Rok 2011

Usługa kompleksowego ubezpieczenia

Działąjąc w imieniu i na rzecz Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers Sp. z o.o  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Wolsztynie wraz z jednostkami podległymi
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  330157 - 2011 dnia 14 grudnia 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - plik do pobrania
 4. Załącznik nr 8 do SIWZ - plik do pobrania

Zmiana terminu składania ofert na udzielenie kredytu

 
Wolsztyn, dnia 13.10.2011r.
  
IF.272.1.21.2011
   
Przedłużenie terminu składania ofert
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie kredytu w wysokości 7.820.039,70 złotych na wyprzedzające finansowanie inwestycji powiatowych realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Zamawiający, na postawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm) uprzejmie informuje, iż w związku z nadesłaniem licznych zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia, przedłuża termin składania ofert do dnia 24 października 2011 r. do godz. 10.00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 34, w dniu 24 pażdziernika 2011 r. o godz. 10.15.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  -

Przetarg nieograniczony na kredyt 07.10.2011

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :     
Udzielenie kredytu w wysokości 7.820.039,70 złotych na wyprzedzające finansowanie inwestycji powiatowych realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 265139 - 2011 dnia 7 października 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania 
 3. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.10.2011 zamieszczone w dniu 13.10.2011 -

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2011 zamieszczone w dniu 13.10.2011 -

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO, SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA TERENIE POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  254567 - 2011 dnia 26 wrzesień 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania 
 3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - plik do pobrania 

 Wyjaśnienia Nr 1 -

 Wyjaśnienia Nr 2 -

 Załącznik nr 3 w formacie WORD -

 Załącznik nr 4 w formacie WORD -

Przebudowa chodnika w Chobienicach

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2727Podcinek w miejscowości Chobienice
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  221225 - 2011 dnia 17 sierpnia 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania       
 6. PRZEDMIAR -plik do pobrania     
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania 
 8. PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania  cz.1 , cz.2 , cz.3 , cz.4  , cz.5 , cz.6 ,   

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :     
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Miejsce realizacji: granice administracyjne Powiatu Wolsztyńskiego
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 216573 - 2011 dnia 10 sierpnia 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania 

 

Remont drogi nr 3812P Stary Widzim - Stara Dąbrowa

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
     Remont drogi powiatowej nr 3812P Stary Widzim – Stara Dąbrowa odcinek w miejscowości Stary Widzim
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 206815 - 2011 dnia 29 lipca 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania       
 6. PRZEDMIAR -plik do pobrania     
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania    
 8. PROJEKT BUDOWLANY -plik do pobrania      

Uwaga

Omyłkowo został umieszczony formularz z poprzedniego zadania poniżej zamieszczamy poprawny w dniu 12.08.2011r.

Formularz oferty -  

W związku z zaistniałą pomyłką termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.08.2011r. do godziny 9:15. Otwarcie nastąpi w dniu 18.08.2011r. o godzinie 9:30. Miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert-

Budowa Orlik 2012 Powodowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  205371 - 2011 dnia 28 lipca 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami- plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania
 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania -
 5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - plik do pobrania 
 6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania    
   
odpowiedź na pytanie:    
odpowiedź na pytanie 2:    

Przetarg nieograniczony na dźwig platformowy do WTZ

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
Dostawę wraz z montażem dźwigu platformowego do Warzstatów Terapii  Zajęciowej w Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  184315 - 2011 dnia 5 lipca  2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania   
      RZUT PARTERU, PODDASZA ORAZ PRZEKRÓJ PIONOWY BUDYNKU WTZ -
Odpowiedź z dnia 06.07.2011 -  

Przetarg nieograniczony na naprawę przełomów na drodze Nowy Widzim - Stara Dąbrowa

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
    
Przebudowa drogi powiatowej Nowy Widzim – Stara Dąbrowa - naprawa przełomów na drodze powiatowej nr 3812P odcinek Nowy Widzim – Stara Dąbrowa
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem   164049- 2011 dnia 13 czerwiec 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania       
 6. PRZEDMIAR -plik do pobrania     
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania    
 8. PROJEKT BUDOWLANY -plik do pobrania      

