Jak załatwić sprawę

 Od 13 lipca nie będzie już możliwości telefonicznej rezerwacji wizyt w wydziale komunikacji!

 

Starosta Jacek Skrobisz informuje, że w celu zwiększenia dostępności do usług wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, od 13 lipca obsługa klientów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny wizyty na stronie internetowej powiatwolsztyn.pl. Od tego dnia dla osób nieposiadających dostępu do Internetu w dalszym ciągu będzie istniała możliwość umówienia się drogą telefoniczną pod nr tel. 68 384 56 12.

 

Podczas dokonywania rezerwacji internetowej należy zapisać indywidualny kod, ponieważ będzie on podstawą wstępu do budynku starostwa. Wejście w celu załatwienia sprawy odbywać się będzie nadal wyłącznie drzwiami bocznymi od strony parkingu. Na umówioną wizytę należy pojawić się kilka minut wcześniej przed terminem rezerwacji, wprowadzić swój kod w automacie biletowym i czekać na wywołanie. Przyjście po terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

 

Rezerwacji dokonywać można na stronie
https://powiatwolsztyn.pl/rezerwacja-wizyt_wpisy_2__.html

 

 

 

Uwaga – ważna informacja!

 

 • Pojazdy zarejestrowane na terenie Polski, które zostały zakupione lub sprzedane w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegają zgłoszeniu odpowiednio nabycia lub zbycia w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia faktury (dotychczas termin ten wynosił 30 dni).
 • Pojazdy sprowadzone z terytorium UE, sprowadzone do kraju od dnia 31 marca do 31 grudnia 2020 r., podlegają rejestracji w terminie 180 dni od daty sprowadzenia pojazdu na terytorium RP.
 • Złożenie wniosku o rejestrację pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski jest równoznaczne ze zgłoszeniem jego nabycia.
 • Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przed Biurem Obsługi Interesanta. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię umowy lub faktury.

zgłoszenie zbycia – wniosek do pobrania

 • Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie sprawy w Wydziale Komunikacji załatwia się  

 
ZA POBRANIEM BILETU Z BILETOMATU
(korytarz Wydziału Komunikacji)
KAŻDY bilet jest JEDNORAZOWY 
 1 bilet = 1 sprawa 
 w godzinach
 
 Poniedziałek - Środa
745 - 1515
 
Czwartek
745 - 1615
 
Piątek
745 - 1415 
 
Od czerwca 2016 r. wszystkie opłaty związane z rejestracja lub z wyrejestrowaniem pojazdów
można dokonywać za pomocą terminali płatniczych bezpośrednio przy stanowisku obsługi
 lub
tradycyjnie w formie gotówkowej w kasie (pok 115)
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 830 do 1500 
w piątek 745 do 1400
 
 
Rejestracja pojazdów (rejestracja pojazdów z kraju i zza granicy, dopisanie współwłaściciela pojazdu, wtórniki dokumentów, czasowe wycofanie z ruchu ) BILET B1
 
Wydawanie dowodów stałych, adnotacje: hak, gaz, vat, L, TAXI, PIT, CIT  BILET B2
 
Zgłoszenie sprzedaży - BILET B3
 
Brak miejsca na kolejne badanie techniczne, złomowanie - BILET B4
 
Wydawanie i wymiana prawa jazdy, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, zakazy, ograniczenia - BILET A 
 
      
 
KARTY USŁUG i WNIOSKI
 
 
I. TRANSPORT DROGOWY
 
1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy - otwórz
2. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne - otwórz
3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - otwórz
4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym - otwórz
    wniosek pdf    
5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą - otwórz
6. Dodatkowy wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
z licencji na krajowy transport drogowy osób/rzeczy (dotyczy licencji wydanych do 15 sierpnia 2013 r.) - otwórz
7. Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy - otwórz
      wniosek pdf    
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009
wniosek.pdf
9. Wniosek o wykreślenie pojazdu z ewidencji transportowej
10. Zgłoszenie zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu w ewidencji transportowej w związku z wykupem z leasingu
   
II. TRANSPORT PUBLICZNY
 
1. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - otwórz
2. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - otwórz
  
   III. STACJE KONTROLI POJAZDÓW
 
1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów - otwórz
2. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc
3. Wniosek o wykreślenie diagnosty z ewidencji - otwórz
 
 
  
