Proces naboru pracowników

ZARZĄDZENIE NR 21/2005 STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO Z DNIA 30 LISTOPADA 2005 ROKU ze zmianami
W sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się "Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie" - Regulamin naboru stanowi załącznik nr 1.
§ 2.
1. Procedura dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Procedura nie ma zastosowania:
1) w przypadku zatrudniania pracownika na czas określony w celu zastępowania pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w przypadku przesunięcia pracownika na inne stanowisko w Starostwie Powiatowym oraz w przypadku zmian organizacyjnych,
3) do pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego oraz stażystów, których formy zatrudniania reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 roku, poz. 1001 z późniejszymi zmianami).
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wolsztyński
/-/ Ryszard Kurp


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2005
Starosty Wolsztyńskiego z dnia 30 listopada 2005 roku ze zmianami

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W WOLSZTYNIE

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne
stanowiska urzędnicze
§ 1.
1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Starosta w oparciu o informacje przekazane przez Sekretarza o wakującym stanowisku.
2. Starosta Powiatu w okresie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu wydziału przekazuje materiały dotyczące przyjęcia nowego pracownika (załącznik nr 1)
3. Sekretarz zobligowany jest do przedłożenia Staroście projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy
(załącznik nr 2)
celem akceptacji.
4. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Starosty powodują rozpoczęcie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział II
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
§ 2.
1. Procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza Komisja
Rekrutacyjna.
2. Komisję Rekrutacyjną powołuje Starosta.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
a) Starosta i Wicestarosta,
b) Sekretarz,
c) Kierownik wydziału wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,
d) Inspektor do spraw kadr,
4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III
Etapy procedury naboru
§ 3.
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Końcowa selekcja kandydatów - rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
§ 4.
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(załącznik nr 3)
umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu (parter).
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska pracy,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie
z opisem danego stanowiska,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
e) wykazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Ogłoszenie zamieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni kalendarzowych.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
§ 5.
1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku pracy w Starostwie.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
e) wypełniony kwestionariusz osobowy,
f) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
g) inne dokumenty.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane dopiero po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy i tylko w formie pisemnej.

Rozdział VI
Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych
§ 6.
1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Celem analizy dokumentów jest dokonanie oceny danych, zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
3. Wynikiem analizy dokumentów jest decyzja o dopuszczeniu kandydata do dalszego etapu naboru.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne
§ 7.
1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu
o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie zamieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem pracy, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
5. Przykład listy stanowi
(załącznik nr 4) .

Rozdział VIII
 
§ 8.
 Selekcja końcowa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej
§ 9.
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
oraz:
a) umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b) posiadanej wiedzy na temat samorządu powiatowego i znajomości zadań urzędu,
c) celów zawodowych kandydata.
2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
3. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 6.
Rozdział IX
Ogłoszenie wyników
§ 10.
1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie - badania okresowe.

Rozdział X
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy
§ 11.
1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru,
c) uzasadnienie dokonanego wyboru.
3. Przykład protokołu stanowi
(załącznik nr 5) .

Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru
§ 12.
1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata
(załącznik nr 6)
lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata
(załącznik nr 7) .
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska,
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 13.
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.