Przetarg nieograniczony na klimatyzację

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
    
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na parterze budynku „B” Starostwa Powiatowego w Wolsztynie 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem   163267- 2011 dnia 13 czerwiec 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. RZUT PARTERU -plik do pobrania       

Przetarg nieograniczony na kredyt bankowy

    
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
zmianami ), na :
    
"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7 203 174,00 zł"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskie
pod numerem  175957-2011-PL dnia 4 czerwiec 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI:
1.       OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
2.      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania

Uwaga
W ogłoszeniu o zamówieniu została błędnie podana godzina składania ofert.
Poprawna godzina składania ofert zgodna ze SIWZ to godzina 09:00.
Poprawka została uwzględniona w ogłoszeniu -

Odpowiedzi na zadane pytania -

Przetarg nieograniczony na chodnik Mochy

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej  nr 3819 P Mochy – Świętno odcinek w miejscowości Mochy ul. 3 Maja

 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem   141791- 2011 dnia 18 maj 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania 
 6. PROJEKT BUDOWLANY - plik do pobrania 
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  plik do pobrania 
    

Zmiana Terminu Składania Ofert

Wolsztyn, dnia 26.04.2011r.

  

IF.272.1.9.2011

   
Przedłużenie terminu składania ofert
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3790P Chobienice - Kopanica o długości około 8,2 km”
 
Zamawiający, na postawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) uprzejmie informuje, iż w związku z nadesłaniem licznych zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia, przedłuża termin składania ofert do dnia 4 maj 2011 r. do godz. 9.00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 34, w dniu 4 maj 2011 r. o godz. 9.15.

Zmiana Terminu Składania Ofert

Wolsztyn, dnia 26.04.2011r.

  
IF.272.1.10.2011
 
 
 
Przedłużenie terminu składania ofert
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P odcinek Mochy – Perkowo – Przemęt o długości około 11,2 km”
 
Zamawiający, na postawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) uprzejmie informuje, iż w związku z nadesłaniem licznych zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia, przedłuża termin składania ofert do dnia 4 maj 2011 r. do godz. 9.15. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 34, w dniu 4 maj 2011 r. o godz. 9.30.

 

Przetarg nieograniczony na chodnik Belęcin

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 3792P, 3796P i 2728P

w miejscowości Belęcin - etap III o długości 138,0 mb przy drodze nr 3792P"

 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  85100 - 2011 dnia 20 kwietnia 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYSY OFERTOWE -plik do pobrania 
 6. PROJEKT BUDOWLANY - plik do pobrania   , ,
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania 
     Wyjaśnienie do SIWZ -

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej Chobienice - Kopanica

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3790P Chobienice - Kopanica o długości około 8,2 km

 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  118833 - 2011 dnia   19 kwiecień 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  z załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie

 Odpowiedzi na pytania -      

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej Mochy - Perkowo - Przemęt

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P odcinek Mochy – Perkowo – Przemęt o długości około 11,2 km

 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  119111 - 2011 dnia   19 kwiecień 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  z załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania -     

Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

"Dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wolsztynie"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem   83170 - 2011 z dnia   19 kwietnia 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -plik do pobrania ogłoszenie
 3. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI NR 1 -plik do pobrania ogłoszenie
 4. WYJAŚNIENIE TREŚĆI SPECYFIKACJI NR 2 dotyczy zmiany napisu na obowiązującej ramce -plik do pobrania ogłoszenie
 5. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI NR 3 - plik do pobrania ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż klimatyzatorów

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

"Dostawa i montaż klimatyzatorów"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem   59548 - 2011 dnia   31 marca 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -plik do pobrania ogłoszenie
 3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - plik do pobrania ogłoszenie
 4. WZÓR UMOWY - plik do pobrania ogłoszenie
 5. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania 

 Wyjaśnienia z dnia 04.04.2011 -

 Wyjaśnienia z dnia 06.04.2011 -

Przetarg nieograniczony na Zakup mebli medycznych i wyposażenia dodatkowego dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

"Zakup mebli medycznych i wyposażenia dodatkowego dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Wolsztynie."

