Informacje ogólne

Powiatowy Rzecznik  Konsumentów
Jerzy Drzymała

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek: 10:30 - 15:00
Czwartek: 12:00 - 15:00

Pokój nr 017, parter, budynek B
e-mail: rzecznik@powiatwolsztyn.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wolsztynie został powołany przez Starostę Wolsztyńskiego dla wykonywania zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Zgodnie z art. 22¹ kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowąZakres działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej z zakresu ochrony ich praw

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

- wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

- występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarżyciel publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,

- wytaczanie powództwa w sprawach o stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych,

- wytaczanie powództwa w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,

- prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Sprawy konsumenckie to w szczególności:


- umowy sprzedaży,

- świadczenie usług (remontowych, naprawczych, wykończeniowych, wykonania mebli, itp.),

- świadczenie usług turystycznych,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych,

- świadczenie usług przewozowych i pocztowych,

- świadczenie usług bankowych,

- świadczenie usług ubezpieczeniowych (z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu OC sprawcy szkody),

- świadczenie usług energetycznych,

- świadczenie usług związanych z obrotem nieruchomościami.