Obwieszczenia

GP. 6620.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej zmiany przebiegu granicy pomiędzy obrębami Nowa Dąbrowa i Stara Dąbrowa gm. Wolsztyn

 

            Starosta Wolsztyński , stosownie do art. 49 w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.) w związku z  § 8 ust.1 i ust.2, § 45 ust.1 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U 2019r.  poz.393),

zawiadamia

że w dniu 14 maja 2019r.  wydane zostało postanowienie znak: GP. 6620.3.2018 o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej zmiany przebiegu  granicy obrębu ewidencyjnego Nowa Dąbrowa do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę operatu technicznego , który uzasadniałby aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym strony postępowania mogą się zapoznać z treścią wydanego postanowienia w Starostwie Powiatowym  w      Wolsztynie w pok. 202A w godzinach pracy  8˚˚- 13˚˚  z wyjątkiem czwartku. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez strony postepowania w terminie 7 dni , licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                    z up. STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

                                                                                                                                  Marlena Cwojdzińska

                                                                                                                                 GEODETA POWIATOWY