Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie z targowisk i z innych miejsc bez stałej lokalizacji na terenie miasta Jarocina, z zastrzeżeniem wymienionym w ust 2 pkt 3 i 4;

2) Ochotniczą Straż Pożarną w Witaszycach z targowiska wiejskiego w Witaszycach;

3) Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Jarocinie z targowiska okresowego przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie;

4) Spółdzielnię Handlowo-Produkcyjną „Zgoda” w Jarocinie z własnego targowiska okresowego przy ul. Wrocławskiej 22 w Jarocinie;

5) Sołtysów na terenach wiejskich.

3.        Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości:

1)     dla inkasenta wymienionego w ust. 2 pkt 1  - 40 %  zebranych opłat;

2)     dla inkasenta wymienionego w ust. 2 pkt 2  - 60 %  zebranych opłat;

3)     dla inkasenta wymienionego w ust. 2 pkt 3  - 60 %  zebranych opłat;

4)     dla inkasenta wymienionego w ust. 2 pkt 4  - 50 %  zebranych opłat;

5)     dla inkasentów wymienionych w ust. 2 pkt 5 - 40 % zebranych opłat.

4.        Wpływy z tytułu inkasa, inkasent przekazuje w całości na rachunek budżetu gminy, w terminie 5 dni po upływie miesiąca.

5.        Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w terminie 7 dni od daty przekazania wpływów.

 

§ 6

Osoby, na których ciąży obowiązek poniesienia opłaty targowej, są obowiązane do okazania osobom upoważnionym do kontroli, dowodu jej uiszczenia.

 

§ 7

Traci moc uchwała Nr XLIX/490/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie opłaty targowej.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Martuzalski

Uchwała Nr VIII/127/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: regulaminów targowisk

Uchwała Nr VIII/127/2003

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 28 maja 2003 r.

 

w sprawie: regulaminów targowisk

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2003 r., Nr 117, poz. 2145)

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się:

1)       regulamin targowiska wiejskiego przy ul Zielonej w Witaszycach (plac O. S. P. Witaszyce), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)       regulamin targowiska okresowego przed cmentarzami (katolickim i komunalnym) w Jarocinie, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3)       regulamin targowiska okresowego przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie (parking między ul. Wrocławską a Os. Konstytucji 3-Maja), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)       regulamin targowiska okresowego w podcieniach budynku ratusza w Jarocinie, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLIX/489/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie lokalizacji i regulaminów targowisk.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Martuzalski

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/127/2003

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/127/2003

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/127/2003

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/127/2003

Uchwała Nr VIII/126/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr VIII/126/2003
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 28 maja 2003 r.

 

w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jarocin miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2003 r., Nr 117, poz. 2144)

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

 

§ l

 

Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1)   miejsca sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, mogą być usytuowane wyłącznie w:

a)       punktach sprzedaży detalicznej wymienionych w ustawie,

b)       w niżej wymienionych lokalach, za odrębnym zezwoleniem:

-          restauracjach,

-          kawiarniach,

-          pijalniach piwa, piwiarniach, barach piwnych, ogródkach piwnych, zwanych dalej "barami";

2)   miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży, mogą być usytuowane wyłącznie w restauracjach, kawiarniach i barach;

3)   miejsca sprzedaży i podawania, napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży, mogą być usytuowane wyłącznie w restauracjach i kawiarniach;

4) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń mogą być usytuowane wyłącznie w wydzielonych punktach na terenie obiektów przewidzianych do odbycia imprezy, gdzie dla każdego punktu wymagane jest odrębne zezwolenie;

5) bary nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od budynków kościołów, kaplic, szkół, placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, zwanych dalej "budynkami";

6) odległość, o której mowa w punkcie 5 jest mierzona najbliższą drogą dojścia do bezpośredniego głównego wejścia do budynku od wejścia do baru, a w przypadku baru - ogródka piwnego od najbliższego elementu konstrukcyjnego ogródka.

 

§ 2

Wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń w miejscu i w czasie organizowanej imprezy z okazji dnia dziecka.

