Obwieszczenia

 

Obwieszczenia

                            

                                                                                                 Wolsztyn, dnia  10 lipca  2019r.

 

GP.6620.3.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10, 49   i 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U . z 2018r . poz . 2096   ) oraz   § 8 ust.1 i ust.2, § 45 ust.1 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2019r.  poz.393),

 

Starosta Wolsztyński informuje o wydaniu postanowienia znak :

GP .6620.3.2018 z dnia 10 lipca 2019r.

o podjęciu zawieszonego postepowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu  

do zmiany   przebiegu granicy obrębu  Nowa Dąbrowa i Stara Dąbrowa gm. Wolsztyn 

 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 22 maja 2018r. przez Gminę Wolsztyn. Poprzez dokonanie zmiany granic obrębu geodezyjnego polegającego na włączeniu części obrębu Stara Dąbrowa do obrębu Nowa Dąbrowa  zostanie zapewniony ład urbanistyczny i uporządkowana zostanie numeracja porządkowa nieruchomości , umożliwiając tym samym  sprawną pracę służbom ratowniczym oraz innym służbom technicznym.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Starosta Wolsztyński , zaś organami biorącymi udział w zmianie przebiegu granic są : Urząd Statystyczny w Poznaniu – Oddział w Kościanie ( właściwy do wydania opinii dotyczącej zmian granic obrębów ) oraz Gmina Wolsztyn ( właściwy do wydania opinii w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz do opracowania  operatu technicznego , który uzasadniałby aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków ) .

Tut. organ , postanowieniem znak : GP. 6620.3.2018r. z dnia 24 sierpnia 2018r.  nałożył na Wnioskodawcę obowiązek opracowania dokumentacji geodezyjnej określającej przebieg nowoprojektowanych  granic działek ewidencyjnych wraz z ujawnieniem  nowych danych ewidencyjnych. W piśmie z dnia 10 grudnia  Starosta Wolsztyński określił  zakres i szczegółowe wymogi  operatu technicznego,  po czym zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę  tego operatu ( postanowienie znak : GP. 6620 .3.2018 z dnia    ) .             

 

W dniu 26 czerwca 2019r. wpłynął do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Wolsztynie  operat techniczny, w związku z czym postanowieniem znak : GP. 6620.3.2018 , z dnia 10 lipca 2019r. , tut. organ podjął zawieszone postępowanie .

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Starostwie Powiatowym  w  Wolsztynie w pok. 202A w godzinach pracy  8˚˚- 13˚˚  z wyjątkiem czwartku.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                         z up. STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

                                                                                                                                        Marlena Cwojdzińska

                                                                                                                                          Geodeta Powiatowy

                                                                                                    

Zawieszenie postępowania w sprawie zmian przebiegu granic obrębu

       

GP.6620.3.2018 

                                                                            OBWIESZCZENIE

Stosownie do art .49 w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2018 . poz.2096) 

 

                                                                   STAROSTA WOLSZTYŃSKI 

                                                     ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

że w dniu 28 marca 2019r. do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Burmistzra Gminy Wolsztyna ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn o zawieszenie toczącego się postepowania w sparwie wydania decyzji dotyczącej zmiany przebiegu granicy pomiędzy obrębami Nowa Dąbrowa i Stara Dąbrowa gm. Wolsztyn poprzez odłączenie działek położonych w obrębie Stara Dąbrowa i przyłączenie do obrębu ewidencyjnego Nowa Dąbrowa .

Organ administarcji publicznej może zawiesić postępowanie , jeżeli wystąpi o to strona , na której żądanie postępowanie zostało wszczęte , a nie sprzeciwiają się strony postępowania oraz nie zagraża to interesowi społecznemu .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wolsztynie , w Urzędzie Gminy Wolsztyn a także w miejscowościch właściwych ze względu na przedmiot w sposób zwyczajowo przyjęty. 

W związku z powyższym w przypadku braku sprzeciwu stron postępowania w terminie 14 dni od dnia otzrymania obwieszczenia postępowanie prowadzone  w wyzej wymienionej sparwie zostanie zawieszone. 

Zgodnie z art. 49 wyzej wymienionej ustawy doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.