Jak załatwić sprawę

 

1. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami:

a) dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (karta usług), 

b) nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (karta usług),

c) zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (karta usług)

 

Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami rozpatrywane są na pisemny wniosek strony. Czas załatwiania sprawy uzależniony jest od terminu uzyskania/przedłożenia tut. organowi dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami zwolnione są od wszelkich opłat skarbowych.

Do każdego wniosku nalezy dołączyć klauzulę informacyjną w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

2. Stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych:

   a) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (karta usług
       - brak opłaty skarbowej
 
   b) nieodpłatne przyznanie prawa własności działki gruntu, z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu  Państwa w  zamian za świadczenia emerytalno-rentowe (karta usług
       - oplata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł
 
   c) nieodpłatne przyznanie prawa własności działki  gruntu pod budynkami  (działka dożywotnia) z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa (karta usług
      - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł
 
   d)  wydawanie zaświadczeń  i zezwoleń do wykreślenia z ksiąg wieczystych  oraz hipotek bezprzedmiotowych  ciężarów i ograniczeń zapisanych na rzecz Skarbu Państwa 
       - wniosek dostępny na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (link
       - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
       - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 82,00 zł.
 
   e)  wykreślenie obciążeń rzeczowych w ksiegach wieczystych (karta usług
       - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
     
 Do każdego wniosku nalezy dołączyć klauzulę informacyjną w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.