Informacje ogólne

Informacje ogólne

 
Powiatowy Rzecznik  Konsumentów
 
Jerzy Drzymała
 
Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek w  godz. od 10:30 do 15:00
Czwartek w godz. od 12:00 do 15:00
 
nr tel. (68) 384-56-20
Pokój nr 017, parter, budynek B
e-mail: rzecznik@powiatwolsztyn.pl
 
Zakres działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej z zakresu ochrony ich praw,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- współdzałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarzyciel publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- wytaczanie powództwa w sprawach o stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych,
- wytaczanie powództwa w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy z niedozwolone,
- prowadzenie edukacji konsumenckiej.