Informacje ogólne

Zakres działalności Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

  1.    Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. pozyskiwanie na rzecz powiatu środków z funduszy wojewódzkich, narodowych oraz unijnych,
 2. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy: Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, narodowych, wojewódzkich w ramach obowiązujących Programów Operacyjnych, Programów Rządowych i Wojewódzkich,
 3. monitoring możliwych do pozyskania środków zewnętrznych,
 4. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, 
 5. prognozowanie i programowanie rozwoju powiatu łącznie z opracowaniem projektu Strategii Powiatu i jej monitorowanie oraz aktualizacje,
 6. koordynacja działalności komórek organizacyjnych starostwa, zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na wykonywanie zadań powiatu, w tym również przygotowywanie projektów partnerskich,
 7. nawiązywanie i prowadzenie kontaktów zagranicznych, mających na celu realizację inwestycyjnych projektów międzynarodowych na terenie powiatu,
 8. uczestnictwo w ramach potrzeb w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty inwestycyjne Powiatu Wolsztyńskiego,
 9. współpraca z zespołami powoływanymi do realizacji zadań mogących uzyskać współfinansowanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej,
 10. opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,
 11. przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,
 12. opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,
 13. opracowywanie dokumentacji przetargowej,
 14. informowanie organizacji pozarządowych o dostępnych programach poprzez samorządowy portal internetowy,
 15. współpraca i koordynacja działań z Powiatowym Zarządem Dróg,
 16. przygotowanie dokumentacji technicznej, ekonomicznej i prawnej dla realizacji inwestycji powiatowych oraz remontów,
 17. nadzór i koordynacja działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie zawartych przez Powiat Wolsztyński umów,
 18. rozliczanie remontów i inwestycji w tym przekazywanie obiektów i urządzeń do eksploatacji,
 19. organizowanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji.

 

2.    Z zakresu Zamówień Publicznych:

 1. opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,
 2. organizowanie i przeprowadzanie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 3. organizowanie i przeprowadzanie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie,
 4. prowadzenie ewidencji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. prowadzenie ewidencji umów w sprawie zamówienia publicznego,
 6. prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych w danym roku kalendarzowym,
 7. przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 8. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 9. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,
 10. współpraca ze stanowiskiem kontroli w zakresie zadań kontrolnych dotyczących jednostek prowadzonych przez Powiat Wolsztyński,
 11. udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym w przeprowadzaniu procedury przetargowej,
 12. przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania w postępowaniach przetargowych lub w procedurach uzyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania.