Programy współpracy z organizacjami lata 2010-2015 archiwum

Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku

                                                                                                                      Załącznik
do uchwały ………………….
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia ….. października 2014r.
 
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku.

I WSTĘP.
 
1. Ilekroć w niniejszym programu mówi się o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.),
2) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym  i o wolontariacie,
4) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy na 2015 rok Powiat Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”,
5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wolsztyński,
7) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wolsztyńskiego,
8) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.
 
2. Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie Powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.
 
II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.
 
1. Celem głównym Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją Powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe Programu:
· wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
· tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz   społeczności Powiatu,
· zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie,
· integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
· udział podmiotów w tworzeniu programu współpracy,
· umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań  publicznych, które są prowadzone przez samorząd,
· wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.
 
III ZASADY WSPÓŁPRACY.
 
Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
 
Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa oczekuje od organizacji pozarządowych,  iż na zasadach i formie określonych w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu, przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym, weźmie pod uwagę najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych.
Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z Powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych  na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY.
 
1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie dopowiadającym zadaniom powiatu.
2. Współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
 
V FORMY WSPÓŁPRACY.
 
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1. Zlecanie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
·   Powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie   jego realizacji.
·   Wspierania wykonania zadania publicznego wraz z dofinansowaniem jego realizacji.
2. Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
·   Publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach   internetowych.
·   Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach komisji Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu.
·   Przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych.
3. Konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3, ustawy odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
·  Informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych organizacji.
·  Udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z profilem działalności tych organizacji.
4. Powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu. Kadencja Rady jest 2-letnia. Skład osobowy  i regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały,
5. Pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów,
6. Współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielanie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
 
VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE.
 
1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. ochrona i promocja zdrowia;
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
6. wypoczynek dzieci i młodzieży;
7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
9.  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
10. turystyka i krajoznawstwo;
11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,   a także działania wspomagające rozwój demokracji;
12. ratownictwo i ochrona ludności;
13. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
15. promocja i organizacja wolontariatu;
16. pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 
VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU.
 
Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 
 
VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU.
 
1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywają się według następujących zasad:
1) zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania),
2) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu,
3) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
4) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.powiatwolsztyn.pl w zakładce BIP,
- na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.
- na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,
ul. 5 Stycznia 5,
5) konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu,
6) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej,
7) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
8) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu: w Biuletynie Informacji Publicznej,  zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
9) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy,
2. Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek organizacji –    zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy.
 
IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU.
 
Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Powiatu na rok 2015. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2015.
 
X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU.
 
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Celem ewaluacji za rok 2015 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym ilość organizacji,
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,
6) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców),
7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.
 
XI INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI.
 
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr LII/278/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwagi i propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu: www.powiatwolsztyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Spotkanie z organizacjami celem omówienia projektu Programu odbyło się 6 października 2014r.
 
XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.
 
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej Komisją. Komisja powoływana jest uchwałą Zarządu w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji,
b) dwóch pracowników Wydziału OK,
c)  dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłoszonych do komisji przez organizacje pozarządowe, a następnie wybranych przez Zarząd Powiatu.
3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane  z podmiotem składającym ofertę, co, do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wszyscy członkowie podpisują zobowiązane, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 3 członek Komisji zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oferty na formularzu „Karta oceny projektu”.
9. Z prac Komisji sporządza się protokół.
10. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu.
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Zarząd Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2016 roku przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu.
3.  Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce: „Organizacje pozarządowe – Program współpracy”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
 
 

Wieloletni program współpracy na lata 2012 - 2015 Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami

Uchwała Nr IX / 81 / 2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.

w sprawie Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2015.
 
         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. /

uchwala się co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się na lata 2012-2015 Wieloletni program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uzasadnienie
do uchwały Nr IX / 81 /2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.
w sprawie Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2015.
Art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) daje możliwość  organowi stanowiącemu jednostki  samorządu powiatowego (Radzie Powiatu) uchwalać wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
  
Załącznik
 do uchwały Nr IX / 81 / 2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.
 
Wieloletni program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012 - 2015.
I WSTĘP.
1. Ilekroć w niniejszym programu mówi się o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności       pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm),
2) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
    mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,
4) Programie – należy przez to rozumieć „Wieloletni program współpracy na lata 2012-2015 Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”,
5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wolsztyński,
7) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wolsztyńskiego,
8) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.
 
2. Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie Powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.
Wieloletni program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wyznacza kierunki i nadaje ramy współpracy na lata 2012-2015 oraz tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej  zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 
II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 1. Celem głównym Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją Powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe Programu:
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz   społeczności Powiatu,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie,
- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
- udział podmiotów w tworzeniu programu współpracy,
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań    publicznych, które są prowadzone przez samorząd,
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.
III ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie. Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa oczekuje od organizacji pozarządowych, iż na zasadach i formie określonych w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu, przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym, weźmie pod uwagę najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych.
Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z Powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.
IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie dopowiadającym zadaniom powiatu.
 2. Współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
V FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1) zlecanie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie   jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z dofinansowaniem jego realizacji,
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach   internetowych,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach komisji Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych,
3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu  oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych organizacji,
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z   profilem działalności tych organizacji,
4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu. Kadencja Rady jest 2-letnia. Skład osobowy i regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały,
5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów,
6) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielanie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) ochrona i promocja zdrowia;
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
5) wypoczynek dzieci i młodzieży;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
9) turystyka i krajoznawstwo;
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
11) ratownictwo i ochrona ludności;
12) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 
VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU
1) Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 roku.
2) Konkursy na realizację zadań publicznych w każdym roku trwania programu będą ogłaszane przez Zarząd Powiatu nie wcześniej niż po przyjęciu przez Radę Powiatu projektu budżetu na dany rok kalendarzowy.
VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1) Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywają się według następujących zasad:
a) zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania),
b) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd,
c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
 - w Biuletynie Informacji Publicznej – www.powiatwolsztyn.pl w zakładce BIP,
 - na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe,
 - na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,
ul. 5 Stycznia 5,
e) konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd,
f) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej,
g) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
h) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu: w Biuletynie Informacji Publicznej,  zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
i) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek organizacji –  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy.
IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem określi rokrocznie Rada Powiatu Wolsztyńskiego w uchwałach budżetowych na każdy rok realizacji programu.
X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Celem ewaluacji za każdy rok będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym ilość organizacji,
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,
6)beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców),
7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.
 
XI INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI
 
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr LII/278/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwagi i propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu: www.powiatwolsztyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Spotkanie z organizacjami celem omówienia projektu Programu odbyło się 22 września 2011r.
 
XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Zarząd Powiatu w terminie do 30 kwietnia danego roku przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce: „Organizacje pozarządowe – Program współpracy”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Program współpracy na 2012 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami

Uchwała Nr IX / 80 / 2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.

w sprawie programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. /

uchwala się co następuje:
§ 1.

Przyjmuje się na rok 2012 program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
  do uchwały Nr IX / 80 / 2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.
w sprawie programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.
Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) nakazuje, aby organ stanowiący jednostki  samorządu powiatowego (Rada Powiatu) uchwalał roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
                                                                                                                      Załącznik do uchwały Nr IX/80/2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I WSTĘP.
1. Ilekroć w niniejszym programu mówi się o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm),
2) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
    mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,
4) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy na 2012 rok Powiatu     Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”,
5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wolsztyński,
7) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wolsztyńskiego,
8) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.
2. Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie Powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.
II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.

