Informacje ogólne

 

 

Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Nieruchomościami należy:

1.  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność

Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa, a w szczególności:

a) prowadzenie zasobów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego

oraz Skarbu Państwa

b) sporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości i przygotowywanie sprawozdań

statystycznych z tym związanych,

c) wykonywanie zadań związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych praw do nieruchomości

stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa,

d) zbywanie i nabywanie, po uzyskaniu zgody Wojewody Wielkopolskiego, nieruchomości na rzecz

Powiatu Wolsztyńskiego,

e) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości stanowiących własność

Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa a także wykonywanie czynności związanych

z naliczaniem należności za udostępniane nieruchomości,a także oddawanieniem nieruchomości

w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste, jego znoszenie i przekształcanie w prawo własności,

f) współpraca z Wojewodą Wielkopolskim oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego w sprawach

związanych ze zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości Skarbu Państwa,

2.  przygotowywanie cyklicznych i sytuacyjnych sprawozdań dotyczących realizacji gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa,

3.  prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a w szczególności:

a) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy pod kątem ochrony gruntów rolnych,

b) prowadzenie postępowań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej,

c) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,

d) sporządzanie cyklicznych i sytuacyjnych raportów oraz sprawozdań dotyczących realizacji spraw

związanych z ochroną gruntów rolnych,

e) współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji zadań związanych z ochroną gruntów rolnych,

4.  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem działek pod budynkami stanowiącymi odrębną własność

oraz zwrotem działek przyznanych do dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali swe gospodarstwa

na rzecz Skarbu Państwa,

5.  wydawanie zgody na wykreślanie z ksiąg wieczystych ciężarów realnych i innych obciążeń wpisanych na rzecz Skarbu Państwa,

6. wydawanie zaświadczeń i informacji o gruntach rolnych znajdujących się w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa.

 

Tel. /68/ 384 56 51

Tel. /68/ 384 56 50

Tel. /68/ 384 33 51