Jak załatwić sprawę

 

1. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami:

Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami rozpatrywane są na pisemny wniosek strony.

Czas załatwiania sprawy uzależniony jest od terminu uzyskania/przedłożenia tut. organowi dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami zwolnione są od wszelkich opłat skarbowych.

Do każdego wniosku nalezy dołączyć klauzulę informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. pobierz klauzulę  

2. Stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych

   a. Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
       - wniosek do pobrania
       - opłata skarbowa 10,00 zł
 
   b. Zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:
       - wniosek do pobrania
       - brak opłaty skarbowej
 
   c. Nieodpłatne przyznanie prawa własności działki gruntu,która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego
       na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia emerytalno - rentowe:
       - wniosek do pobrania
       - brak opłaty skarbowej
 
   d. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń do wykreślenia z ksiąg wieczystych bezprzedmiotowych ciężarów i ograniczeń
       oraz hipotek zapisanych na rzecz Skarbu Państwa:
       - wniosek własny
       - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
       - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 82,00 zł.