1. Celem głównym Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją Powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe Programu:
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz   społeczności Powiatu,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie,
- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
- udział podmiotów w tworzeniu programu współpracy,
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które są prowadzone przez samorząd,
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.
III ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa oczekuje od organizacji pozarządowych, iż na zasadach i formie określonych w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu, przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym, weźmie pod uwagę najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych.
Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z Powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.
IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie dopowiadającym zadaniom powiatu.
2. Współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
V FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1) zlecanie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie   jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z dofinansowaniem jego realizacji,
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach   internetowych,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach komisji Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych,
3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych organizacji,
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z profilem działalności tych organizacji,
4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu. Kadencja Rady jest 2-letnia. Skład osobowy i regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały,
5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów,
6) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielanie pomocy w zakresie    
wypełniania wniosków.
VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) ochrona i promocja zdrowia;
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
5) wypoczynek dzieci i młodzieży;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
9) turystyka i krajoznawstwo;
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
11) ratownictwo i ochrona ludności;
12) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) pomoc Polonii i Polakom za granicą.
VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywają się według następujących zasad:
a) zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania),
b) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd,
c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.powiatwolsztyn.pl w zakładce BIP,
- na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe,
- na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5,
e) konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd,
f) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej,
g) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
h) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu: w Biuletynie Informacji Publicznej,  zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
i) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek organizacji –  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy.
IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Powiatu na rok 2012. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2012.
X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Celem ewaluacji za rok 2012 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym ilość organizacji,
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,
6) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców),
7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.
XI INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr LII/278/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwagi i propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu: www.powiatwolsztyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Spotkanie z organizacjami celem omówienia projektu Programu odbyło się 22 września 2011r.
XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej Komisją. Komisja powoływana jest uchwałą Zarządu w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji,
b) dwóch pracowników Wydziału OK,
c) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłoszonych do komisji przez organizacje pozarządowe, a następnie wybranych przez Zarząd.
3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wszyscy członkowie podpisują zobowiązane, że  w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 3 członek Komisji zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej  oferty na formularzu „Karta oceny projektu”.
9. Z prac Komisji sporządza się protokół.
10. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu.
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Zarząd Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2013 roku przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce: „Organizacje pozarządowe – Program współpracy”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Program współpracy na 2011 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami

Uchwała Nr LVI / 295 /2010

Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 10 listopada 2010r.


w sprawie programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku.


 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. /


uchwala się co następuje:

 

§ 1.


Przyjmuje się na rok 2011 program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

Uzasadnienie

do uchwały Nr  LVI / 295 / 2010

Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 10 listopada 2010r.

  

w sprawie programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku.


 

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) nakazuje, aby organ stanowiący jednostki  samorządu powiatowego (Rada Powiatu) uchwalał roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.

    

Załącznik
do uchwały Nr  LVI / 295 / 2010

Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 10 listopada 2010r.

 

Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I WSTĘP.

1. Ilekroć w niniejszym programu mówi się o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm),

2) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,

3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,

4) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy na 2011 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”,

5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,

6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wolsztyński,

7) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wolsztyńskiego,

8) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.

 

2. Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie Powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.


1. Celem głównym Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją Powiatu a podmiotami pozarządowymi.


2. Cele szczegółowe Programu:

- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,

- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz   społeczności Powiatu,

- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie,

- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,

- udział podmiotów w tworzeniu programu współpracy,

- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań    publicznych, które są prowadzone przez samorząd,

- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.

III ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości,

2) suwerenności stron,

3) partnerstwa,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

 

Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa oczekuje od organizacji pozarządowych, iż na zasadach i formie określonych w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.

Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu, przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym, weźmie pod uwagę najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych.

Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.

Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z Powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

  

IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie dopowiadającym zadaniom powiatu.

 

2. Współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

  

V FORMY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:

1) zlecanie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:

- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie   jego realizacji,

- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z dofinansowaniem jego realizacji,

2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:

- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach   internetowych,

- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach komisji Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,

- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych  lub    realizowanych zadaniach publicznych,

3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:

- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych organizacji,

- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z   profilem działalności tych organizacji,

4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu. Kadencja Rady jest 2-letnia. Skład osobowy i regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały,

5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielanie rekomendacji  organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów,

6) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielanie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.

  

VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

4) wypoczynek dzieci i młodzieży;

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

8) turystyka i krajoznawstwo;

9) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

10) ratownictwo i ochrona ludności;

11) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;

13) promocja i organizacja wolontariatu,

14) pomoc Polonii i Polakom za granicą.

  

VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

  

VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

1) Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywają się według następujących zasad:

a) zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania),

b) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd,

c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,

d) otwarty konkurs ofert ogłasza się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.powiatwolsztyn.pl w zakładce BIP,

- na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe,

- na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5,

e) konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd,

f) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej,

g) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,

h) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu: w Biuletynie Informacji Publicznej,  zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,

i) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.

2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek organizacji –  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy.

  

IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

W 2011 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 258.000,00 zł (sł: dwieściepięćdziesiątosiemtysięcyzłotych 00/100) złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2011r.

  

X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.