 

§ 3

Zezwolenia wydane w oparciu o dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, zachowują swą moc do czasu upływu terminu ich ważności.

 

§ 4

Tracą moc:

1)       uchwała Nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jarocin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

2)       uchwała Nr XV/190/99 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 24 września 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jarocin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Martuzalski

Uchwała Nr VII/117/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie: zasad dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie

Uchwała Nr VII/117/2003

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie: zasad dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych)

obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie gminy Jarocin.

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr 113, poz. 2084)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się obowiązek dodatkowego oznaczenia taksówek, posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Jarocin, w następujący sposób:

1)       na obu przednich drzwiach pod szybą, winny być naklejone elipsy koloru niebieskiego o minimalnych wymiarach osi:

-          poziomej 29 cm,

-          pionowej 17 cm;

2)       w tle każdej elipsy winny być naklejone:

-          herb gminy Jarocin zgodny z wzorem ustanowionym w "Statucie Gminy Jarocin" o minimalnej wysokości tarczy herbowej 9 cm, umieszczony na poziomej osi w lewej części elipsy,

-          napis JAROCIN o minimalnej wysokości liter 3 cm koloru żółtego, umieszczony wzdłuż (łukiem) górnej krawędzi elipsy,

-          napis TAXI o minimalnej wysokości liter 4 cm koloru białego, umieszczony wzdłuż poziomej osi elipsy po prawej stronie herbu,

-          numer boczny (nadany w oparciu o numer kolejny licencji taksówki) o minimalnej wysokości cyfr 5 cm koloru żółtego, umieszczony pod napisem TAXI,

-          obramowanie w formie białego paska o szerokości min. 1,5 mm przebiegającego w odległości min. 1 mm od krawędzi elipsy;

3) wizerunek oznaczenia przedstawia załącznik do uchwały.

 

§ 2

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń określających:

-            przynależność do organizacji zrzeszających taksówkarzy,

-            działanie w trybie "radio-taxi".

 

§ 3

Ustala się dwie strefy cen (strefy taryfowe), obowiązujące przy przewozie taksówkami, wg poniższego podziału:

1)         Strefa I - w granicach administracyjnych miasta Jarocina, w której obowiązują poniższe taryfy:

a)       Taryfa 1 (opłata za 1 km) - w godzinach od 600 do 2200 we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych,

b)      Taryfa 2 (150 % opłaty za 1 km wg taryfy 1) - w godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie, a w ciągu całej doby w niedziele i dni świąteczne;

2)         Strefa II - poza granicami administracyjnymi miasta Jarocina, w której obowiązują poniższe taryfy:

a)       Taryfa 3 (200 % opłaty za 1 km wg taryfy 1) - w godzinach od 600 do 2200 we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych,

b)      Taryfa 4 (300 % opłaty za 1 km wg taryfy 1) - w godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie, a w ciągu całej doby w niedziele i dni świąteczne.

 

§ 4

1.        Ustala się obowiązek umieszczenia informacji o cenniku usług za przewóz taksówką, na szybie prawych tylnych drzwi, w sposób widoczny z zewnątrz i wewnątrz pojazdu.

2.        Informację (cennik) wymienioną w ust. 1 należy sporządzić w formie tabeli o wymiarach 13 x 11 cm, wg poniższego wzoru:

 

 

NR BOCZNY TAXI

 

.........

 

OPŁATA POCZĄTKOWA

 

.........

 

 
STREFA I

(miejska)

TARYFA 1:

- dzienna w godz. 600 do 2200.

 

........... zł/1 km

TARYFA 2:

- nocna w godz. 2200 do 600,

- w święta całą dobę.

 

...........

zł/1 km

 
 
STREFA II

(poza miastem)

TARYFA 3:

- dzienna w godz. 600 do 2200.

 

...........

zł/1 km

TARYFA 4:

- nocna w godz. 2200 do 600,

- w święta całą dobę.

 

...........

zł/1 km

 

OPŁATA ZA 1 GODZ. POSTOJU

 

 

...........

zł/1 godz.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Martuzalski

 Załącznik do uchwały Nr VII/117/2003