Informacje ogólne

 Tel. 068/3842700, 068/ 3845616

e-mail: wolsztyn_pzrk@poznan.uw.gov.pl
 
 

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego należy:
 
1. W zakresie Spraw Społecznych:
1) współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,
2) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Wolsztynie,
3) współpraca z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu,
4) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
6) współpraca z nadzorem farmaceutycznym oraz z kierownikami aptek ogólnodostępnych,
w tym przygotowanie i nadzór na rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu,
7) realizacja programów zdrowotnych oraz ochrony i promocji zdrowia,
8) współrealizacja, realizacja i koordynowanie zadań z zakresu współpracy
ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką zdrowotną,
9) współpraca z podległymi staroście jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi
się sprawami społecznymi,
10) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób
z niepełnosprawnością, rehabilitacji zawodowej i społecznej,
11) nadzór nad gospodarką środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) współpraca i koordynowanie działań związanych z wykonywaniem zadań realizowanych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w zakresie rehabilitacji społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej,
15) współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
16) inicjowanie pozyskiwania funduszy zewnętrznych związanych z obszarem działania
na rzecz osób z niepełnosprawnością, i współpraca w tym zakresie z wydziałem Rozwoju Powiatu i Inwestycji,
17) reprezentowanie Starosty w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych,
18) współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Wolsztynie działającą przy Staroście Wolsztyńskim oraz jej obsługa
administracyjno - biurowa,
19) prowadzenie spraw dotyczących repatriantów.
20) prowadzenie spraw związanych z Kartą Polaka,
21) działania z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych, wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym.
 
2. W zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań obronnych powiatu, w tym: prowadzenie spraw z zakresu planowania obronnego oraz organizowanie systemu kierowania obronnością,
2) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
3) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
4) organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej,
5) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
6) współpraca z zespolonymi i niezespolonymi służbami, inspekcjami i strażami,
7) organizowanie i kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz realizacji zarządzania kryzysowego w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,
8) współpraca z innymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie monitorowania zagrożeń,
9) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
10) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
11) obsługa Komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego,
12) reklamowanie pracowników od czynnej służby wojskowej.
 
3. W zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne"
w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie,
3) opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli „zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie,
4) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
5) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
6) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
7) opracowywanie i aktualizowanie Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie,
8) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
11) przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbom Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa
lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
12) informowanie na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
13) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych - zawiadamiając Starostę Wolsztyńskiego i Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
 
Pomoc repatriantom
 
Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej z zamiarem osiedlenia się na stałe. 
Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
1. co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
2. wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
 
Podstawa prawna pomocy udzielanej repatriantom: 
- Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) 
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie.
 
Zadaniem Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie repatriacji jest udzielanie i wypłacanie pomocy finansowej na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc finansowa udzielana jest jednorazowo w postaci zasiłków ze środków budżetu państwa na:
- pokrycie kosztów przejazdu
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie na każdego członka rodziny
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
 
Ponadto Starosta może dokonać na wniosek repatrianta zwrotu części kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego. Repatriantowi, który przybył do Polski z terenów azjatyckich byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na 2częściowe pokrycie poniesionych kosztów. 
Repatriantowi, który przybył z innych terenów, wspomniana pomoc może być udzielona, jeśli znajduje się on w szczególnie trudnej sytuacji.
 
Decyzję o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów w związku z wykonaniem remontu lub adaptacji mieszkania wydaje starosta. Jest to zadanie starosty z zakresu administracji rządowej. (art. 17 ust. 2, 3, 4 i 8 ustawy o repatriacji). 
Ponadto repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia prac, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez: 
a) zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na: 
   - utworzenie stanowiska pracy,
   - przeszkolenie repatrianta,
   - wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne. 
b) zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 
Ustawa o repatriacji nie dotyczy wszystkich osób polskiego pochodzenia przybyłych ze Wschodu. Od dnia wejścia w życie ustawy repatriacją objęte są jedynie byłe azjatyckie republiki ZSRR oraz azjatycka część Federacji Rosyjskiej. Osoby przyjeżdżające do Polski z innych krajów  np. Białorusi czy Litwy mają status imigrantów, w tym przypadku polskiego pochodzenia.