2. Celem ewaluacji za rok 2011 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:

  1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

  2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,

  3)liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,

  4)liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym ilość organizacji,

  5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,

  6) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców),

  7)wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,

  8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,

  9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.

  

XI INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr LII/278/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwagi i propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu: www.powiatwolsztyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Spotkanie z organizacjami celem omówienia projektu Programu odbyło się 23.09.2010r.

  

XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej Komisją. Komisja powoływana jest uchwałą Zarządu w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.

2. W skład Komisji wchodzą:

a) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji,

b) dwóch pracowników Wydziału OK,

c) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, zgłoszony do komisji przez organizacje pozarządowe, a następnie wybrany przez Zarząd.

3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wszyscy członkowie podpisują zobowiązane, że  w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 3 członek Komisji zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.

5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej  oferty na formularzu „Karta oceny projektu”.

9. Z prac Komisji sporządza się protokół.

10. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu.

  

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

2. Zarząd Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2012 roku przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu.

3. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce: „Organizacje pozarządowe – Program współpracy”.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2010r.

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 został uchwalony 29.09.2009r. Był konsultowany 29.06.2009r. na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Od uczestników zebrano wówczas propozycje zadań do wykonania w 2010r., które zostały wykorzystane  przy projektowaniu budżetu i ogłoszenia o konkursie ofert. Wspólnie wypracowany program współpracy został przedstawiony Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego, który zatwierdził jego ostateczną wersję.
W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania powiatu do wykonania w 2010r.:
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
8. Ratownictwo i ochrona ludności.
9. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Promocja i organizacja wolontariatu.
W ogłoszeniu o konkursie ofert na rok 2010 punkty priorytetowe wplecione zostały w cztery główne obszary: 1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
05.01.2010r. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2010 w formie wspierania i powierzania.
09.02.2010r. dokonano otwarcia kopert zawierających 42 oferty na realizację zadań publicznych w roku 2010. Komisja przeprowadziła analizę formalną złożonych ofert. Sprawdzono niezbędną dokumentację. Oceniono oferty wg kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru (pkt. VI z ogłoszenia o konkursie ofert). Dwie oferty zostały odrzucone, gdyż nie spełniły kryteriów formalnych.
10.03.2010r. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego dokonał podziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych. Następnie członkowie Komisji Edukacji, kultury, promocji, sportu i turystyki oraz członkowie Powiatowej Rady Sportu zapoznali się z decyzją zarządu i zaproponowali pewne zmiany w podziale dotacji. Wyrażone opinie przedstawione zostały na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 16.03.2010r. Zarząd Powiatu podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji dla organizacji pozarządowych.
Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona w gablocie ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz na stronie internetowej powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wysłano także korespondencję (za potwierdzeniem odbioru) do organizacji biorących udział w konkursie.
Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji na bieżąco, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli korzystać z pomocy pracowników Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
W 2010r. Powiat Wolsztyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu podpisał 37 umów z 29 organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na łączną kwotę 231.000,00 zł. Rozliczono 228.113,41 zł. Zwrócono 2.886,59 zł jako niewykorzystaną część dotacji. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 19.113,41zł
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 2.000,00zł
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 12.000,00zł
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 195.000,00zł.
Informacje dotyczące działań i decyzji Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego oraz Rady Powiatu Wolsztyńskiego zamieszczone zostały na stronie internetowej powiatu: www.powiatwolsztyn.pl w dziale „organizacje pozarządowe”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program współpracy na 2010 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Uchwała Nr XL / 220 / 2009


Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie programu współpracy na 2010 rok Powiatu Wolsztyńskiego
 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 
         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. /

uchwala się co następuje:
§ 1.

Przyjmuje się program współpracy na 2010 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              
  
Uzasadnienie
do uchwały Nr  XL/ 220/ 2009
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie programu współpracy na 2010 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.


Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) nakazuje, aby organ stanowiący jednostki samorządu powiatowego (Rada Powiatu) uchwalał roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
  
załącznik
do uchwały Nr XL/220/ 2009
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 29 września 2009 r.


Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I Wstęp.
Organizacje pozarządowe działające na terenie naszego powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.

II Cele programu.

1. Cel podstawowy.
Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe:
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatu,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
- udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd,
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.

