Informacje ogólne

Podstawowe zadania Wydziału

1. W zakresie promocji:
1) promocja gmin tworzących Powiat. Współpraca w tym zakresie z poszczególnymi samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami zajmującymi się organizacją życia społeczno – gospodarczego, kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
2) promowanie walorów gospodarczych, turystyczno – krajoznawczych, wypoczynkowych, kulturowych na terenie województwa wielkopolskiego, kraju i za granicą,
3) promowanie i kształtowanie wizerunku medialnego Powiatu Wolsztyńskiego i Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,
4) inicjowanie i organizowanie imprez własnych i wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
z innymi podmiotami,
5) nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpraca krajowa, poznawanie działających tam mechanizmów i struktur promocyjnych,
6) rozszerzanie promocji powiatu w elektronicznych środkach masowego przekazu,
7) pomoc w tworzeniu i działaniu nowo powstającym jednostkom i stowarzyszeniom,
8) ustalanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
9) pomoc w realizacji założeń strategii rozwoju powiatu, województwa,
10) przygotowanie i opracowanie materiałów promocyjnych,
11) uczestnictwo w imprezach promocyjnych organizowanych w kraju i poza jego granicami,
12) prowadzenie administracji Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej,
13) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych organizowanych przez powiat,
14) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, fundacji oraz związków sportowych,
15) wspieranie i dotowanie inicjatyw organizacji pozarządowych w tym działających na rzecz edukacji, w tym realizacja procedur pożytku publicznego,
16) organizacja świąt i uroczystości państwowych, w tym organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
17) kontakt z mediami, w tym obsługa informacyjna przedstawicieli środków masowego przekazu,
18) organizacja konferencji prasowych,
19) prowadzenie strony internetowej Powiatu w zakresie aktualnych informacji.

2. W zakresie kultury:
1) ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie
ich organizacji,
2) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu,
3) koordynacja kalendarza imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu.

3. W zakresie sportu:
1) tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej,
2) promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego: dzieci, dorosłych, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością,
3) współorganizowanie imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego organizowanych
lub współorganizowanych przez powiat.

4. W zakresie turystyki:
1) propagowanie turystyki na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w tym szkolnej i krajoznawstwa.

5. W zakresie współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
1) utrzymanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2) integracja środowiska organizacji poprzez organizowanie forów dyskusyjnych, szkoleń, Forum Inicjatyw Pozarządowych, prezentacji środowiska pozarządowego na zewnątrz Powiatu,
3) opracowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu programu współpracy z organizacjami,
4) monitorowanie programu współpracy, organizowanie cyklicznych spotkań z organizacjami dotyczących realizacji programu,
5) ogłaszanie konkursów na zadania zlecone organizacjom pozarządowym.
6) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury, w tym realizacja procedur pożytku publicznego.
7) wspieranie inicjatyw i dotowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz propagowania sportu,
w tym realizacja procedur pożytku publicznego.
8) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju turystyki, w tym realizacja procedur pożytku publicznego.

6. W zakresie oświaty: 
 1)    nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 2)    obsługa procesu przekształceń, zakładania i likwidacji szkół i placówek,
 3)    koordynowanie prac związanych z powoływaniem i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów
na dyrektorów szkół i placówek,
 4)    prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
 5)    obliczanie subwencji dla szkół niepublicznych, prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzenie spraw dotyczących kierowania uczniów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych,
 6)    organizowanie współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji,
 7)    obsługa systemu przyznawania stypendiów,
 8)    prognozowanie i planowanie rozwoju sieci powiatowych placówek oświatowych,
 9)    wykonywanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych powiatowych jednostek oświatowych,
 10)    prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Powiatu,
 11)    wykonywanie czynności związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
 12)    tworzenie warunków do zawodowego doskonalenia nauczycieli,
 13)    realizacjia zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego,
 14)    zapewnianie dzieciom i młodzieży odpowiedniej formy kształcenia i wychowania w szkołach specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach
szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim lub upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 15)    współdziałanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami oraz innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie spraw prowadzonych przez wydział,
 16)    prowadzenie spraw kadrowych i osobowych kierowników powiatowych jednostek oświatowych,
 17)    wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień kierownikom powiatowych jednostek oświatowych
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
 18)    wykonywanie czynności związanych z oceną pracy kierowników powiatowych jednostek oświatowych,
 19)    sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie edukacji oraz bibliotek publicznych.