IV. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI
 
1. Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) - otwórz
wniosek pdf     zgoda rodziców     pełnomocnictwo
2. Wymiana prawa jazdy - otwórz
wniosek pdf     pełnomocnictwo
3. Wydanie/wymiana międzynarodowego prawa jazdy - otwórz
wniosek pdf     pełnomocnictwo
4. Wydanie/wymiana zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane - otwórz
5. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych - otwórz
wniosek pdf     pełnomocnictwo
7. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą - otwórz
wniosek pdf     pełnomocnictwo
8. Wydanie/wymiana pozwolenia na tramwaj - otwórz
9. Wydanie wtórnika prawa jazdy - otwórz
 
V. REJESTRACJA POJAZDÓW
 
  1. Rejestracja pojazdu zakupionego (używanego) na terenie RP - info - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo   
2. Rejestracja nowego (z salonu) pojazdu zakupionego na terenie RP - info- otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo
3. Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej - info - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo
4. Rejestracja pojazdu zakupionego poza Unią Europejską - info - otwórz
wniosek pdf     wniosek doc     pełnomocnictwo
5. Wymiana pozowlenia czasowego na stały dowód rejestracyjny - otwórz
pełnomocnictwo
6. Wpisanie w dowód rejestracyjny adnotacji: "hak", "gaz", "vat", "L", "PIT", "CIT", "TAXI" - otwórz
wniosek - HAK     wniosek - GAZ     wniosek - VAT     pełnomocnictwo
7. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu - otwórz
wniosek - nadanie zastępczej tabliczki znamionowej
8. Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne wpisy badania technicznego - otwórz
wniosek.pdf     pełnomocnictwo
9. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym - otwórz
 
VI. WYREJESTROWANIE POJAZDÓW
 
1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż) - otwórz
2. Wyrejestrowanie pojazdu oddanego na demontaż - otwórz
3. Wyrejestrowanie pojazdu sprzedanego za granicę - otwórz
4. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu trwałej, zupełnej utraty - otwórz
5. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia lub kasacji poza granicami RP - otwórz
6. Wyrejestrowanie skradzionego pojazdu - otwórz
7. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - otwórz
 
VII. WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO, KARTY POJAZDU,
TABLIC REJESTRACYJNYCH, NALEPKI KONTROLNEJ
 
1. Wtórnik dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (zniszczenie, zagubienie, kradzież) - otwórz
2. Wtórnik karty pojazdu - otwórz
3. Wtórnik skradzionych lub zagubionych tablic rejestracyjnych - otwórz
4. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę, znaków legalizacyjnych - otwórz
 
 
VIII. POZOSTAŁE WNIOSKI
 
1. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego - otwórz
2. Wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik rowerowy - otwórz  
3. Dopisanie do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela pojazdu - otwórz
4. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego współwłaściciela - otwórz
5. Dopisanie współmałżonka/i - otwórz
6. Wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu rejestracyjnego - otwórz
7. Wydanie zaświadczenia - otwórz
8. Pełnomocnictwo (rejestracja pojazdów/odbiór stałego dowodu rej.)- otwórz
9. Pełnomocnictwo (prawo jazdy) - otwórz

 

 
 IX. POJAZDY USUNIĘTE Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM
 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych.
Parking płatny strzeżony całodobowo znajduje się w m. Karpicko ul. Poznańska 28, 64-200 Wolsztyn. Odbiór pojazdów z parkingu do 3 miesięcy od dnia ich usunięcia odbywa się pod ww. adresem od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00.

Opłaty są naliczane przez właściciela parkingu i należy je uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00 lub bezpośrednio na rachunek bankowy PKO BP S.A. oddział I w Wolsztynie, nr konta 90102041440000600200072041 wpisując w tytule „za usunięcie i przechowywanie pojazdu marka….. i nr rej….” (w przypadku przelewu, bezwzględnie należy okazać potwierdzenie zapłaty właścicielowi parkingu płatnego strzeżonego).

Pojazd z parkingu odbiera właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu płatnego strzeżonego całodobowo w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi mają zastosowanie procedury zawarte w art. 130 ust. 10 ustawy prawo o ruchu drogowym.

 
Wykaz uchwał wraz ze stawkami za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów:
 
na rok 2016 - otwórz
na rok 2017 - otwórz
na rok 2018 - otwórz
na rok 2019 - otwórz
na rok 2020 - otwórz
 

 

INFORMACJA - RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Wolsztyński

Adres: ul. 5 Stycznia 5,

64-200 Wolsztyn

tel. /68/3842700;

e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl;

 • W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z p. Adrianną Śmiałek - Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@powiatwolsztyn.pl , tel. /68/3845700 .

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

Odbiorcami danych mogą być:

  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 • W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. Przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

Pobierz klauzulę RODO