3. Dla realizacji powyższych celów niezbędne jest podjęcie następujących działań:
- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał, dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- oparcie współpracy na zasadach pomocniczości i suwerenności stron oraz partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa od organizacji pozarządowych oczekuje, iż na zasadach i formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą w nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym pod uwagę weźmie najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych, przestrzegając jednocześnie zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Formy współpracy
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1) zlecenie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania do jego realizacji.
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach internetowych,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych.
3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych organizacji,
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z profilem działalności tych organizacji.
4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. Kadencja Rady jest 2 letnia. Skład osobowy i Regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały.
5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów.
6) współpraca i udzielenie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielenie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ofert przeprowadza i ogłasza Zarząd Powiatu. Inny tryb zlecenia, przewidziany przepisami odrębnymi, dotyczy zadań wymienionych w:
- art. 12a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 33 art. 35 ust. 2. art. 38 ust. 1a i art. 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991roku o ochronie przeciwpożarowej wraz z przepisami wykonawczymi.

III. Efekty.
Rada Powiatu uchwalając niniejszy program zakłada, że w wyniku jego realizacji:
1. upowszechni się model realizacji zadań publicznych we współpracy obywateli stowarzyszonych w organizacjach pozarządowych z samorządową administracją powiatu,
2. pogłębi się budowanie dialogu obywatelskiego,
3. przyczyni się do zwiększenia roli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych.

IV. Priorytetowe zadania Powiatu do wykonania w 2010 roku.
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
8. Ratownictwo i ochrona ludności.
9. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Promocja i organizacja wolontariatu.

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 

Uchwała nr LII/278/2010

Rady Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 12 sierpnia 2010r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

  Uzasadnienie: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

     

Załącznik

do Uchwały Nr LII/278/2010

Rady Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 12 sierpnia 2010r.

 

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

 

2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Powiatu Wolsztyńskiego.

 

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Powiatu Wolsztyńskiego.

 

4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt 1, o sprawie poddanej konsultacji.

 

5. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

 

6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY KONSULTACJI

 

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w pkt I ust. 3,

3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 

2. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz jej wynikach. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

 

4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie  nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się zaproszenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji.

Program współpracy na 2009 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami

Uchwała Nr XXVI/160/ 2008
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 20 października 2008 roku

w sprawie programu współpracy na 2009 rok Powiatu Wolsztyńskiego z   
                  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 
                  Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. /

uchwala się co następuje :
§ 1

Przyjmuje się program współpracy na 2009 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.            
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/160/ 2008
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 20 października 2008 roku
Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) nakazuje, aby organ stanowiący jednostki  samorządu powiatowego (Rada Powiatu) uchwalał roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
  
załącznik
do uchwały Nr XXVI/160/2008
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 20 października 2008 roku

 
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I Wstęp.
Organizacje pozarządowe działające na terenie naszego powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.

II Cele programu.

1. Cel podstawowy.
Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe:
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatu,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
- udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd,
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.

3. Dla realizacji powyższych celów niezbędne jest podjęcie następujących działań:
- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał, dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- oparcie współpracy na zasadach pomocniczości i suwerenności stron oraz partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa od organizacji pozarządowych oczekuje, iż na zasadach i formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą w nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym pod uwagę weźmie najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych, przestrzegając jednocześnie zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych .
Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Formy współpracy
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1) zlecenie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania do jego realizacji.
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach internetowych,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych.
3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu
działalności tych organizacji,
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z profilem działalności tych organizacji.
4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. Kadencja Rady jest 2 letnia. Skład osobowy i Regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały.
5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów.
6) współpraca i udzielenie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielenie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ofert przeprowadza i ogłasza Zarząd Powiatu. Inny tryb zlecenia, przewidziany przepisami odrębnymi, dotyczy zadań wymienionych w :
- art. 12a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 33 art. 35 ust. 2. art. 38 ust. 1a i art. 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991roku o ochronie przeciwpożarowej wraz z przepisami wykonawczymi.

III. Efekty.
Rada Powiatu uchwalając niniejszy program zakłada, że w wyniku jego realizacji:
1. upowszechni się model realizacji zadań publicznych we współpracy obywateli stowarzyszonych w organizacjach pozarządowych z samorządową administracją powiatu ,
2. pogłębi się budowanie dialogu obywatelskiego,
3. przyczyni się do zwiększenia roli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych.