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  77035 - 2011 dnia   9 marca 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie

 Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 15.03.2011 -  cz. 1   cz. 2

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi powiatowej Jaromierz -Jażyniec wraz z remontem drogi powiatowej Jażyniec - Obra

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    

Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz – Jażyniec wraz z remontem drogi powiatowej Jażyniec - Obra

 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  44451 - 2011 dnia   8 luty 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. PRZEDMIARY ROBÓT - plik do pobrania
 6. KOSZTORYSY OFERTOWE -plik do pobrania 
 7. PROJEKT BUDOWLANY - plik do pobrania  cz. 1   ,cz. 2  , cz. 3 ,
 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania 

    Brakujące projekty branżowe zamieszczone w dniu 15.02.2011:

 1. Projekt organizacji ruchu -
 2. Projekt kanalizacji deszczowej -
 3. Projekt branźa elektryczna -

     Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 15.02.2011 -

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi powiatowej Błotnica - Starkowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :

    
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Błotnica – Starkowo – gr. powiatu leszczyńskiego odcinek od km 3+175 do km 4+000”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  42075-2011 dnia 4 luty 2011 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania
 6. PROJEKT BUDOWLANY - plik do pobrania  cz. 1  , cz. 2   ,cz. 3  , cz. 4 , cz. 5
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania 

  Wyjaśnienie -

  Wyjaśnienie z dnia 17.02.2011 -

PRZETARG OGRANICZONY

 

ZARZĄD POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

ogłasza sprzedaż nieruchomość niezabudowanej

 w drodze przetargu ustnego ograniczonego

stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami).

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości w ha

Cena wywoławcza netto w złotych

Wadium w złotych

Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia

Minimalna wysokość postępowania w złotych

1

2

3

4

5

6

7

 

KW NR 32189

 

 

 

 

 

 Obręb 3 miasta Wolsztyna

 

 

0.0030 ha

 

2100,00

 

200,00

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu. Cena ta płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia tej umowy. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Powiatu wolsztyńskiego

 

21,00

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie -  ul. 5 Stycznia 5 64-200 Wolsztyn  pok. 34 (sekretariat), godz.  10:00  dnia 28 stycznia 2011 r.
 2. Przeznaczenie terenu: zgodnie z postanowieniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczona na budowę trafostacji,
 3. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: wyciąg z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru; w przypadku cudzoziemców - osób prawnych  (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualność wypisu (wyciągu) z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy poprzedzających datę przetargu. W przypadku osób prawnych - pełnomocnictwo  do udziału w przetargu.              
 4. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu ( o których mowa wyżej muszą złożyć w ciągu siedmiu dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia  21 stycznia 2011 r. zobowiązanie w formie pisemnej do zagospodarowania zakupionego terenu zgodnie z przeznaczeniem czyli na budowę trafostacji,
  Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Wolsztynie  w dniu 24 stycznia 2011 r.
  Warunkiem udziału w przetargu ,oprócz złożenia ww. dokumentu  jest wniesienie wadium.              
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu winni wpłacić najpóźniej do dnia 26 stycznia 2011 r. na konto PKO O/Wolsztyn  nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124.
 6. Dowodem wniesienia wadium  jest potwierdzenie wpłaty.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 9. Starosta zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką
  23% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej  własność.
 11. Zarząd Powiatu ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 12. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie http://bip.wokiss.pl//wolsztynp/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w: Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.

Informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem (68) 3845651 w godzinach od 8:00       do 14:00 osoba do kontaktu Pani Beata Pawlaczyk.

Informacje odnośnie procedury przetargowej można uzyskać pod numerem (068) 3845649 w godzinach od 8:00 do 14:00 osoba do kontaktu Pan Przemysław Nitschka