ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Witamy na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 570 ) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych sporządxzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz.U.z 2018r. poz.180 ) Urząd Miejski w Jarocinie uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ESP:

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE (/54mm4h4dan/SkrytkaESP)

lub

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE (/54mm4h4dan/skrytka)

Instrukcja korzystania ze szkrzynki podawczej ePUAP 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap

 

I. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Jarocinie:
 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej formularza
   i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu – sposób rekomendowany umożliwiający złożenie
   dokumentu przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie
   Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2. Przesłanie dokumentu na adres mailowy:  esp@jarocin.pl

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu ( Pn-Pt w godz. 8.00 - 16.00 ) do Kancelarii
    Burmistrza mieszczącej się na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10
    lub do Biura Rady Miejskiej mieszczącego się na I piętrze budynku Ratusza - Rynek,
    na następujacych
nośnikach danych:

   •     pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP, 
   •     płyta CD-RW    
 
 Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

 

II. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego
    w Jarocinie:
 

           1. Dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:

  •   *.doc, *.rtf  dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003
  •   *.xls  dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003 
  •   *.txt - dokument tekstowy
  •   *.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg – pliki graficzne
  •   *.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym
  •   *.zip, *.arj, *.rar -  pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR
  •   *.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

 

2. Dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym
    za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony
    do świadczenia usług certyfikacyjnych.

3. Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składajacej dokument.

4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
   (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

5. Załączone dokumenty nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego
    oprogramowania. 

  
W przypadku dostarczenia dokumentów w postaci elektronicznej nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną one wprowadzone do systmu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz nie zostaną podjete czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.