IV. Priorytetowe zadania Powiatu do wykonania w 2009 roku.
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Program współpracy na 2008 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr Nr XIV / 75/ 2007
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 5 września 2007 roku

w sprawie programu współpracy na 2008 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. /

uchwala się co następuje :
§ 1
Przyjmuje się program współpracy na 2008 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

załącznik
do uchwały Nr XIV/75/ 2007  
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 5 września 2007 roku


Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I Wstęp.
Organizacje pozarządowe działające na terenie naszego powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.

II Cele programu.

1. Cel podstawowy.
Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe:
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatu,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
- udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd,
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.

3. Dla realizacji powyższych celów niezbędne jest podjęcie następujących działań:
- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał, dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- oparcie współpracy na zasadach pomocniczości i suwerenności stron oraz partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa od organizacji pozarządowych oczekuje, iż na zasadach i formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą w nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym pod uwagę weźmie najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych, przestrzegając jednocześnie zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych .
Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Formy współpracy
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1) zlecenie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania do jego realizacji.
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach internetowych,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych.
3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu
działalności tych organizacji,
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z profilem działalności tych organizacji.
4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. Kadencja Rady jest 2 letnia. Skład osobowy i Regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały.
5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów.
6) współpraca i udzielenie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielenie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ofert przeprowadza i ogłasza Zarząd Powiatu. Inny tryb zlecenia, przewidziany przepisami odrębnymi, dotyczy zadań wymienionych w :
- art. 12a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 33 art. 35 ust. 2. art. 38 ust. 1a i art. 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991roku o ochronie przeciwpożarowej wraz z przepisami wykonawczymi.

III. Efekty.
Rada Powiatu uchwalając niniejszy program zakłada, że w wyniku jego realizacji:
1. upowszechni się model realizacji zadań publicznych we współpracy obywateli stowarzyszonych w organizacjach pozarządowych z samorządową administracją powiatu ,
2. pogłębi się budowanie dialogu obywatelskiego,
3. przyczyni się do zwiększenia roli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych.

IV. Priorytetowe zadania Powiatu do wykonania w 2008 roku.
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Program współpracy na 2007 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XLII / 249 / 2006
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 15 września 2006 roku

w sprawie programu współpracy na 2007 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi .

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. /

uchwala się co następuje :
§ 1
Przyjmuje się program współpracy na 2007 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

załącznik
do uchwały Nr XLII/249/ 2006
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 15 września 2006 roku


Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I Wstęp.
Organizacje pozarządowe działające na terenie naszego powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.

II Cele programu.

1. Cel podstawowy.
Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe:
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatu,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
- udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd,
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.

3. Dla realizacji powyższych celów niezbędne jest podjęcie następujących działań:
- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał, dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- oparcie współpracy na zasadach pomocniczości i suwerenności stron oraz partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa od organizacji pozarządowych oczekuje, iż na zasadach i formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą w nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym pod uwagę weźmie najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych, przestrzegając jednocześnie zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych .
Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Formy współpracy
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1) zlecenie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania do jego realizacji.
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach internetowych,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych.
3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu
działalności tych organizacji,
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z profilem działalności tych organizacji.
4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. Kadencja Rady jest 2 letnia. Skład osobowy i Regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały.
5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów.
6) współpraca i udzielenie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielenie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ofert przeprowadza i ogłasza Zarząd Powiatu. Inny tryb zlecenia, przewidziany przepisami odrębnymi, dotyczy zadań wymienionych w :
- art. 12a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi,
- art. 33 art. 35 ust. 2. art. 38 ust. 1a i art. 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991roku o ochronie przeciwpożarowej wraz z przepisami wykonawczymi.

III. Efekty.
Rada Powiatu uchwalając niniejszy program zakłada, że w wyniku jego realizacji:
1. upowszechni się model realizacji zadań publicznych we współpracy obywateli stowarzyszonych w organizacjach pozarządowych z samorządową administracją powiatu ,
2. pogłębi się budowanie dialogu obywatelskiego,
3. przyczyni się do zwiększenia roli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych.

IV. Priorytetowe zadania Powiatu do wykonania w 2007 roku.
1.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
6. Promocja i organizacja wolontariatu.