Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa mieści sie w pokoju 204B, 206B i 207B na II piętrze.

Sprawy w Wydziale można załatwiać w godzinach pracy starostwa.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:


a) W zakresie Prawa ochrony środowiska:

- sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska,

- sporządzanie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska,

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,

- opiniowanie programu ochrony powietrza,

- opiniowanie planu działań krótkoterminowych,

- nakładanie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

- ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

- udzielanie pozwolenia:

- zintegrowanego,na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,na wytwarzanie odpadów,

- wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska,

- zobowiązywanie w drodze decyzji do przedłożenia przeglądu ekologicznego,

- nakładanie decyzją obowiązku ograniczania oddziaływania na środowisko,

- nakładanie decyzją obowiązku przywracania środowiska do stanu właściwego,

- prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie objętym właściwością starosty,

- wystepowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

 

b) W zakresie gospodarki odpadami:

- opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

- wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

- wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów,

- wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.


c) W zakresie gospodarki wodnej:

- ustalanie świadczeń na rzecz spółki wodnej od osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki,

- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.

 

 2. W zakresie leśnictwa , ochrony przyrody i łowiectwa:

a) W zakresie leśnictwa:

- przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

- przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- zlecenie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

- sprawdzanie wykonania zalesienia i wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia uprawy leśnej,

- przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny po wykonaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy,

- wystepowanie z wnioskiem o ustanowienie lasu ochronnego,

- wydawanie zezwoleń na wcześniejszy wyrąb lasu.

 

b) W zakresie ochrony przyrody:

- opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,

- opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,

- przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,

- wydawanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na gruncie gminnym.

 

c) W zakresie łowiectwa:

- przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

- przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

- prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku łowieckiego,

- przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 

3. W zakresie geologii:

 Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczących:

- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową  w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,

- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,

- badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,

- odwodnien budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,

- robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,

- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiazek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogacych negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

 

4. W zakresie rybactwa śródlądowego:

- wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

- wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

 

5. W zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

- prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem degradacji gruntów.

 

6. W zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:

- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.