Akty publicznoprawne

Dyżury aptek w Powiecie Wolsztyńskim w 2019 r.

Uchwałą Rady Powiatu Wolsztyńskiego nr II/16/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku Rada Powiatu zaktualizowała godziny dyżurów dla aptek na terenie naszego powiatu:
 
 
Plik do pobrania  - rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w 2019r. 

Pomoc repatriantom

Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej z zamiarem osiedlenia się na stałe.
Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
1. co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
2. wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
 
Podstawa prawna pomocy udzielanej repatriantom:
- Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie.
 
Zadaniem Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie repatriacji jest udzielanie i wypłacanie pomocy finansowej na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc finansowa udzielana jest jednorazowo w postaci zasiłków ze środków budżetu państwa na:
- pokrycie kosztów przejazdu
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie na każdego członka rodziny
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
 
Ponadto Starosta może dokonać na wniosek repatrianta zwrotu części kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego. Repatriantowi, który przybył do Polski z terenów azjatyckich byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na 2częściowe pokrycie poniesionych kosztów.
Repatriantowi, który przybył z innych terenów, wspomniana pomoc może być udzielona, jeśli znajduje się on w szczególnie trudnej sytuacji.
 
Decyzję o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów w związku z wykonaniem remontu lub adaptacji mieszkania wydaje starosta. Jest to zadanie starosty z zakresu administracji rządowej. (art. 17 ust. 2, 3, 4 i 8 ustawy o repatriacji).
Ponadto repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia prac, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez:
a) zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
   - utworzenie stanowiska pracy,
   - przeszkolenie repatrianta,
   - wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.
b) zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 
Ustawa o repatriacji nie dotyczy wszystkich osób polskiego pochodzenia przybyłych ze Wschodu. Od dnia wejścia w życie ustawy repatriacją objęte są jedynie byłe azjatyckie republiki ZSRR oraz azjatycka część Federacji Rosyjskiej. Osoby przyjeżdżające do Polski z innych krajów  np. Białorusi czy Litwy mają status imigrantów, w tym przypadku polskiego pochodzenia.