Jak załatwić sprawę

Wszelkie sprawy w Wydziale Komunikacji załatwia się  

 
ZA POBRANIEM BILETU Z BILETOMATU
(korytarz Wydziału Komunikacji)
KAŻDY bilet jest JEDNORAZOWY 
 1 bilet = 1 sprawa 
 w godzinach
 
 Poniedziałek - Środa
745 - 1515
 
Czwartek
745 - 1615
 
Piątek
745 - 1415 
 
Od czerwca 2016 r. wszystkie opłaty związane z rejestracja lub z wyrejestrowaniem pojazdów
można dokonywać za pomocą terminali płatniczych bezpośrednio przy stanowisku obsługi
 lub
tradycyjnie w formie gotówkowej w kasie (pok 115)
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 830 do 1500 
w piątek 745 do 1400
 
 
Rejestracja pojazdów (rejestracja pojazdów z kraju i zza granicy, dopisanie współwłaściciela pojazdu, wtórniki dokumentów, czasowe wycofanie z ruchu ) BILET B1
 
Wydawanie dowodów stałych, adnotacje: hak, gaz, vat, L, TAXI, PIT, CIT  BILET B2
 
Zgłoszenie sprzedaży - BILET B3
 
Brak miejsca na kolejne badanie techniczne, złomowanie - BILET B4
 
Wydawanie i wymiana prawa jazdy, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, zakazy, ograniczenia - BILET A 
 
      
 
KARTY USŁUG i WNIOSKI
 
 
I. TRANSPORT DROGOWY
 
1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy - otwórz
2. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne - otwórz
3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - otwórz
4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym - otwórz
    wniosek pdf    
5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą - otwórz
6. Dodatkowy wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
z licencji na krajowy transport drogowy osób/rzeczy (dotyczy licencji wydanych do 15 sierpnia 2013 r.) - otwórz
7. Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy
transport drogowy - otwórz
      wniosek pdf    
   
II. TRANSPORT PUBLICZNY
 
1. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc  
 
2. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - otwórz

wniosek pdf     wniosek doc

  
   III. STACJE KONTROLI POJAZDÓW
 
1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów - otwórz
2. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc
3. Wniosek o wykreślenie diagnosty z ewidencji - otwórz
 
 
  
IV. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI
 
1. Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) - otwórz
wniosek pdf
2. Wymiana prawa jazdy - otwórz
wniosek pdf
3. Wydanie/wymiana międzynarodowego prawa jazdy - otwórz
wniosek pdf
4. Wydanie/wymiana zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane - otwórz
5. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych - otwórz
wniosek pdf
7. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą - otwórz
wniosek pdf
8. Wydanie/wymiana pozwolenia na tramwaj - otwórz
wniosek pdf
9. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy - otwórz
 
 
V. REJESTRACJA POJAZDÓW
 
  1. Rejestracja pojazdu zakupionego (używanego) na terenie RP - info - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo   
2. Rejestracja nowego (z salonu) pojazdu zakupionego na terenie RP - info- otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo
3. Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej - info - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo
4. Rejestracja pojazdu zakupionego poza Unią Europejską - info - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo
5. Wymiana pozowlenia czasowego na stały dowód rejestracyjny - otwórz
pełnomocnictwo
6. Wpisanie w dowód rejestracyjny adnotacji: "hak", "gaz", "vat", "L", "PIT", "CIT", "TAXI" - otwórz
wniosek - HAK     wniosek - GAZ     wniosek - VAT     pełnomocnictwo
7. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu - otwórz
wniosek - nadanie zastępczej tabliczki znamionowej
8. Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne wpisy badania technicznego - otwórz
wniosek.pdf     pełnomocnictwo
9. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym - otwórz
 
VI. WYREJESTROWANIE POJAZDÓW
 
1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż) - otwórz
2. Wyrejestrowanie pojazdu oddanego na demontaż -otwórz
3. Wyrejestrowanie pojazdu sprzedanego za granicę - otwórz
4. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu trwałej, zupełnej utraty - otwórz
5. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia lub kasacji poza granicami RP - otwórz
6. Wyrejestrowanie skradzionego pojazdu - otwórz
7. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - otwórz
 
VII. WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO, KARTY POJAZDU,
TABLIC REJESTRACYJNYCH, NALEPKI KONTROLNEJ
 
1. Wtórnik dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (zniszczenie) - otwórz
2. Wtórnik dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (kradzież) -  otwórz    
3. Wtórnik karty pojazdu - otwórz
4. Wtórnik skradzionych tablic rejestracyjnych - otwórz
5. Wtórnik zagubionych tablic rejestracyjnych - otwórz
  6. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę, znaków legalizacyjnych - otwórz
 
VIII. POZOSTAŁE WNIOSKI
 
1. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego - otwórz
2. Wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik rowerowy - otwórz  
3. Dopisanie do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela pojazdu - otwórz
4. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego współwłaściciela - otwórz
5. Dopisanie współmałżonka/i - otwórz
6. Wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu rejestracyjnego - otwórz
7. Wydanie zaświadczenia - otwórz
8. Pełnomocnictwo (rejestracja pojazdów/odbiór stałego dowodu rej.)- otwórz
9. Pełnomocnictwo (prawo jazdy) - otwórz  
 
 
 
 IX. POJAZDY USUNIĘTE Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM
 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych.
Parking płatny strzeżony całodobowo znajduje się w m. Karpicko ul. Poznańska 28, 64-200 Wolsztyn. Odbiór pojazdów z parkingu do 3 miesięcy od dnia ich usunięcia odbywa się pod ww. adresem od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00.

Opłaty są naliczane przez właściciela parkingu i należy je uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00 lub bezpośrednio na rachunek bankowy PKO BP S.A. oddział I w Wolsztynie, nr konta 90102041440000600200072041 wpisując w tytule „za usunięcie i przechowywanie pojazdu marka….. i nr rej….” (w przypadku przelewu, bezwzględnie należy okazać potwierdzenie zapłaty właścicielowi parkingu płatnego strzeżonego).

Pojazd z parkingu odbiera właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu płatnego strzeżonego całodobowo w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi mają zastosowanie procedury zawarte w art. 130 ust. 10 ustawy prawo o ruchu drogowym.

 
Wykaz uchwał wraz ze stawkami za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów:
 
na rok 2016 - otwórz
na rok 2017 - otwórz
na rok 2018 - otwórz
na rok 2019 - otwórz
 

 

INFORMACJA - RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Wolsztyński

Adres: ul. 5 Stycznia 5,

64-200 Wolsztyn

tel. /68/3845600;

e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl;

 • W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z p. Adrianną Śmiałek - Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@powiatwolsztyn.pl , tel. /68/3845700 .

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

Odbiorcami danych mogą być:

  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 • W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. Przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

Pobierz klauzulę RODO